Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Hakîkat" kelimesi için arama sonuçları

Mervyn Hiskett
Hakikat Yolu, çeviren: Kadir Özköse, Ensar Yayınları, Konya, 2008, 264 s.

Özet | Abstract

Abdullah Abdürrezzậk İbrahim
Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar, çeviren: Kadir Özköse, Ensar Yayınları, Konya, 2008, 144 s.

Özet | Abstract

Kevser Sibel Özkan
Abdürrahim Bin Ali El-Melami ve Terceme-i Beyan-ı Hakikat-i Melamiyye adlı eseri, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2003, 124 s.

Özet | Abstract

İsmail Fenni Ertuğrul
İman Hakikatleri Etrafında Suallere Cevaplar, hazırlayan: Hasan Kâmil Yılmaz, Sebil Yayınevi, İstanbul, 1978, 126 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
"Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Öküz” Metaforu", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 9-22

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hamide Ulupınar
"İlk Dönem Sûfîlerinde Tevhid Anlayışı", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 235-255

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdurrahim Alkış
Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008

Özet | Abstract

Rifat Okudan
"18. Yüzyıl Osmanlı Kelâmcı ve Mantıkçısı İsmâil Gelenbevî’nin Varlık Nazariyesi (Vahdet-i Vücûd Savunması)", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 241-255

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ramazan Muslu
"Vahdet-i Vücûd Üzerine Yazılmış Bir Risâle: Erbilî’nin Mir’âtü’ş-şühûd fî beyâni Vahdeti’l-vücûd’u", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 303-323

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Türk Mutasavvıf Şâirlerinde Varlık Anlayışı: Eşrefoğlu Rûmî, Niyâzî-i Mısrî ve Ahmed Kuddûsî", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 471-509

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hüseyin Kurt
"Bediüzzaman Said Nursi’nin Muhyiddin İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücud Hakkındaki Düşünceleri", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 543-581

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mesnevîhân Ali Fuâd Paşa
"Vahdet-i Vücud: Hakikat-ı Vahide-i Mutlaka", hazırlayan: Vahit Göktaş, Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 685-686

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

M. Mustafa Çakmaklıoğlu
Muhyiddin İbnü'l-Arabî'ye Göre Dil-Hakikat İlişkisi, Marifetin İfadesi Sorunu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2005, 483 s.

Özet | Abstract

Mesut Bayar
Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2007, 148 s.

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Türk Mutasavvıf Şâirlerinde Hakîkat-ı Muhammediyye Anlayışı: Ahmed Kuddûsî Örneği", Uluslararası Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed, 7-8 Mart 2009, Sakarya, 2009

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Özlerdeki Hakikatin Keşfi", Burhan: İlim ve Kültür Dergisi, İstanbul, 2009, sayı: 45, ss. 38-39

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İmam Suyuti
Yüce Hakikatler ve Şazeliyye Tarikatı, çeviren: Ferzende İdiz, 1. Baskı, Semerkand Yayınları, İstanbul, 2013, 222 s.

Özet | Abstract

Veysel Akkaya
Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber , Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, 367 s.

Özet | Abstract

İsmail Kara
"Hakikatli İnsan", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 25, ss. 43-51

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Yunus Emre'nin İnsan Anlayışı", Diyanet İlmi Dergi, Ankara, 2005, cilt:41, sayı: 2, ss. 23

Özet | Abstract

Süleyman Derin
"Şamlı Bir Sûfî: Şeyh Arslan Dımaşkî ve Tevhîd Risâlesi", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 91-124

Özet | Abstract

Kerim Kara
"Karabâş-ı Velî’nin Elifbânın İlk Dört Harfini İbn Arabî Perspektifinden Yorumlaması Üzerine", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 179-207

Özet | Abstract

Davud el-Kayserî
Aşk Şarabı: Kasîde-i Hamriyye Şerhi, çeviren: Turan Koç, Mehmet Çetinkaya, İnsan Yayınları, İstanbul, 2011, 84 s.

Özet | Abstract

William C. Chittick
Kozmostaki Tek Hakikat, çeviren: Ömer Çolakoğlu, Sufi Kitap, İstanbul, 2010, 186 s.

Özet | Abstract

Fahreddîn-i Irâkî
Lemaât: Aşka ve Âşıklara Dair, hazırlayan: Ercan Alkan, çeviren: Ahmed Avni Konuk, İlk Harf Yayınevi , İstanbul, 2011, 184 s.

Özet | Abstract

26 - 50 Arası (Toplam 69)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com