Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Prof. Dr. Vahit Göktaş (Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr.Vahit Göktaş


Özgeçmiş
Yayınlar
Dersler

Yayınlar

Kitaplar
Vahit Göktaş, Tasavvuf Tarihi, 1. Baskı, İlgi, İstanbul, 2019, 110 s.

Vahit Göktaş, Kelabazi ve Tasavvuf Anlayışı, 1. Baskı, Sonçağ , Ankara, 2020, 242 s.

Vahit Göktaş, İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı, 1. Baskı, İlahiyat, Ankara, 2013, 88 s.

Vahit Göktaş, Tasavvuf Yazıları, 2. Baskı, İlahiyat, Ankara, 2014, 564 s.

Vahit Göktaş, Allahdın Dini İslam (Kırgızca), 1. Baskı, Avrasya Press , BİŞkek, 2013

Vahit Göktaş, Tasavvuf Tarihi, 1. Baskı, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara, 2013

Vahit Göktaş, Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler), 1. Baskı, İlahiyat, Ankara, 2013, 218 s.

Vahit Göktaş, Tasavvufa Giriş (Kırgızca), 1. Baskı, İsbn: 978-9967-453-68-5, BİŞkek, 2013, 100 s.

Vahit Göktaş, Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri, 1. Baskı, Yayınevi, Ankara, 2010, 184 s.

Vahit Göktaş, Mahmut Sami Efendi Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri, 1. Baskı, Ankara Kalem Neşriyat, Ankara, 2018, 280 s.


Makaleler
‎George Makdisi, "Kadirî Sûfîsi İbn Teymiyye‎", çeviren: Vahit Göktaş, Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 401-411

Vahit Göktaş, "‎2007 Mevlânâ Yılında İrfan Hamleleri ‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 211-216

Vahit Göktaş, "Mevlânâ Şems Münasebetinde İnsan-ı Ma’şuk Fikri", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 549-563

"Mevlânâ ile Alakalı Tasavvuf Alanında Yapılan Yayımlanmamış Bazı Tezlerin Tanıtımı", hazırlayan: Vahit Göktaş, Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 805-811

Vahit Göktaş, "Kelâmî Dergâhı Postnişîni Esad Efendi (ö.1931)'nin Bâyezid Dersiâmlarından Ali Yektâ Efendi'ye Verdiği Nakşî-Kadirî İcazetnâme", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 267-292

Vahit Göktaş, "Esad Efendi (1847/1931) ve Tevhid Risâlesi’ndeki Vahdet-i Vücûd Görüşü", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 427-445

Vahit Göktaş, "Kur'an'da Bilgi ve Bilginin Kaynakları I", İlkadım, Kayserİ, sayı: 241, ss. 14-16

Vahit Göktaş, "Kelâbâzî’nin Bahru’l-Fevâid Adlı Eserinin Tasavvufî Muhteva Açısından Analizi", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 219-233

Vahit Göktaş, "Kelâbâzî ve Tasavvufî Görüşleri", EKEV Akademi, Erzurum, 2008, sayı: 36, ss. 87-107

Vahit Göktaş, "Mehmet Sıtkı Akozan'ın Divançe-i Şinaverde Yer Alan Üç Mizahî Mektubu", EKEV Akademi, Erzurum, 2008, sayı: 37, ss. 301-307

Vahit Göktaş, "Kur'anda Bilgi ve Bilginin Kaynakları", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ŞanlIurfa, 2008, sayı: 20, ss. 159-181

Vahit Göktaş, "Kelâbâzî'nin et-Ta'arruf li-Mezhebi Ehli't-Tasavvuf Adlı Eserinin Şerhleri ve Şârihleri ", HİTİT ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , Çorum, 2008, cilt: 7, sayı: 14

Vahit Göktaş, "Es'ad Efendi (1847-1931) ve Dîvân'ında Sembolik Dil", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum, 2009, sayı: 39, ss. 201-218

Michel Chodkiewicz, "Sonsuz Yolculuk: İbnü’l-Arabî’nin Kitâb el-İsfâr an netâicil’l-esfâr Adlı Eseri", çeviren: Vahit Göktaş, Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 657-667

Mesnevîhân Ali Fuâd Paşa, "Vahdet-i Vücud: Hakikat-ı Vahide-i Mutlaka", hazırlayan: Vahit Göktaş, Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 685-686

Vahit Göktaş, "Doosundun Kim Ekenin Ayıt (Dostun Kim Söyle)", Akbaşat Dini Kültürel ve Edebi Dergi, KIrgIzİstan, cilt: 6, sayı: 35, ss. 8-9

Vahit Göktaş, "Kırgızistan'da Tasavvufi Durum", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 2013, cilt: 54, sayı: 2, ss. 159-169

Vahit Göktaş, "“Muhammed Es’ad Erbili (1847/1931)’nin Zikirle İlgili Görüşleri” ", Toplum Bilimleri , Ankara, 2013, sayı: 7(14), ss. 257-266

Vahit Göktaş, "Şemsü’l-Eimme İmam Serahsi (1009/1090)’ye Vefâ", www.ozwww.ozgunsosyaldusunce.com

Vahit Göktaş, "Ecelga Tik Kara (Ölümün Gözlerinin İçine Bak Oğul)", www.ozgunsosyaldusunce.com

Vahit Göktaş, "Şeyh İsa’nın Vasiyeti ve Edep", www.ozgunsosyaldusunce.com

Vahit Göktaş, "Bir Büyük Veli Dr. Münir Derman'ın Ahirete İrtihalinin 23. Yılı Anısına", www.ozgunsosyaldusunce.com

Vahit Göktaş, "Kırgızistan'da Dini Yayınlar", Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, KIrgIzİstan, 2013, sayı: 15-16, ss. 99-112

Vahit Göktaş, "Modern İnsanın Bir İhtiyacı Olarak Riyazet ve Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Riyazetle İlgili Görüşleri", Ekev Akademi, Erzurum, 2012, cilt: 16, sayı: 50, ss. 47-56

Vahit Göktaş, "Halvetiyyenin Şabaniyye Ekolü ve Kolları", Süleyman Demirel İlahiyat Fakültesi Dergisi, Isparta, 2011, cilt: 1, sayı: 26, ss. 133-160

Vahit Göktaş, "Imam-ı Rabbani'nin Günümüze Mesajı", www.ozgunsosyaldusunce.com

Vahit Göktaş, "Muhammed Es'ad Erbili (1847/1931)'nin Zikirle İlgili Görüşleri", Toplum Bilimleri, Ankara, 2013, cilt: 7-14, ss. 257-266

Vahit Göktaş, "Kırgızistan'da Din Eğitimine Katkı Olarak Din Eğitimi Sempozyumları ve Değerlendirilmesi", Toplum Bilimleri, Ankara, 2013, cilt: 7-14, ss. 397-410

Vahit Göktaş, "Tasavvufi Düşüncede Zikir ve Zikrin Benlik İnşâsına Etkisi", Toplum Bilimleri, Ankara, Ocak, cilt: 8, sayı: 15, ss. 263-286

Vahit Göktaş, "“Tasavvufi Terbiye’nin Günümüz Din Eğitim-Öğretimine Sunabileceği İmkanlar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52-2 (2011), ss. 137-155.", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 2011, cilt: 52-2, ss. 137-155

Ethem Cebecioğlu, "Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. ", hazırlayan: Vahit Göktaş, Toplum Bilimleri, Ankara, 2013, sayı: 7-14, ss. 467-469

Vahit Göktaş, "Muhammed Esad Erbili (1847/1931)'nin Zikirle İlgili Görüşleri", Toplum Bilimleri, 2013, cilt: 7, sayı: 14, ss. 257-266

Vahit Göktaş, "Merhum Necip Fazıl'ın Visâl Şiiri ve Visâle Yolculuk", www.ozgunsosyaldusunce.com

Ali Tenik; Vahit Göktaş, "Muhammed Es’ad Erbili (1847/1931)’nin Zikirle İlgili Görüşleri", Toplum Bilimleri , Ankara, 2013, cilt: 14, sayı: 7, ss. 257-266

Vahit Göktaş, "Hacı Gedikli Ağabey İçin", Altınoluk, İstanbul, Eylü

Vahit Göktaş, "Hacı Gedikli Ağabey İçin", Altınoluk, İstanbul, Eylü, ss. 58

Vahit Göktaş, "Dert Tasavvuru ve Maneviyat", Feyz, İstanbul , Şuba, sayı: 284, ss. 21-25

Vahit Göktaş, "Mürşid Kalp ve Ruh Doktorudur", Altınoluk, İstanbul, 2015, sayı: 350, ss. 50-52

Vahit Göktaş, "Nefisle Yol Almak", Altinoluk, Istanbul , Hazi

Vahit Göktaş, "Tasavvuf Bilgisisi: Allah'ı Allah'la Bilmek İlmine Giriş", Kader, Ankara, 2016, cilt: 14, sayı: 1


Tebliğler
Vahit Göktaş, "İlk Dönem Müellif Sufilerinden Kelabazi'nin Oruç'la İlgili Yorumları", Uluslararası Ramazan ve Oruç Sempozyumu, 13-15 Temmuz 2012

Vahit Göktaş, "Konevi ve Kelabazi’nin Bazı Hadisleri Şerhi Bağlamında Temizliğin Batını Yorumu", II. Uluslarası Sadrettin Konevi Sempozyumu, 6-8 Ekim 2011 Konya Turke

Vahit Göktaş, "Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler ", Uluslarası Ahilik Sempozyumu-Kalite Merkezli Yaşam, 20-22 Eylül 2011, Kayseri, 2011

Vahit Göktaş, "Şeyh İsa ve İbn İsa’nın Tasavvufî Görüşleri", Muhteşem Yüzyılda Akhisarlı Şeyh İsa, 28 Mayıs 2011

Vahit Göktaş, "Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi", Uluslararası Hace Muhammed Lütfi (Alvarlı Efe Hazretleri) Sempozyumu, 25-26 Nisan 2013

Vahit Göktaş, "Mevlana'nın Düşüncesinde Edep", Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, 26-28 Ekim 2007, ŞanlIurfa, 2007, ss. 291-296

Vahit Göktaş, "Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri", Uluslarararsı Kastamonu'nun Manevi Mimarları ve Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu, 04-06 Mayıs 2014, Kastamonu

Vahit Göktaş, "Habibi Neccar'da Tebliğ ve Cennete Davet", Her Yönüyle Habibi Neccar, 24.05.2014, Antakya, 2014

Vahit Göktaş, "Osmanlı'nın Son Döneminde Gümüşhanevi Dergahı Şeyhi Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin ve Kelami Dergahı Şeyhi Es'ad Erbili'nin Duaya Yükledikleri Anlam", Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Dempozyumu, 03-05 Ekim 2013, GÜmÜŞhane

Vahit Göktaş, "Nasuhi Efendi'nin Zikirle İlgili Görüşleri", Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu, 2016, Kastamonu, 2016

Vahit Göktaş, "Ankara'nın Manevi Coğrafyası ve Dr. Münir Derman", II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2017, Ankara, 2017


Söyleşiler
hazırlayan: Ethem Cebecioğlu, Ali Çınar, Vahit Göktaş, Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 7, ss. 33-92


Kitapta Bölüm
Vahit Göktaş, "Es'ad Erbili Efendi (1847-1931)", Türkiye'nin Birikimleri Mutasavvıflar, İlke, İstanbul, 2015, cilt: 4, ss. 9-19


Tez Tanıtım ve Değerlendirme
Vahit Göktaş, "KÜÇÜK, Sezai, XIX. Asırda Mevlevîlik ve Mevlevîler, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. H. Kamil YILMAZ, İstanbul 2000, 420 s. (Simurg Yayınları tarafından yayımlandı)", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 729-734

"Ahmed Kuddusi ve Tasavvuf Düşüncesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007, 455 s.", hazırlayan: Vahit Göktaş, Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 355-367

Vahit Göktaş, "Bekir Köle, Zeynüddin-i Hafi ve Tasavvufi Görüşleri", Tasavvuf, İstanbul, 2009, sayı: 24, ss. 162-171

"Hikmet Yaman, The Concept of Hikmah in Early İslamic Though (Erken Dönem İslam Düşüncesinde Hikmet)", hazırlayan: Vahit Göktaş, Tasavvuf, İstanbul, 2009, sayı: 24, ss. 151-161


Kitap Tanıtım ve Değerlendirme
Vahit Göktaş, "Osman Nuri KÜÇÜK, Fîhi Mâ Fîh Ekseninde Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin ‎Tasavvufî Görüşleri, Rûmî Yay., Konya 2006, 186 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 382-384

Vahit Göktaş, "Osman Nuri Topbaş, İmandan İhsana Tasavvuf, Erkam Yayınları, İstanbul 2002, 532 s.", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 437-440

Vahit Göktaş, "Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, 469 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 227-228

Vahit Göktaş, "Mustafa Kara, Gönül Mektupları, Mavi Yayıncılık, İstanbul 2000, 176 s.", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 6, ss. 317-323

Vahit Göktaş, "Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, 2004, cilt: XLV, sayı: II, ss. 423-425

Vahit Göktaş, "Claude Addas, İbn Arabî, Kibrit-i Ahmer’in Peşinde, çev.: Atilla Ataman, Ge‎lenek Yay., İstanbul 2003, 375 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 553-555

Vahit Göktaş, "Mustafa Kara, Gönül Mektupları", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 6, ss. 317-323

Vahit Göktaş, "Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 227-228

Vahit Göktaş, "Seyyid Mustafa Rasim Efendi, Tasavvuf Sözlüğü: Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil, haz.: Dr. İhsan Kara, İnsan Yay., İstanbul 2008", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 387-389

Vahit Göktaş, "Michel Chodkiewicz, Sahilsiz Bir Umman Muhyiddin İbn Arabî, çev.: Atila Ataman, Gelenek Yay., İstanbul 2003, 168 s.", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 706-708


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com