Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

ŞEYH ZEYNELABİDİN EL-ÂBİRÎ VE İCÂZETNÂMESİ
(SHEIKH ZAINAL ABIDIN EL-ABIRI AND HIS DIPLOMA)
Yazar : Bekir Köle
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2016
Dergi : Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Tur
Cilt : 11/5
Sayı :
Sayfa : 431-446
Görüntülenme : 9890
İndirilme Sayısı : 248
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Kağızmanlı Şeyh Zeynelabidin (ö.1953), son devir Nakşî âlim ve mutasavvıflarındandır. Hayatı, ilmi ve tasavvuftaki yeri hakkında çok az şey bilinmektedir. Ancak bugün, canlı kaynak konumundaki torunlarından elde edilen bir kısım Bilgi ve belgeler, bu hususta önemli bir boşluğun doldurulmasına katkı sağlamaktadır. Bu kaynaklara göre Şeyh Zeynelabidin, Muş’un Bulanık ilçesi Abri (Esenlik) köyünde medfun, âlim ve seyyid bir zat olan Şeyh Aynülmelek (Abdülmelik) (ö.726/1326)’in soyundan gelmektedir. Tasavvuf yolundaki seyru sülûküne Şeyh Muhammed Küfrevî (ö.1316/1898)’ye intisab ederek başlamış; icâzetnâmesini ise onun oğlu Şeyh Abdülbaki Küfrevî (ö.1943)’den almıştır. Orijinal nüshasına ulaştığımız bu icâzetnâmenin içeriğinde bir kısım tasavvufî Bilgi ve tavsiyeler ile beş ayrı senedle Hz. Peygamber’e ulaşan tarikat silsilesi yer almaktadır.
Zeynelabidin, I. Dünya Savaşı yıllarında Abri köyünden Cizre’ye muhacir olarak gitmiştir. Ancak daha sonra devrin idarecileri tarafından aynı şehirde sürgüne tabi tutulmuştur. Cizre’de bir süre imamlık yapmış ve bu esnada birçok talebe ve mürid yetiştirmiştir. Ancak bunlardan Hulusi Yahyagil (ö.1986) hariç, geri kalanları hakkında herhangi bir Bilgiye ulaşılamamıştır. Şeyh Zeynelabidin, Cizre’deki sürgün hayatının bitmesinden sonra Kağızman’a yerleşmiş ve irşâd faaliyetlerine burada devam etmiştir.
Bu makalede öncelikle, Şeyh Zeynelabidin’in hayatı ve nesebi hakkında Bilgiler verilmiştir. Daha sonra ise onun, Şeyh Abdülbaki Küfrevî’den aldığı tarikat icâzetnâmesi değerlendirilmiştir. Ayrıca onun tasavvufî kişiliğinin ortaya çıkmasına katkı sağlayacağını düşündüğümüz, Hulusi Yahyagil ve yakın dostu Alvarlı Muhammed Lutfî (ö.1376/1956)’nin kendisine yazdığı mektuplar üzerinde de durulmuştur.
 

Anahtar Kelimeler

Şeyh Zeynelabidin, İcâzetnâme, Abri, Tasavvuf, Küfrevî.
 

Abstract

Sheikh Zainal Abidin (d.1953) is from Kagızman and he is one of
the recent scholars and sufis. We know too little about his life and his
place at science and mysticism. Today, however, some information and
documents obtained from the grandchildren, who are in position of
living resources, contribute to fill an important gap in this regard.
According to these sources; Sheikh Zainal Abidin, is buried in the
village of Abri, in the district of Bulanık, Muş, and he is one of the
descendants of Sheikh Abdulmelik (Aynulmelek) (d.726/1326) who is a
scholar and sayyid (an honorific title borne by male descendants of the
prophet Mohammed). His spiritual journey at sufi path began as a
member of Sheikh Muhammed Kufrevi (d.1316/1898) and he took his
diploma from his son, Sheikh Abdulbaki Kufrevi (d.1943). There are
some mystical knowledge and advice in the contents of this diploma we
have reached the original copy and it has the cult series which reaches
to the Prophet with five separate evidence.
During the First World War years, Zainal Abidin Abri came to
Cizre as a immigrant from the village of Abri. He is subjected to exile at
the same place by the managers of that age. He worked as a imam
(prayer leader) in Cizre and educated a large number of students and
disciples. There is not any information about the rest of these students
except Hulusi Yahyagil (d.1986). After the end of his exile in Cizre, he
settled in Kagızman and continued to his enlightenment activities.
This article have first provided information about Sheikh Zainal
Abidin’s life. Then his cult degree which he received from Sheikh
Abdulbaki Kufrevi will be assessed. We have focused on letters that
were written by Hulusi Yahyagil and his close friend Muhammed Lutfi
(d.1376/1956) who is from Alvar. We have believed that these letters
will contribute to reveal his mystical personality.
 

Keywords

Sheikh Zainal Abidin, Diploma, Abri, Sufism, Kufravi
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com