Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Sayı: 14 (Ocak-Haziran 2005 Mevlana Özel Sayısı)

Tasavvuf Dergisi 14. Sayı

Editör
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu


Editör Yardımcıları


Ankara 2005

Jenerik Sayfası

Ahmet Taşgetiren
"Görüyormuş Gibi, yakın, beraber...", ss. 9-11

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hasan Kâmil Yılmaz
"Eğitimde Gönül Faktörü Mevlânâ Örneği", ss. 13-24

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mustafa Kara
"Annemarie Schimmel ve Allah'ın Âyetleri", ss. 25-27

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ethem Cebecioğlu
"Psiko-Tarih Açısından Farklı Rûhî Tekâmül Mertebelerinin Mevlânâ’nın Anlaşılmasındaki Rolü -Metodolojik Bir Yaklaşım-", ss. 29-54

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Erhan Yetik
"Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin Hayata Bakışı", ss. 55-62

Özet | Abstract


Abdulhakim Yüce
"Tasavvufta İnsan-ı Kâmil ve Mevlâna", ss. 63-75

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ali Osman Koçkuzu
"Mevlâna Celâleddin Rûmi-i Belhi-i Konevi Üzerine Düşünceler", ss. 77-81

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mustafa Aşkar
"Molla Fenari'nin (ö.834/1431) Şerhu Dibaceti'l-Mesnevî Adlı Risalesi ve Tahlili ", ss. 83-102

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Dilaver Gürer
"Mesnevî’de “Peygamber” Kavramı ve Peygamberler", ss. 103-120

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Himmet Konur
"Mesnevî’de Mürid-Mürşid İlişkisi", ss. 149-157

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Halil İbrahim Şimşek
"Mesnevîhân Bir Nakşbendiyye-Müceddidiyye Şeyhi: Neccâr-zâde Mustafa Rıza'nın Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri", ss. 159-178

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Bayram Ali Çetinkaya
"“Benlik Duvarından Kerpiç Koparmak” Şems-Mevlânâ Dostluğu (Benliğin Kaybolduğu Dostluk)", ss. 179-220

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Cengiz Gündoğdu
"Mevlânâ'nın Mesnevî'sinde “Mânâ Dili”", ss. 221-231

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Kadir Özköse
"Mevlânâ Düşüncesinde Firkat ve Vuslat", ss. 233-250

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ahmet Ögke
"Mevlânâ’nın Mecâlis-i Seb‘a’daki Sohbet Metodu", ss. 251-266

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mehmet Necmettin Bardakçı
"Mevlânâ Perspektifinden Gençlik Problemleri ve Çözüm Yolları", ss. 267-283

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hayri Kaplan
"Bahâ Veled, Şems ve Mevlânâ’nın Râzî’ye Yönelik Eleştirileri ve Râzî’nin Sûfîlere / Tasavvufa Bakışı", ss. 285-330

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Sezai Küçük
"Niğde Mevlevîhânesi ve Son Şeyhi Hüsâmeddin Dede", ss. 331-346

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ekrem Demirli
"Mesnevî’yi Fusûsu'l-Hikem’e Göre Yorumlamak “İlâh-ı Mu’tekad” ve Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden Hikâyeler", ss. 347-364

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Şener Demirel
"Abdulbaki Gölpınarlı’nın Kendi Sesinden Mesnevi’nin İlk İki Beytinin Şerhi", ss. 365-382

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ahmet Cahid Haksever
"XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek ", ss. 383-415

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Yüksel Göztepe
"Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin Akla Eleştirel Bakışı", ss. 417-438

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ali Namlı
"İsmâil Hakkı Bursevî’ye Göre Mevlânâ ve Mevlevîlik", ss. 439-454

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Osman Nuri Küçük
"Mevlânâ’nın Üslup, Tasavvufî Fikir ve Meşrep Kaynaklarından Senâ’î", ss. 455-472

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hamdi Kızıler
"Mevlânâ’ya Göre İnsan ve Değeri ", ss. 473-481

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Kerim Kara
"Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kalp-Gönül ", ss. 483-523

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Selami Şimşek
"Mevlânâ'da Mizah ve Nükte", ss. 525-548

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Vahit Göktaş
"Mevlânâ Şems Münasebetinde İnsan-ı Ma’şuk Fikri", ss. 549-563

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hasan Çiftçi
"Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî ", ss. 565-590

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Şener Demirel
"Şeyh Rızaeddin Remzi er-Rifaî’nin Tasavvuf Dergisi’ndeki Mesnevi Şerhi", ss. 591-629

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Rifat Okudan
"Mensevî’yi Okumak, Mevlânâ’yı Anlamak", ss. 631-643

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Gholam Hosein Yousofi
"Bir Hikayeci Olarak Mevlânâ", çeviren: Ramazan Muslu, ss. 645-658

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mehmed Emin-i Tokadî
"Şerh-i Beyt-i Mesnevî", hazırlayan: Halil İbrahim Şimşek, ss. 659-660

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


İsa Çelik
"Mesnevî-i Manevî", ss. 661-696

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Arif Nevşahi
"Sevâkıbu’l-Menâkıb-ı Evliyâullâh: Mevlânâ ve Mevlevîlik Hakkında Unutulmuş Bir Kaynak", çeviren: Necdet Tosun, ss. 697-707

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


William C. Chittick
"Rûmî ve Mevlevîlik", çeviren: Safi Arpaguş, ss. 709-727

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Vahit Göktaş
Tez Tanıtım ve Değerlendirme: "KÜÇÜK, Sezai, XIX. Asırda Mevlevîlik ve Mevlevîler, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. H. Kamil YILMAZ, İstanbul 2000, 420 s. (Simurg Yayınları tarafından yayımlandı)", ss. 729-734

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mustafa Tekin
"Mevlana Bibliyografyası", ss. 735-774

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Safi Arpaguş
"Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Eserleri Üzerine Yapılan İngilizce Çalışmalar", ss. 775-804

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hazırlayan: Vahit Göktaş
"Mevlânâ ile Alakalı Tasavvuf Alanında Yapılan Yayımlanmamış Bazı Tezlerin Tanıtımı", ss. 805-811

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ali Tenik
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Ruhu'l-Mesnevî: Mesnevî’nin İlk 748 beytinin Şerhi, İsmail Hakkı Bursevî, hzırlayan: İsmail Güleç, İnsan Yay., İstanbul 2004, 1174", ss. 813-814

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Safi Arpaguş
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Mesnevî-i Şerif Şerhi", ss. 815-818

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


İbrahim Baz
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Alexandre Popovic, Gilles Veinstein, İslam DÜnyasında Tarikatlar, çev.: Osman Türer, Suf Yay., İstanbul 2004, 610 s. ", ss. 819-821

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hazırlayan: Ethem Cebecioğlu
"Şefik Can ile Söyleşi", ss. 823-861

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com