Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Prof. Dr. Ahmet Ögke (Akdeniz Ü. İlâhiyat Fakültesi)
Prof. Dr.Ahmet Ögke


Özgeçmiş
Yayınlar
Dersler

Yayınlar

Doktora Tezi
Ahmet Ögke, Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, 350 s.


Yüksek Lisans Tezi
Ahmet Ögke, Kur'an'da Nefs Kavramı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensittüsü, Konya, 1992, 120 s.


Kitaplar
Ahmet Ögke, Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım, Ahenk Yayınları, Van, 2005, 420 s.

Ahmet Ögke, Kur'an'da Nefs Kavramı, İnsan Yayınları, İstanbul, 1997, 125 s.

Ahmet Ögke, Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2001, 635 s.

Ahmet Ögke, Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili, Elmalı Belediyesi Yayını, Ankara, 2007, 373 s.


Makaleler
Ahmet Ögke, "Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Har (Eşek)” Metaforu", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 19-41

Ahmet Ögke, "Tasavvufta “Kenz-i Mahfî” Düşüncesi ve Sofyalı Bâlî Efendi (96O/1553)’nin “Küntü Kenzen Mahfiyyen” Şerhi Bağlamında Varoluşun Anlamı", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 9-24

Ahmet Ögke, "Mevlânâ’nın Mecâlis-i Seb‘a’daki Sohbet Metodu", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 251-266

Ahmet Ögke, "‎2007 Dünyâ Mevlânâ Yılı Münasebetiyle‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 203-210

Ahmet Ögke, "Tasavvufa Yöneltilen Eleştiriler ve İbrahim Sarmış'ın Tasavvuf ve İslâm Adlı Kitabı", İlim ve Sanat, İstanbul, 1996, sayı: 41, ss. 70-76

Ahmet Ögke, "Tasavvuf Düşüncesinde Sır Kavramı ve Marmaravî'nin Keşfü'l-Esrâr İsimli Risâlesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Van, 2000, sayı: 3, ss. 225-262

Ahmet Ögke, "Yiğitbaşı Velî'nin Vefat Tarihi Üzerine", Kubbealtı Akademi Mecmûası, İstanbul, 2001, cilt: 30, sayı: 3, ss. 55-64

Ahmet Ögke, "Türk Tasavvuf Düşüncesinde Şerîat - Tarîkat - Hakîkat - Mârifet Kavramları ve Marmaravî'de Dört Kapı - Kırk Makam Anlayışının İzleri", Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Ankara, 2001, sayı: 18, ss. 63-74

Ahmet Ögke, "Yiğitbaşı Velî'nin Tasavvuf ve Tarîkat Kavramlarına Bakışı ve Tarîkatleri Tasnîfi", Dinî Araştırmalar, Ankara, 2001, cilt: 4, sayı: 11, ss. 147-162

Ebu'l-Vefâ el-Guneymî et-Taftazânî, "Zühd Hareketinin Tasavvufa Dönüşüm Süreci -Râbiatü'l-Adeviyye Örneği-", çeviren: Ahmet Ögke, EKEV Akademi Dergisi, Erzurum, 2001, cilt: 3, sayı: 1, ss. 107-114

Ahmet Ögke, "Bir Fakih Olarak İzz b. Abdisselâm (660/1262)'ın Tasavvuf Yaklaşımı", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum, 2003, cilt: 7, sayı: 17, ss. 133-150

Ahmet Ögke, "İzz b. Abdisselâm'da Fıkıh-Tasavvuf İlişkisi", Dinî Araştırmalar, Ankara, 2004, cilt: 6, sayı: 18, ss. 183-199

Ahmet Ögke, "Oğlanlar Şeyhi İbrâhim Efendi'ye Göre Sohbet Âdâbı", İslâmî Araştırmalar, Ankara, 2004, cilt: 17, sayı: 1, ss. 84-90

Ahmet Ögke, "Tasavvuf'un Hedeflediği İnsan", Bilge Adam, Van, 2005, cilt: 3, sayı: 11, ss. 58-63

Ahmet Ögke, "Mevlâna'nın Mesnevî'sinde Avcı Metaforu", (Selçuk Üniversitesi) Mevlâna Araştırmaları Dergisi, Konya, 2007, cilt: 1, sayı: 1, ss. 83-100

Ahmet Ögke, "Gönül Sahibi Bir Dost : Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî", Diyanet Aylık Dergi / Mevlânâ Eki, Ankara, 2007, sayı: 204, ss. 3-8

Ahmet Ögke, "Bir Tasavvuf Terimi Olarak Ricalu'l-Gayb: İbn Arabî'nin Görüşleri", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 5, ss. 161-201

Ahmet Ögke, "Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Öküz” Metaforu", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 9-22

Ahmet Ögke, "İbnü’l-Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem’inde Ayna Metaforu", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 75-89


Tebliğler
Ahmet Ögke, "Yiğitbaşı Velî'nin Tasavvuf Anlayışının Temel Özellikleri", Manisalı Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî Sempozyumu, 26 Nisan 2008, Manİsa, 2008, ss. 10

Ahmet Ögke, "Sofyalı Bâlî Efendi'de İnsanla İlgili Üç Temel Kavram: Fıtrat, Saâdet ve Şakâvet", Uluslararası Sofyalı Bâlî Efendi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2006, Sofya / Bulgarİstan, 2006, ss. 9

Ahmet Ögke, "Vâhib-i Ümmî Dîvânı'nda Bilgi ve Sevgi", Elmalı'nın Canları: İrfan ve Sevgi Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2008, Antalya, 2008, ss. 10

Ahmet Ögke, "Elmalı'nın Canlarından Vâhib-i Ümmî'de Ahlâkî Değerler", Elmalı'nın Canları: İrfan ve Sevgi Sempozyumu - II, 1 Ağustos 2009, ELMALI / ANTALYA, 1, ss. 7


Kitapta Bölüm
Ahmet Ögke, "Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü", Osmanlı (Yeni Türkiye Dergisi Yay.), Ankara, 1999, cilt: 4, ss. 521-530


Kitap Tanıtım ve Değerlendirme
Ahmet Ögke, "Bilal Kemikli, Sun'ullah-ı Gaybî, Hayâtı, Eserleri, Şiirleri, Akçağ Yayınları, Ankara 2000, 176 s.", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 5, ss. 267-270

Ahmet Ögke, "Sâfi Arpaguş - Mevlânâ ve İslâm", Marife (Bilimsel Birikim), Konya, 2007, cilt: 7, sayı: 3, ss. 347-351


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com