Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri
Yazar : Muhittin Usta
Türü : Yüksek Lisans Tezi
Baskı Yeri/Yılı : İstanbul /
Danışman : Mahmut Erol kılıç
Üniversite Enstitü : Marmara Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsüsü
Sayfa :
Görüntülenme : 13411
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Özet
Bu çalışma, Hadis ilmi ile başlayan ve tasavvuf ilmi dahil diğer tüm İslâmî
ilimlerde ve Müslümanlar arasında neşet eden kültür, sanat, fen ve meslek dallarında
ortaya konan ve tüm ilimlerin Hz. Peygamber vâsıtası ile Allah’a olan nisbetini gösteren
silsile kavramını ele almaktadır. Silsile bir ilmin sıhhatini ve geçerli bir yolla aktarımını
mümkün kılan, sahteciliğin ve yalancılığın önüne set çeken, ehil olmayan kimselerin
iddialarını çürüten bir dayanak ve aynı zamanda o ilmin ve sanat dalının büyük bir
mirası barındırdığının işareti olarak kabul edilmiştir. Tasavvufî anlamda silsile ile
kastedilen ‘bir mürşidi önce tarîkatının pîrine oradan da Hz. Peygamber’e ulaştıran
kişiler zinciri’dir. Sûfîlerin sahip olduğu manevî ilim ve onlara has ahlak öğretileri ve
terbiye metodları manevî bir silsile ile akıp gelmiştir.
İşlevi itibari ile büyük halk kitlelerine tesir eden tasavvuf ehlini, kontrol ve belli
bir düzen içerisine çeken tasavvuf silsileleri önceleri sözlü olarak aktarıla gelmiş, daha
sonra icâzetnâmelere ve müstakil eserlere dercedilmiştir. XVII yy.’dan itibaren tasavvuf
silsilelerinin teşekkülü hakkında yeni görüşler öne sürülmüştür. Nesir, manzûm, çizgi,
cedvel ve madalyon gibi farklı şekillerde kaleme alınan silsilenâmeler bulunmaktadır.
Eserleri ile özellikle son dönem Osmanlı coğrafyasında yaşayan tasavvuf ehlinin genel
bir fotoğrafını çeken Tabîbzâde Mehmed Şükrî Efendi, incelemesinde bulunduğumuz
“silsilenâme-i Sûfiyye” isimli eserinde Osmanlı toplumuna etki eden hemen tüm
tarîkatların silsilelerini zikretmiştir. Geneli itibari ile kendisinden önce yazılan
silsilenâmelerin bir derlemesi ve toplamı olan bu eser, yapılan ilaveler ve tutulan
kayıtlarla tekkelerin seddine yakın bir zamanda yaşamış meşâyihin nisbet ve tarîkat
bağlantılarını ortaya çıkarması açısından önem arzetmektedir.
Bunun yanında çalışmamızda tasavvuf silsilelerini ihtiva eden esereler tanıtılmış
ve bir “tasavvuf silsilenâmeleri literatürü” ortaya konmuştur.
UThis thesis studies the concept of silsilah (chain) which is used in all kinds of
Islamic sciences such as arts, professions, Hadith and Sufism. Silsilah is used in order to
protect the reliability of Islamic sciences as well transmitting information in a correct
way. It prevents untrustworthy people to attribute incorrect information to the past
scholars. It also shows the richness of sciences. In the sufi sense silsilah is the chain that
way the spiritual knowledge an d characteristics is transmitted in a spiritual chain.
Silsilahs were orally started but XII th century they wer put in writing. There were
also special books written to show the chains of sufi orders.
Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi’s silsilahnameh titles “Silsilenâme-i Sûfiyye” is
a good example of the Ottoman Sufi orders chains.
Our work also introduces various silsilahnamehs and gives a literature for the
researchers.
 

Anahtar Kelimeler

Tasavvuf; silsileler
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com