Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri
(Uskudarlı Muhammed Nasuhi and His Sufi Views )
Yazar : Vahit Göktaş
Türü : Kitap
Baskı : 1
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2010
Yayınevi : Yayınevi
Sayfa : 184
Görüntülenme : 16099
İndirilme Sayısı : 533
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Nasûhî Efendi 17. yüzyılın ikinci yarısı ve 18. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış ömrünün büyük bir kısmını Üsküdar’da geçirmiş, Osmanlı döneminin önemli mutasavvıflarındandır. O, Şabaniyye ekolünün ikinci piri sayılan Karabâş-ı Velî’nin yolunu devam ettirme şerefine nail olmuş, döneminde halktan ve devlet ricalinden pek çok kişiyi sohbetleriyle irşat ettiği gibi kendisinden sonra da yolunu devam ettirecek pek çok halife yetiştirmiş etkili bir şahsiyettir. Nasûhî Efendi medrese ilimlerini de ikmal etmiş, Arapça Farsça ve Türkçeyi ustalıkla kullanabilen bir ilim adamıdır.
Özellikle tasavvufa dair yazdığı eserler bakımından velut bir müellif olan Nasûhî Efendi’nin hayatı ve eserleriyle alakalı bazı çalışmalar yapılmış olmasına rağmen tasavvufi yönüyle alakalı günümüze kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Hassaten Kemal Edip Kürkçüoğlu tarafından hazırlanan Şeyh Muhammed Nasûhî adlı çalışma ve Mustafa Tatcı’nın yaptığı Üsküdarlı Muhammed Nasûhî ve Divanı adlı çalışma ve yine Mustafa Tatcı ve Musa Yıldız tarafından Hz. Peygamber Yolunda Tasavvuf Eğitimi başlığı altında çevrilen ve yayınlanan er-Risâletu’r-rüşdiyye fî’t-tarîkati’l-Ahmediyye, (Risâle-i Fahriyye) adlı çalışmalar mutasavvıfımızın hayatı hakkında –yeterince– detaylı bilgi vermektedir. Biz de üç bölüm ve bir sonuçtan müteşekkil yaptığımız bu çalışmada Nasûhî Efendi’nin hayatıyla ilgili konularda –bu iki müellifin yazdıklarından istifade etmekle beraber– Nasûhî Efendi’nin kendi eserlerinden; zamanında ve daha sonraki yüzyıllarda onun hakkında yazılmış eserlerden de istifade cihetine gittik. Giriş bölümünde, eserin yazımında temel olarak kullandığımız kaynakların tanıtımı yapılmış ve Nasûhî Efendi’nin yaşadığı asırdaki ve yaşamış olduğu coğrafyadaki siyasi, ilmî ve tasavvufi durum kısaca ortaya konulmaya çalışılmıştır. Eserin ikinci bölümünde Nasûhî Efendi’nin tasavvufi yönü ele alınmıştır. Onun bu yönünü tespit ederken mektuplarından müteşekkil Mürâselât, şiir ve gazellerinin toplandığı Dîvânçe ve tarikat adab ve usûlüyle alakalı Risâle-i Fahriyye ve Risâle-i Ahmediyye adlı eserlerini temel almakla birlikte yine bazı çağdaş çalışmalar kullanılmıştır. Nasûhî Efendi’nin tasavvufi görüşleri ele alınırken Karabâş-ı Velî, Hasan Ünsî ve Mustafa Kemaleddîn Bekrî’nin bazı eserlerine ve görüşlerine müracaat edilmiş; bunun yanında kendisinden önce yaşamış özellikle ilk dönem sûfîleriyle kıyaslamalar yapılmıştır. Tasavvufi görüşler ele alınırken kavramların etimolojik kökeniyle alakalı bilgiler de verilmeye çalışılmıştır. Sonuç bölümünde çalışmadan elde edilen neticeler gösterilmiş, genel bazı değerlendirmeler ve teklifler yapılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler

Nasuhi, Tasavvuf, Halvetiyye, Şabaniyye
 

Keywords

Nasuhi, Halwatiyya, Sufısm
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com