Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Azm" kelimesi için arama sonuçları

Hülya Küçük
The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle , Brill, Leİden-Boston, 2002, 408 s.

Özet | Abstract

Hamdi Kızıler
"Câhidî Ahmed Efendi’nin “Abdest, Namaz ve Hac” İbadetlerine Dair Bazı Bâtınî Yorumları", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 151-159

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hazırlayan: Yusuf Turan Günaydın, İbrahim Halil Arslantürk
"Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hilyetü’r-Ricâl’inde Melâmiyyûn ve Muhaddesûn Zümreleri‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 227-296

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet NAzmi Efendi
Osmanlılarda Tasavvufi Hayat (Hediyyetü'l İhvan) , hazırlayan: Osman Türer, İnsan Yayınları, İstanbul, 2005, 671 s.

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” YAzma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 43-63

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kadir Özköse
"Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye”", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 79-106

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, 350 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Fülânî Hareketi Önderleri İle Bornu Ulemasından el-Kânimî Arasında Gerçekleşen, Savaş Barış, Tekfir Uhuvvet Tartışmalarının Yer Aldığı Mektuplaşmalar", Tasavvuf , Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 189-230

Özet | Abstract

Bekir Tatlı
"Fusûsu'l-hikem Şârihi Abdullah-ı Bosnevî'ye (ö. 1054/1644) Ait Bir Risâle: er-Risâle fî temessüli Cibrîl", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 301-310

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Zafer Erginli
"Bursa YAzma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi’nde Risâle-i Tasavvuf, Mecmu‘a-i Tasavvuf ve Kitâb-ı Tasavvuf Adını Taşıyan Türkçe YAzma Eserler", Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 2000, cilt:9, sayı: 9, ss. 603-621

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hüseyin Bey
Gülşen-i Râz Şerhi, hazırlayan: Cengiz Gündoğdu, Ataç Yayınları, İstanbul, 2006, 174+V s.

Özet | Abstract

Hülya Küçük
Kurtuluş Savaşında Bektaşiler, Kitap yayınevi, İstanbul, 2003, 422 s.

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
"Mevlânâ (ö.672/1273)'nın Şathiyye Türünde Yazdığı Bir Gazeli'nin Şerhi: Şerh-i Ebyât-ı Celâleddîn-i Rûmî", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 27-46

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2001, 635 s.

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1996, 105 s.

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Bakü Devlet Üniversitesi İlimler Akademisi 'Muhammed Fuzûlî Adına El YAzmaları Kütüphanesi'nde Tasavvufa Dair Eserler", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 2001, sayı: 7, ss. 279-292

Özet | Abstract

Mehmet Necmettin Bardakçı
"Kütahya Vahid Paşa Kütüphanesi'ndeki Tasavvufla İlgili YAzma Eserler", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 11, ss. 117-138

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ramazan Muslu
"Bakü Devlet Üniversitesi İlimler Akademisi Mehemmed Fuzûlî Adına El YAzmaları Kütüphanesi'nde Bulunan Tasavvufa Dair Eserler", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 7, ss. 279-292

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Himmet Konur
Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil), DEÜSBE, İzmİr, 1992, 1-47 s.

Özet | Abstract

Selami Şimşek
"Türk Edebiyatında İbnü’l-Arabî Methiyeleri Üzerine Bir İnceleme", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 389-425

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"İsmail Fenni Ertuğrul’un İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücud Savunması", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 199-212

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Osman Türer
"Bibliotheque Nationale’de Bulunan Tasavvufla İlgili Türkçe YAzma Eserler", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum, 1988, sayı: 8, ss. 183-211

Özet | Abstract

Osman Türer
Türk Mutasavvıf ve Şairi Muhammed NAzmî, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1988

Özet | Abstract

İmam suyuti
"İmâm Suyûtî’nin ilm-i bâtına dâir bir Risâlesi: el-Bâhir fî Hükmi’n-Nebî bi’l-Bâtın ve’z-Zâhir ", EKEV, Erzurum, 2011, sayı: 48

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Kelâbâzî’nin Bahru’l-Fevâid Adlı Eserinin Tasavvufî Muhteva Açısından Analizi", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 219-233

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

1 - 25 Arası (Toplam 53)
« Önceki123Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com