Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Avrupa ile Asya Arasında Önemli Bir Geçiş Noktası Gelibolu’da Tarîkatlar ve Tekkeler
(Orders And Dervish Lodges In Gallipoli In The Cross Road Of Europe And Asia)
Yazar : Selami Şimşek
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Konya / 2007
Dergi : Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Sayı : 22
Sayfa : 251-310
Görüntülenme : 12487
İndirilme Sayısı : 249
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Eski çağlardan beri Avrupa ile Asya arasında önemli bir güzergâh noktası durumundaki Gelibolu ve ‎çevresinde pek çok sûfî, tasavvufî kuruluş ve tekke faaliyet göstermiş olup, bu faaliyetler ‎neticesinde ortaya oldukça zengin bir tasavvufî kültür ve literatürü çıkmıştır. Halvetîlik, Mevlevîlik, ‎Bayrâmîlik, Celvetîlik, Kâdirîlik, Rifâîlik, Nakşibendîlik, Sa‘dîlik ve Bektâşîlik bu bölgede faaliyetlerine ‎rastlanan belli başlı tarîkatlardır. Bu tarîkatlara mensup pek çok şâir ve yazar yetiştiği gibi, başta ‎Ahmed Bîcân ve Yazıcızâde Mehmed olmak üzere, Câhidî Ahmed Efendi, Şeyh Mehmed Dâğî, ‎Ağazâde Mehmed Hakîkî Dede, Mustafa Dâniş Dede, Burhâneddin Dede gibi Gelibolu Türk halk ‎kültürü içerisinde önemli bir yere sahip olan şahsiyetler de vardır.‎
 

Anahtar Kelimeler

Gelibolu, Tasavvuf, Tarîkat, Tekke.
 

Abstract

Since old centuries many sufis, orders and dervish lodges had an important role in shaping Turkish ‎mystic culture of Gallipoli and its province.in the cross road of Europe and Asia. Halvetiye, Mevlevi, ‎Bayramiye, Jilwatiyya, Kadiriye, Rufaiyah, Nakshibendi, Sadiye and Bektashiism are main orders ‎which did activities in Gallipoli and its province. This orders related to very very poets and writer, ‎grow up like, head Ahmed Bican and Yazıcızade Mehmed become, like Cahidi Ahmed Efendi, Şeyh ‎Mehmed Daği, Ağazade Mehmed Hakiki Dede, Mustafa Daniş Dede, Burhaneddin Dede in inside of ‎Gelibolu Turkish people culture important one eat owner one personality
 

Keywords

Gallipoli, Sufism, Order, Dervish Lodge.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com