Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 275


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
28/10/2019 (692 ziyaretçi) 28/10/2019 (692 ziyaretçi)
29/10/2019 (708 ziyaretçi) 29/10/2019 (708 ziyaretçi)
30/10/2019 (705 ziyaretçi) 30/10/2019 (705 ziyaretçi)
31/10/2019 (701 ziyaretçi) 31/10/2019 (701 ziyaretçi)
1/11/2019 (670 ziyaretçi) 1/11/2019 (670 ziyaretçi)
2/11/2019 (689 ziyaretçi) 2/11/2019 (689 ziyaretçi)
3/11/2019 (652 ziyaretçi) 3/11/2019 (652 ziyaretçi)
4/11/2019 (694 ziyaretçi) 4/11/2019 (694 ziyaretçi)
5/11/2019 (717 ziyaretçi) 5/11/2019 (717 ziyaretçi)
6/11/2019 (694 ziyaretçi) 6/11/2019 (694 ziyaretçi)
7/11/2019 (679 ziyaretçi) 7/11/2019 (679 ziyaretçi)
8/11/2019 (687 ziyaretçi) 8/11/2019 (687 ziyaretçi)
9/11/2019 (709 ziyaretçi) 9/11/2019 (709 ziyaretçi)
10/11/2019 (730 ziyaretçi) 10/11/2019 (730 ziyaretçi)
11/11/2019 (693 ziyaretçi) 11/11/2019 (693 ziyaretçi)
12/11/2019 (698 ziyaretçi) 12/11/2019 (698 ziyaretçi)
13/11/2019 (598 ziyaretçi) 13/11/2019 (598 ziyaretçi)
14/11/2019 (696 ziyaretçi) 14/11/2019 (696 ziyaretçi)
15/11/2019 (704 ziyaretçi) 15/11/2019 (704 ziyaretçi)
16/11/2019 (676 ziyaretçi) 16/11/2019 (676 ziyaretçi)
17/11/2019 (710 ziyaretçi) 17/11/2019 (710 ziyaretçi)
18/11/2019 (676 ziyaretçi) 18/11/2019 (676 ziyaretçi)
19/11/2019 (710 ziyaretçi) 19/11/2019 (710 ziyaretçi)
20/11/2019 (654 ziyaretçi) 20/11/2019 (654 ziyaretçi)
21/11/2019 (668 ziyaretçi) 21/11/2019 (668 ziyaretçi)
22/11/2019 (700 ziyaretçi) 22/11/2019 (700 ziyaretçi)
23/11/2019 (655 ziyaretçi) 23/11/2019 (655 ziyaretçi)
24/11/2019 (675 ziyaretçi) 24/11/2019 (675 ziyaretçi)
25/11/2019 (673 ziyaretçi) 25/11/2019 (673 ziyaretçi)
26/11/2019 (699 ziyaretçi) 26/11/2019 (699 ziyaretçi)
27/11/2019 (705 ziyaretçi) 27/11/2019 (705 ziyaretçi)
28/11/2019 (703 ziyaretçi) 28/11/2019 (703 ziyaretçi)
29/11/2019 (706 ziyaretçi) 29/11/2019 (706 ziyaretçi)
30/11/2019 (669 ziyaretçi) 30/11/2019 (669 ziyaretçi)
1/12/2019 (684 ziyaretçi) 1/12/2019 (684 ziyaretçi)
2/12/2019 (759 ziyaretçi) 2/12/2019 (759 ziyaretçi)
3/12/2019 (721 ziyaretçi) 3/12/2019 (721 ziyaretçi)
4/12/2019 (642 ziyaretçi) 4/12/2019 (642 ziyaretçi)
5/12/2019 (660 ziyaretçi) 5/12/2019 (660 ziyaretçi)
6/12/2019 (662 ziyaretçi) 6/12/2019 (662 ziyaretçi)
7/12/2019 (677 ziyaretçi) 7/12/2019 (677 ziyaretçi)
8/12/2019 (662 ziyaretçi) 8/12/2019 (662 ziyaretçi)
9/12/2019 (669 ziyaretçi) 9/12/2019 (669 ziyaretçi)
10/12/2019 (707 ziyaretçi) 10/12/2019 (707 ziyaretçi)
11/12/2019 (564 ziyaretçi) 11/12/2019 (564 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (12356 kez)

Visale Yolculuk (11516 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (11139 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (11113 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (10865 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (10854 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (10265 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (10157 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (10080 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (9845 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (10445 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (10369 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (10323 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (10209 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (10201 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (10181 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (10167 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (9946 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (9893 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (9799 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (10038 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (9670 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (9647 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (9455 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (9303 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (9175 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (9071 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (8985 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (8862 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (8711 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (11082 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (10075 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (9764 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (9660 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (9571 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (9057 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (8953 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (8934 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (8932 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8477 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (9227 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (8267 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (7878 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (7843 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (7794 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (7754 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (7716 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7702 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7680 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (7651 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (7839 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (7651 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7610 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7603 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7519 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7476 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (7436 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7424 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (7376 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7333 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7657 kez)

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7657 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7471 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7439 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7399 kez)

Habib Acemî (7339 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7334 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7324 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7308 kez)

Ahmed Safi Bey (7288 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (8320 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (8065 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (7785 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (7730 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (7729 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (7727 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7700 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7657 kez)

Tasavvuf (7573 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (7528 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1343 kez)

Tasavvuf Yazıları (995 kez)

Sufi Texts (591 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (463 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (193 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44500 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12933 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12489 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10422 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9818 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8996 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8907 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8740 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (3288 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (592 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (238 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (2007 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1540 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (443 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4778 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (2264 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1808 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1565 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1422 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1194 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1172 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (893 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (783 kez)

Konevi ve Kelabazi’nin Bazı Hadisleri Şerhi Bağlamında Temizliğin Batını Yorumu (634 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6244 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5674 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4540 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4496 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3856 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3807 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3422 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3114 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2902 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2843 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1763 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (885 kez)

Murad Buhârî (754 kez)

Veli (505 kez)

Mehmed Emin Tokadî (237 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2034 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (522 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (452 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44500 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12933 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12489 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10422 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9818 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8996 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8907 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8740 kez)

Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik, Şeyh Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004, 311+48 s. (8626 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com