Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Sayı: 18 (Ocak-Haziran 2007)

Tasavvuf Dergisi 18. Sayı

Editör
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu


Editör Yardımcıları

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek
Vahit Göktaş


Ankara 2007

Jenerik Sayfası

Mustafa Kara
"Vefatının 130. Yılında Kazasker Mustafa İzzet Efendi", ss. 9-18

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ahmet Ögke
"Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Har (Eşek)” Metaforu", ss. 19-41

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ramazan Muslu
"Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi", ss. 43-63

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Kadir Özköse
"Tasavvufî Tecrübede Salikin Kendinden Geçme Durumu: Vecd", ss. 65-85

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hülya Küçük
"Hakk’ın Sırrını Fâş Etmeyen Sûfîler: Sultân Veled Örneği", ss. 87-102

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mehmet Necmettin Bardakçı
"Cemâl-i İlâhîye Ayna Bir Yıldız: Mehmed Necmeddin Okyay", ss. 103-111

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Cengiz Gündoğdu
"Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği", ss. 113-154

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Abdurrahman Kasapoğlu
"Kur’ân’da Ümit-İman İlişkisi", ss. 155-176

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Salih Çift
"Tasavvuf Araştırmalarında Alman Ekolü: Tarihsel Boyut", ss. 177-190

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ömer Yılmaz
"Tasavvuf Kültüründe İnsan-Dünya İlişkisi", ss. 191-203

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Selami Şimşek
"Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler", ss. 205-220

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Salih Çift
"Tasavvufî Eserlerin Dayanılmaz Câzibesi: Tasavvuf Alanında Son Yıllarda Yapılan Çeviriler ve Nitelikleri Üzerine", ss. 221-228

Özet | Abstract


Nadirhan Hasan
"Âlim Şeyh ve Lemehât Min Nefehâti’l-Kuds İsimli Eseri", ss. 229-242

Özet | Abstract


Mehmet Fatsa
"Gâziyân-ı Rûmdan Giresunlu Şeyh Mustafa ve Depealan Zâviyesi", ss. 243-261

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Halil İbrahim Şimşek
"Mehmed Emin Tokadî’nin Tuhfetü’t-Tullâb li Hidâyeti’l-Ahbâb Risalesinin Karşılaştırmalı Neşri", ss. 263-275

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hazırlayan: Yusuf Turan Günaydın; İbrahim Halil Arslantürk
"Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hilyetü’r-Ricâl’inde Melâmiyyûn ve Muhaddesûn Zümreleri‎", ss. 227-296

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


George Makdisi
"Hanbelî Mezhebi ve Tasavvuf", çeviren: Ramazan Özmen, ss. 297-310

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Werner Kraus
"Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar", çeviren: Abdurrahman Memiş, ss. 311-319

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Abdullah Damar
"Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn", ss. 321-335

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ömer Yılmaz
Tez Tanıtım ve Değerlendirme: "Yüksel Göztepe, Abdülkerim Kuşeyrî’de Hâller ve Makamlar, (Yayınlanmamış ‎Doktora Tezi), Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Ankara ‎Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006, 540 s.‎", ss. 337-344

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hatice K. Arpaguş
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Yaşar Aydınlı, Gazzâlî: Muhafazakar ve Modern, Arasta Yay., 2002, VIII+169 ‎s.‎", ss. 343-350

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ali Ertuğrul
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Fütüvvetnâmehâ ve Resâil-i Hâksârîyye (Sî Risâle), Mukaddime, Tashîh ve ‎Tavzîh: Mihrân Afşârî, Pejûheşgâh-ı Ulûm-i İnsânî ve Mütâla‘ât-ı ‎Ferhengî, Tahran 1382/2003, LXXX + 380 s.‎", ss. 350-365

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hür Mahmut Yücer
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Seyit Avcı, el-Fütuhâtü’l-Mekkiye’de İbn Arabî’nin Hadis Anlayışı, ‎Ensar Yayıncılık, Konya 2005, 230 s.‎", ss. 365-368

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Kenan Mermer
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Ahmet ÖKGE, Vahib-i Ümmi’den Niyazi-i Mısri’ye Kadar Türk Tasavvuf ‎Düşüncesinde Metaforik Anlatım, Ahenk Yayınları, Van 2005, ‎X+420s.‎", ss. 368-373

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hür Mahmut Yücer
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Kerim Kara, Karabâş-ı Velî Hayatı, Fikirleri, Risâleleri, İnsan Yayınları, ‎İstanbul 2003, 515+250 s.‎", ss. 374-377

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hülya Küçük
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Hayati BİCE, İşaret Taşları, İnsan Yayınları, İstanbul 2006, 294 s.‎", ss. 378-379

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hür Mahmut Yücer
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Robert Frager, Heart, Self & Soul, [Kalp, Nefs ve Rûh, Sûfi Psikolojisinde ‎Gelişim, Denge ve Uyum, çev.: İbrahim Kapaklıkaya, Gelenek ‎Yayınları, İstanbul 2006, 230 s.‎", ss. 379-382

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Vahit Göktaş
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Osman Nuri KÜÇÜK, Fîhi Mâ Fîh Ekseninde Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin ‎Tasavvufî Görüşleri, Rûmî Yay., Konya 2006, 186 s.‎", ss. 382-384

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Murat Özaydın
Sempozyum Tanıtım ve Değerlendirme: "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Diyarbakır‎", ss. 385-395

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Prof. Dr. Erhan Yetik ile Söyleşi", ss. 397-463

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com