Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Prof. Dr. Necdet Tosun (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr.Necdet Tosun


Özgeçmiş
Yayınlar
Dersler

Yayınlar

Doktora Tezi
Necdet Tosun, Tasavvufta Hâcegân Ekolü (12-17. Asırlar), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002, 368 s.


Yüksek Lisans Tezi
Necdet Tosun, İbn Arabi Öncesi Tasavvuf Halvet ve Uzlet, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1995


Kitaplar
Necdet Tosun, Bahâeddin Nakşbend: Hayatı, Görüşleri, Tarikatı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2002, 465 s.

Necdet Tosun, İmam-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî: Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2005, 176 s.

İmam-ı Rabbanî, Ariflerin Hâlleri: Ma'arif-i ledünniyye , çeviren: Necdet Tosun, Sufi Kitap, İstanbul, 2006, 110 s.

İmam-ı Rabbanî, Manevi Yolculuk: Mükâşefât-ı Gaybiyye, çeviren: Necdet Tosun, Sufi Kitap, İstanbul, 2006, 112 s.

İmam-ı Rabbanî, Rabbani İlhamlar: Mebde ve Mead, çeviren: Necdet Tosun, Sufi Kitap, İstanbul, 2005, 142 s.

Necdet Tosun, Bahauddin Naqshband: A Central Asian Sufi, 1. Baskı, Insan Publication, İstanbul, 2008

Kazeruni , Ahmed er-Rifâî Menkıbeleri, çeviren: Necdet Tosun, Gelenek Yayınları, İstanbul, 2004

Yusuf Hemedânî, Hayat Nedir, çeviren: Necdet Tosun, İnsan, İstanbul, 1998

Muhammed Pârsâ, Muhammed Bahâeddin Hazretlerinin Sohbetleri, çeviren: Necdet Tosun, Erkam, İstanbul, 1998

Necdet Tosun, Zikir ve Tefekkür, 1. Baskı, Hacegan, İtanbul, 2010, 71 s.

Necdet Tosun, Türkistan Dervişlerinden Yadigâr: Orta Asya Türkçesiyle Yazılmış Tasavvufî Eserler, İnsan Yayınları, İstanbul, 2011

Necdet Tosun, Derviş Keşkülü: Tasavvuf ve Dergâh Kültürü, Erkam Yayınları, İstanbul, 2012, 200 s.

Şeyh Mustafa Devati, Tuhfetü's-sufiyyin, hazırlayan: Necdet Tosun, 1.. Baskı, Hacegan, İstanbul, 2014, 86 s.

Necdet Tosun, İrfan Bahçesi, 1.. Baskı, Erkam, İstanbul, 2014, 192 s.

Necdet Tosun, Şah-ı Nakşbend Hazretleri, 1. Baskı, Nasihat Yayınları, Ankara, 2014, 92 s.

Necdet Tosun, Ahmed Yesevi, 1.. Baskı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, 2015, 239 s.

Necdet Tosun, Yesevi'nin Fakr-namesi ve İki Farsça Risalesi, 1. Baskı, Yesevi Ünv. Yayınları, Ankara, 2016, 127 s.

Necdet Tosun, Altın Silsile, 1. Baskı, Eriş Vakfı, İstanbul, 2017, 201 s.


Makaleler
Devin DeWeese, "Hâcegân’a Ait Kollar ve Tasavvufun Eleştirisi: Hoca Ali Azîzân Râmîtenî’nin Menâkıbı’nda Cemaatsel Benzersizlik İddiası", çeviren: Necdet Tosun, Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 313-337

Necdet Tosun, "Tasavvuf Kültüründe Tekke Yemekleri", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 123-135

Arif Nevşahi, "Sevâkıbu’l-Menâkıb-ı Evliyâullâh: Mevlânâ ve Mevlevîlik Hakkında Unutulmuş Bir Kaynak", çeviren: Necdet Tosun, Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 697-707

Necdet Tosun, "Tasavvuf Kültüründe Meyve", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 289-300

Necdet Tosun, "Kültür Târihimize Işık Tutan Mühim Bir Kaynak: Sefînetü’s-Sâfî", İLAM Araştırma Dergisi , İstanbul, 1996, cilt: 1, sayı: 2, ss. 177-190

Necdet Tosun, "Yesevîliğin İlk Dönemine Âid Bir Risâle: Mir’âtü’l-kulûb ", İLAM Araştırma Dergisi, Istanbul, 1997, cilt: 2, sayı: 2, ss. 41-85

Necdet Tosun, "Seyyid Nizâmoğlu Seyfullah, Hayatı ve Eserleri ", İLAM Araştırma Dergisi, Istanbul, 1997, cilt: 2, sayı: 1, ss. 153-164

Necdet Tosun, "Ahmed Yesevî’nin Menâkıbı ", İLAM Araştırma Dergisi, Istanbul, 1998, cilt: 3, sayı: 1, ss. 73-81

Necdet Tosun, "Eserî-yi Câmi‘ der Ahvâl ve Güftârhâ-yı Hâce Ahrâr", Dâniş, İslamabad, 1379, sayı: 62-63, ss. 214-220.

Necdet Tosun, "İntikâdî Makâle: Ahvâl ve Sühanân-ı Hâce Ubeydullâh-i Ahrâr ", Fikr u Nazar, İslamabad, 1423, cilt: 39, sayı: 4, ss. 115-119

Necdet Tosun, "Osmanlı Dönemi Sûfîlerinin Fars Dili ve Literatürüne Katkıları ve Bir Örnek Olarak Baba Ni‘metullah Nahçıvânî’nin Şerh-i Gülşen-i Râz’ı ", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum, 2005, cilt: 9, sayı: 22, ss. 103-110

Necdet Tosun, "Yesevîlikte Zikr-i Erre ", Keşkül, Istanbul, 2005, sayı: 6, ss. 30-33

Necdet Tosun, "Orta Asya'da Bazı Dini-Tasavvufi Gelenekler", EKEV Akademi Dergisi, 2008, cilt: 12, sayı: 35, ss. 1-10

Necdet Tosun, "Sûret ve Hakîkat Nezd-i Mevlânâ Celâleddîn-i Belhî-yi Rûmî", Âyîne-i Mîrâs, Tahran, 1389, sayı: 38, ss. 38-45

Necdet Tosun, "The Contribution of the Ottoman Naqshbandis to the Persian Language and Literature: The Case of Baba Ni‘matullah Nakhjivani and his Sharh-i Gulshan-i Raz", Sufi Illuminations: A Journal Dedicated to the Study of Islam and Sufism, USA, 2008, cilt: 4, sayı: 1, ss. 44-56

Necdet Tosun, "Kırgız Tarıhında Tasavvuf-Sufizm", Ak Başat, BİŞkek, 2008, sayı: 15, ss. 17-18

Necdet Tosun, "İmâm-ı Rabbânî’ye Göre Vahdet-i Vücûd ve Vahdet-i Şuhûd", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 181-192

Necdet Tosun, "Hoca Ahmed Yesevi ve Takipçilerinin Temel Görüşleri", Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi, BİŞkek, 2008, sayı: 5-6, ss. 81-89

Necdet Tosun, "Alişer Navoyi cana Anın Tasavvuftuk Emgekteri", Ak Başat, BİŞkek, sayı: 19, ss. 38-39

Necdet Tosun, "Sufi Gözüyle Hac", Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, İstanbul, 2010, sayı: 25, ss. 197-209

Ali Namlı; Necdet Tosun, "İrfan Gündüz ile Merhûm Selçuk Eraydın Hakkında", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 75-79

Necdet Tosun, "İbnü'l-Arabi ve İmam-ı Rabbani Mukayesesi", Rıhle, İstanbul, 2012, cilt: 14, ss. 14-20

Necdet Tosun, "İslam'ın Yayılmasında Sufilerin Rolü", Şefkat, İstanbul, 2012, sayı: 20, ss. 62-63

Necdet Tosun, "Tuğluk Timur Han'ın Müslüman Oluşu", Şefkat, İstanbul, 2013, sayı: 21, ss. 64-65

Necdet Tosun, "Yunus Emre Rifai, Hacı Bektaş Vefai", Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, İstanbul, 2013, sayı: 31, ss. 109-115

Necdet Tosun, "Tasavvuf Kültüründe Kuş", Altınoluk, İstanbul, 2014, sayı: 338, ss. 51-53

Orkhan Musakhanov; Necdet Tosun, "Tefsiru'l-Ceylânî'nin Abdülkadir Geylânî'ye Nisbeti Meselesi", Tasavvuf, İstanbul, 2014, sayı: 33, ss. 1-16

Necdet Tosun, "The Food of the Khanaqahs in the Culture of Tasawwuf", Sefine (Safeeneh), Lahor, 2015, sayı: 13, ss. 5-16

Necdet Tosun, "Kırgızistan Tarih ve Kültüründe Tasavvuf", Tasavvuf, İstanbul, 2015, cilt: 36, ss. 105-118


Tebliğler
Necdet Tosun, "Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği", Uluslararası Aziz Mahmûd Hüdâyî Sempozyumu , 20-22 Mayıs 2005, İstanbul

Necdet Tosun, "Timur ve Timurlular’ın Tasavvuf Ehli İle Münâsebetleri", Uluslararası Timur ve Mirası Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2005

Necdet Tosun, "Mevlânâ ve Mevlevîliğin Nakşbendî Kültüründeki İzleri", Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu, 8-12 Mayıs 2007

Necdet Tosun, "Orta Asya ve Kırgızistan Tarihinde Yaygın Bir Din Eğitimi Faaliyeti Olarak Tasavvuf", Uluslararası Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din, 21-22 Mayıs 2007 , BİŞkek

Necdet Tosun, "Hajj (Pilgrimage) from the Sufi Point of View", Taşkent’te 3-4 Ekim 2007 tarihlerinde IFEAC tarafından düzenlenen The Roads of Pilgrimages (Hajj, Ziyarat) Between Central Asia and Hijaz konulu

Necdet Tosun, "Maulana Jalaluddin Rumi and Sema", Mevlana’nın 800. Doğum Yıldönümü Kutlamaları, 9 Ekim 2007 , Yenİ Delhİ

Necdet Tosun, "Karaca Ahmed Hakkında Yeni Bir Kaynak ve Meçhul Kalmış Bilgiler", V. Üsküdar Sempozyumu, 1-5 Kasım 2007, İstanbul, 2008

Necdet Tosun, "Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri", Orta Aziya Cene Kazakstan Halıktarı Ruhani Kündılıktarının Cahandanvı Men Örkenieti Attı Halıkaralık Gılımi-Praktikalık Konferensiyanın Materialdarı, 24-25 Nisan 2008, Çİmkent, 2007

Necdet Tosun, "Osnovnıye Vzglyadı Hoca Ahmed Yasavi i Ego Posledovateley", Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Konferansı, 30 Eylül 2008, TÜrkİstan

Necdet Tosun, "XIV. Yüzyılda Yazılmış Çağatayca bir Yesevi Eseri: Hoca İshak B. İsmail Ata'nın Hadikatü'l-arifin'i ", Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu, 20-21 Şubat 2010, İstanbul

Necdet Tosun, "Hz. Mevlana'da Birlik Düşüncesi", Mevlana'da Aşk ve Birlik Paneli, 22 Aralık 2009, Manİsa, 2009, ss. 1-7

Necdet Tosun, "Milli Mücadelelerde Sufilerin Rolü ve Alvarlı Efe Hazretleri", Uluslararası Hace Muhammed Lutfi (Alvarlı Efe) Sempozyumu Bildiriler, 25-26 Nisan 2013, Erzurum, 2013

Necdet Tosun, "Nakşbendilik ve Yeseviliğin Mukayesesi", Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, 2 Haziran 2012, Malatya-Darende, 2013, ss. 29-42

Necdet Tosun, "Yunus Emre'de Ahmed Yesevi'nin Tesiri", Yunus Emre (Bildiriler ve Makalaler), 2013, EskİŞehİr, 2014, ss. 127-147

Necdet Tosun, "Matüridiyye ve Tasavvuf İlişkisi", Uluslararası Maturidilik: Dünü, Bugünü ve Yarını, 4-6 Mayıs 2015, TÜrkİstan, 2015, ss. 1-10


Söyleşiler
hazırlayan: Necdet Tosun, Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 25, ss. 65-92


Ansiklopedi Maddesi
Necdet Tosun, "Kâsânî, Ahmed", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 2001, cilt: 24, ss. 531-531

Necdet Tosun, "Kâsâniyye", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 2001, cilt: 24, ss. 532-534

Necdet Tosun, "Nizâmeddin Hâmûş", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, cilt: 33

Necdet Tosun, "Nûrbahşiyye", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, cilt: 33

Necdet Tosun, "Rabıta", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, cilt: 34

Necdet Tosun, "Ramazanoğlu, Mahmut Sami", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, cilt: 34

Necdet Tosun, "Reşehat", DİA, TDV, İstanbul, 2008, cilt: 35, ss. 8-9

Necdet Tosun, "Sadeddin-i Kaşgari", DİA, TDV, İstanbul, 2008, cilt: 35, ss. 391-392

Necdet Tosun, "Safi, Fahreddin", DİA, TDV, İstanbul, 2008, cilt: 35, ss. 470

Necdet Tosun, "Semmasi", DİA, TDV, İstanbul, 2009, cilt: 36, ss. 498

Necdet Tosun, "Senaullah Panipeti", DİA, TDV, İstanbul, 2009, cilt: 36, ss. 506-507

Necdet Tosun, "Seyyid Nizamoğlu", DİA, İSAM, İstanbul, 2009, cilt: 37, ss. 73-74

Necdet Tosun, "Sıddıkıyye", DİA, İSAM, İstanbul, 2009, cilt: 37, ss. 98

Necdet Tosun, "Sır", DİA, İSAM, İstanbul, 2009, cilt: 37, ss. 115-116

Necdet Tosun, "Silsile", DİA, İSAM, İstanbul, 2009, cilt: 37, ss. 206-207

Necdet Tosun, "Yusuf el-Hemedani", İslam Ansiklopedisi, TDV, İstanbul, 2013, cilt: 44, ss. 12-13

Necdet Tosun, "Zengi Ata", İslam Ansiklopedisi, TDV, İstanbul, 2013, cilt: 44, ss. 261-262

Necdet Tosun, "Zünnun el-Mısri", İslam Ansiklopedisi, TDV, İstanbul, 2013, cilt: 44, ss. 575-576

Necdet Tosun, "Topbaş, Musa", İslam Ansiklopedisi, TDV, İstanbul, 2012, cilt: 41, ss. 248

Necdet Tosun, "Nakşibendiyye (Adab ve Erkan) ", İslam Ansiklopedisi, TDV, İstanbul, 2006, cilt: 32, ss. 342-343

Necdet Tosun, "Şirin-i Mağribi", İslam Ansiklopedisi, TDV, İstanbul, 2010, cilt: 39, ss. 192-193

Necdet Tosun, "Ubeydullah Ahrar", İslam Ansiklopedisi (DİA), TDV, İstanbul, 2012, cilt: 42, ss. 19-20

Necdet Tosun, "Üveysilik", İslam Ansiklopedisi (DİA), TDV, İstanbul, 2012, cilt: 42, ss. 400-401

Necdet Tosun, "Yeseviyye", İslam Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı, İstanbul, 2013, cilt: 43, ss. 487-490

Necdet Tosun, "Ahmed Safi Bey", İslam Ansiklopedisi, TDV, İstanbul, 2016, cilt: Ek-1, ss. 50-51

Necdet Tosun, "Devati Mustafa Efendi", İslam Ansiklopedisi, TDV, İstanbul, 2016, cilt: Ek-1, ss. 328-329

Necdet Tosun, "Hüveyda", İslam Ansiklopedisi, TDV, İstanbul, 2016, cilt: Ek-1, ss. 574


Kitapta Bölüm
Necdet Tosun, "Orta Asya'da Tasavvuf", Orta Asya'da İslam: Temsilden Fobiye, Ahmed Yesevi Üniversitesi , Ankara, 2012, cilt: 1, ss. 491-550

Necdet Tosun, "Hajj from the Sufi Point of View", Central Asian Pilgrims, Klaus Schwarz Verlag, Berlİn, 2012, ss. 136-147

Necdet Tosun, "Nakşibendiyye", Türkiye'de Tarikatlar: Tarih ve Kültür, İSAM, İstanbul, 2015, ss. 611-692

Necdet Tosun, "Allah'ın Emirlerine Saygı ve Mahlukatına Şefkat Bakış Açısıyla Merhamet", Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2014, ss. 262-273

Necdet Tosun, "Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud", Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri-II, MÜİF, İstanbul, 2015, cilt: 2, ss. 261-269


Kitap Tanıtım ve Değerlendirme
Necdet Tosun, "Doktor Ârif Nevşâhî, Ahvâl ve Sühanân-ı Hâce Ubeydullâh-ı Ahrâr, Merkez-i Neşr-i Dânişgâhî, Tahran 1380/2002, 846 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 449-451

Necdet Tosun, "Muhammed Hayat Nevşahî, Tezkire-i Nevşahiyye", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 25, ss. 295-297

Necdet Tosun, "Ahmed b. Hüseyin b. Şeyh el-Harakânî, Destûrü’l-cumhûr fî menâkıbı Sultâni’l-ârifîn Ebû Yezîd Tayfûr (nşr. Muhammed Takî Dânişpejûh- Îrec Efşâr), Tahran: Mîrâs-ı Mektûb, 1388 hş./ 2009, 54+476 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 331-333


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com