Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Bilgi" kelimesi için arama sonuçları

Halil Baltacı
Necmeddin Dâye Râzî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2011, 390 s.

Özet | Abstract

Gazalî
Yol, Bilgi ve Varlık: Eyyühe'l-Veled, Ledünnî İlim Risalesi, Mişkâtü'l-envâr, çeviren: A. Cüneyd Köksal, Sufi Kitap, İstanbul, 2010, 126 s.

Özet | Abstract

Cemaleddin Server Revnakoğlu
Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Marifetnamesi, hazırlayan: İsmail Dervişoğlu, Hasan Sevil, İlk Harf Yayınları, İstanbul, 2011, 328+16 s.

Özet | Abstract

Betül Güçlü
Molla Fenârî'nin Bilgi ve Varlık Anlayışı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Moeen Nizami
"Studies on Shams-e Tabrizi in the Sub-Continent", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 203-218

Özet | Abstract

Erkan Övüç
"Mecmua-i Tekâyâların Serencamı ve Yeni Bir Liste Neşri", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 269-320

Özet | Abstract

Hamdi Tekeli
Tasavvuf Kültürüne Giriş, Uludağ Yayınları, Bursa, 2011, 199 s.

Özet | Abstract

Şirazlı Şeyh Sadi
Gül Suyu: Gülistan Tercümesi, hazırlayan: Azmi Bilgin, Mustafa Çiçekler, çeviren: Niğdeli Hakkı Eroğlu, Kurtuba Kitap, İstanbul , 2011, 328 s.

Özet | Abstract

Necmeddin Şahinler
Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre Misalli Kelimeler / Kavramlar Sözlüğü, c. 1-2, Kurtuba Kitap, İstanbul, 2012, 960, 910 s.

Özet | Abstract

Haris el-Muhâsibî
Hakk’ı Arayanlara Nasihatler, çeviren: Muhammed Coşkun, İlk Harf Yayınevi , İstanbul, 2011, 206 s.

Özet | Abstract

İmam Suyuti
"İmâm Suyûtî’nin ilm-i bâtına dâir bir Risâlesi: el-Bâhir fî Hükmi’n-Nebî bi’l-Bâtın ve’z-Zâhir ", çeviren: Ferzende İdiz, EKEV Akdemi Dergisi, Erzurum, 2011

Özet | Abstract

Mahmud Erol Kılıç
Tasavvufa Giriş, Sufi Kitap, İstanbul, 2012, 336 s.

Özet | Abstract

Hayati Sır
Ey Aşk! Ey En Sevdiğim, hayykitap, İstanbul, 176 s.

Özet | Abstract

Emin Çelebi
"İbn Arabi’nin Epistemolojisinde Duyu ve Akıl", Dinbilimleri, cilt:10, sayı: 3

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Esma Sayın
"Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği)", Değerler Eğitimi Sempozyumu "Sosyal ve Kuramsal Yönleriyle Değerler Eğitimi", EskİŞehİr, ss. 237

Özet | Abstract

Eyyüp Tanrıverdi
"XVI. Yüzyıl Osmanlı Bilginlerinden Halvetî-Sünbülî Şeyhi Merkezzâde Ahmed Efendi", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 41-56

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Kırgızistan'da Tasavvufi Durum", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 2013, cilt:54, sayı: 2, ss. 159-169

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

M. Nedim Tan
"Mehmed Muizzuddin Celvetî ve Menâzilü’s-sâlikîn Tercümesi", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 97-135

Özet | Abstract

İsmail Taşpınar
"Mesnevî’de Erken Dönem Hıristiyanlık ve Pavlus", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 173-191

Özet | Abstract

Kamran Abdullayev
İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler, Selçuk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , Konya, 2011, 125 s.

Özet | Abstract

Osman Gördebil
Abdülhakim Arvasi'nin er-Riyazü't-Tasavvufiyye isimli eseri (metin transkribe ve tahlil), Selçuk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , Konya, 2011, 185 s.

Özet | Abstract

Mustafa Salim Güven
"Osmanlı Sûfîlerinin İran Safevîlerine Yaklaşımında Azîz Mahmûd Hüdâyî Örneği", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 30, ss. 33-60

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Manzum Bir Tasavvuf Klasiği Olarak Gülşen-i Râz", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 30, ss. 61-86

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Kırgızistan'da Din Eğitimine Katkı Olarak Din Eğitimi Sempozyumları ve Değerlendirilmesi", Toplum Bilimleri, Ankara, 2013, cilt:7-14, ss. 397-410

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ethem Cebecioğlu
"Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. ", hazırlayan: Vahit Göktaş, Toplum Bilimleri, Ankara, 2013, sayı: 7-14, ss. 467-469

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

76 - 100 Arası (Toplam 132)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com