Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 279


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
7/12/2019 (677 ziyaretçi) 7/12/2019 (677 ziyaretçi)
8/12/2019 (662 ziyaretçi) 8/12/2019 (662 ziyaretçi)
9/12/2019 (669 ziyaretçi) 9/12/2019 (669 ziyaretçi)
10/12/2019 (707 ziyaretçi) 10/12/2019 (707 ziyaretçi)
11/12/2019 (722 ziyaretçi) 11/12/2019 (722 ziyaretçi)
12/12/2019 (690 ziyaretçi) 12/12/2019 (690 ziyaretçi)
13/12/2019 (714 ziyaretçi) 13/12/2019 (714 ziyaretçi)
14/12/2019 (689 ziyaretçi) 14/12/2019 (689 ziyaretçi)
15/12/2019 (668 ziyaretçi) 15/12/2019 (668 ziyaretçi)
16/12/2019 (787 ziyaretçi) 16/12/2019 (787 ziyaretçi)
17/12/2019 (684 ziyaretçi) 17/12/2019 (684 ziyaretçi)
18/12/2019 (758 ziyaretçi) 18/12/2019 (758 ziyaretçi)
19/12/2019 (756 ziyaretçi) 19/12/2019 (756 ziyaretçi)
20/12/2019 (650 ziyaretçi) 20/12/2019 (650 ziyaretçi)
21/12/2019 (671 ziyaretçi) 21/12/2019 (671 ziyaretçi)
22/12/2019 (636 ziyaretçi) 22/12/2019 (636 ziyaretçi)
23/12/2019 (693 ziyaretçi) 23/12/2019 (693 ziyaretçi)
24/12/2019 (693 ziyaretçi) 24/12/2019 (693 ziyaretçi)
25/12/2019 (691 ziyaretçi) 25/12/2019 (691 ziyaretçi)
26/12/2019 (720 ziyaretçi) 26/12/2019 (720 ziyaretçi)
27/12/2019 (715 ziyaretçi) 27/12/2019 (715 ziyaretçi)
28/12/2019 (723 ziyaretçi) 28/12/2019 (723 ziyaretçi)
29/12/2019 (715 ziyaretçi) 29/12/2019 (715 ziyaretçi)
30/12/2019 (721 ziyaretçi) 30/12/2019 (721 ziyaretçi)
31/12/2019 (720 ziyaretçi) 31/12/2019 (720 ziyaretçi)
1/01/2020 (680 ziyaretçi) 1/01/2020 (680 ziyaretçi)
2/01/2020 (962 ziyaretçi) 2/01/2020 (962 ziyaretçi)
3/01/2020 (694 ziyaretçi) 3/01/2020 (694 ziyaretçi)
4/01/2020 (635 ziyaretçi) 4/01/2020 (635 ziyaretçi)
5/01/2020 (649 ziyaretçi) 5/01/2020 (649 ziyaretçi)
6/01/2020 (657 ziyaretçi) 6/01/2020 (657 ziyaretçi)
7/01/2020 (656 ziyaretçi) 7/01/2020 (656 ziyaretçi)
8/01/2020 (692 ziyaretçi) 8/01/2020 (692 ziyaretçi)
9/01/2020 (695 ziyaretçi) 9/01/2020 (695 ziyaretçi)
10/01/2020 (685 ziyaretçi) 10/01/2020 (685 ziyaretçi)
11/01/2020 (640 ziyaretçi) 11/01/2020 (640 ziyaretçi)
12/01/2020 (677 ziyaretçi) 12/01/2020 (677 ziyaretçi)
13/01/2020 (672 ziyaretçi) 13/01/2020 (672 ziyaretçi)
14/01/2020 (680 ziyaretçi) 14/01/2020 (680 ziyaretçi)
15/01/2020 (718 ziyaretçi) 15/01/2020 (718 ziyaretçi)
16/01/2020 (737 ziyaretçi) 16/01/2020 (737 ziyaretçi)
17/01/2020 (869 ziyaretçi) 17/01/2020 (869 ziyaretçi)
18/01/2020 (960 ziyaretçi) 18/01/2020 (960 ziyaretçi)
19/01/2020 (822 ziyaretçi) 19/01/2020 (822 ziyaretçi)
20/01/2020 (227 ziyaretçi) 20/01/2020 (227 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (12513 kez)

Visale Yolculuk (11622 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (11220 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (11214 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (10951 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (10934 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (10332 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (10230 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (10131 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (9942 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (10522 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (10455 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (10412 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (10296 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (10291 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (10246 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (10233 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (10018 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (9971 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (9872 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (10085 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (9730 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (9710 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (9502 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (9363 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (9236 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (9126 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (9036 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (8909 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (8749 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (11169 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (10152 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (9830 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (9704 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (9634 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (9110 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (8994 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (8993 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (8972 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8507 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (9271 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (8307 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (7902 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (7865 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (7826 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (7776 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (7743 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7724 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7710 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (7671 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (7891 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (7698 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7661 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7634 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7574 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7504 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (7489 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7440 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (7422 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (7373 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7687 kez)

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7685 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7497 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7455 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7422 kez)

Habib Acemî (7358 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7349 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7344 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7326 kez)

Ahmed Safi Bey (7309 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (8435 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (8091 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (7811 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (7762 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (7754 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (7753 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7726 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7679 kez)

Tasavvuf (7592 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (7550 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1343 kez)

Tasavvuf Yazıları (997 kez)

Sufi Texts (591 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (463 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (193 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44519 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (13005 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12551 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10437 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9825 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9026 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8922 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8761 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (4353 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (600 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (327 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1546 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (449 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (96 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4801 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (2318 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1861 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1571 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1431 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1235 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1199 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (903 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (787 kez)

Konevi ve Kelabazi’nin Bazı Hadisleri Şerhi Bağlamında Temizliğin Batını Yorumu (635 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6254 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5685 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4551 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4505 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3864 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3822 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3430 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3121 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2906 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2859 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1774 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (890 kez)

Murad Buhârî (765 kez)

Veli (506 kez)

Mehmed Emin Tokadî (242 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2045 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (734 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (456 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44519 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (13005 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12551 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10437 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9825 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9026 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8922 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8761 kez)

Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik, Şeyh Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004, 311+48 s. (8661 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com