Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 205


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
4/10/2017 (564 ziyaretçi) 4/10/2017 (564 ziyaretçi)
5/10/2017 (523 ziyaretçi) 5/10/2017 (523 ziyaretçi)
6/10/2017 (577 ziyaretçi) 6/10/2017 (577 ziyaretçi)
7/10/2017 (549 ziyaretçi) 7/10/2017 (549 ziyaretçi)
8/10/2017 (516 ziyaretçi) 8/10/2017 (516 ziyaretçi)
9/10/2017 (210 ziyaretçi) 9/10/2017 (210 ziyaretçi)
10/10/2017 (167 ziyaretçi) 10/10/2017 (167 ziyaretçi)
11/10/2017 (216 ziyaretçi) 11/10/2017 (216 ziyaretçi)
12/10/2017 (214 ziyaretçi) 12/10/2017 (214 ziyaretçi)
13/10/2017 (204 ziyaretçi) 13/10/2017 (204 ziyaretçi)
14/10/2017 (192 ziyaretçi) 14/10/2017 (192 ziyaretçi)
15/10/2017 (204 ziyaretçi) 15/10/2017 (204 ziyaretçi)
16/10/2017 (559 ziyaretçi) 16/10/2017 (559 ziyaretçi)
17/10/2017 (570 ziyaretçi) 17/10/2017 (570 ziyaretçi)
18/10/2017 (605 ziyaretçi) 18/10/2017 (605 ziyaretçi)
19/10/2017 (546 ziyaretçi) 19/10/2017 (546 ziyaretçi)
20/10/2017 (497 ziyaretçi) 20/10/2017 (497 ziyaretçi)
21/10/2017 (547 ziyaretçi) 21/10/2017 (547 ziyaretçi)
22/10/2017 (588 ziyaretçi) 22/10/2017 (588 ziyaretçi)
23/10/2017 (558 ziyaretçi) 23/10/2017 (558 ziyaretçi)
24/10/2017 (559 ziyaretçi) 24/10/2017 (559 ziyaretçi)
25/10/2017 (541 ziyaretçi) 25/10/2017 (541 ziyaretçi)
26/10/2017 (526 ziyaretçi) 26/10/2017 (526 ziyaretçi)
27/10/2017 (556 ziyaretçi) 27/10/2017 (556 ziyaretçi)
28/10/2017 (550 ziyaretçi) 28/10/2017 (550 ziyaretçi)
29/10/2017 (551 ziyaretçi) 29/10/2017 (551 ziyaretçi)
30/10/2017 (569 ziyaretçi) 30/10/2017 (569 ziyaretçi)
31/10/2017 (538 ziyaretçi) 31/10/2017 (538 ziyaretçi)
1/11/2017 (537 ziyaretçi) 1/11/2017 (537 ziyaretçi)
2/11/2017 (576 ziyaretçi) 2/11/2017 (576 ziyaretçi)
3/11/2017 (569 ziyaretçi) 3/11/2017 (569 ziyaretçi)
4/11/2017 (512 ziyaretçi) 4/11/2017 (512 ziyaretçi)
5/11/2017 (522 ziyaretçi) 5/11/2017 (522 ziyaretçi)
6/11/2017 (538 ziyaretçi) 6/11/2017 (538 ziyaretçi)
7/11/2017 (557 ziyaretçi) 7/11/2017 (557 ziyaretçi)
8/11/2017 (580 ziyaretçi) 8/11/2017 (580 ziyaretçi)
9/11/2017 (568 ziyaretçi) 9/11/2017 (568 ziyaretçi)
10/11/2017 (530 ziyaretçi) 10/11/2017 (530 ziyaretçi)
11/11/2017 (559 ziyaretçi) 11/11/2017 (559 ziyaretçi)
12/11/2017 (551 ziyaretçi) 12/11/2017 (551 ziyaretçi)
13/11/2017 (495 ziyaretçi) 13/11/2017 (495 ziyaretçi)
14/11/2017 (505 ziyaretçi) 14/11/2017 (505 ziyaretçi)
15/11/2017 (480 ziyaretçi) 15/11/2017 (480 ziyaretçi)
16/11/2017 (467 ziyaretçi) 16/11/2017 (467 ziyaretçi)
17/11/2017 (464 ziyaretçi) 17/11/2017 (464 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (32575 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (26742 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (25880 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (22409 kez)

Anadolu Tasavvuf Önderleri (19804 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (18925 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (18666 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (18407 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (18005 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (16707 kez)


İlk 10 Makale

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (20464 kez)

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (19787 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (19261 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (18512 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (17232 kez)

Meybudî’nin Keşfu’l-esrâr ve ‘uddetu’l-ebrâr Adlı Tefsiri (16281 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tesir Halkası (16278 kez)

Tasavvuf Terimlerinin Oluşumu (16042 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (15702 kez)

İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri (15429 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (18827 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (14174 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (13967 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (13219 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (12678 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (11303 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (9564 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (8801 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (8057 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (7467 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (22511 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (18983 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (13040 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (11430 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (10954 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (9034 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (7500 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (6358 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (6112 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (6075 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (9533 kez)

Türk Tasavvuf Kültüründe Sûfîlerin Ölüme Bakışı ve Cenâze Merasimleri (6390 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (6377 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (5775 kez)

Şiranlı Mustafa Efendinin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri (5535 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (5283 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî’de Nûr-I Muhammedî Telâkkisi (5251 kez)

İç Dünyadan Hayata: Tasavvuf Günümüz İnsanına Ne Söylüyor? (5247 kez)

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Tasavvuf ve Tarikatlar (5230 kez)

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5217 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (10966 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (10012 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (9218 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (8494 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (7501 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7214 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (6820 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (6182 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (6082 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (5988 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Islam, Saints and Sacred Geographies (Turkey) (4590 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (4024 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (4015 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (3998 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (3893 kez)

Fusûsu'l-Hikem (3720 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (3645 kez)

Mehmed Emin Tokadî (3574 kez)

Murad Buhârî (3559 kez)

Habib Acemî (3506 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (8255 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (5450 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (5422 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (4701 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (4678 kez)

Selçuklulardan Günümüze Tasavvufi Açıdan Konya (4609 kez)

Osmanlı Anadolu'sunda Tarîkatların Genel Dağılımı (4577 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (4065 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (4038 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (3833 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1864 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1322 kez)

Tasavvuf Yazıları (979 kez)

Sufi Texts (564 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (522 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (454 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (410 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (275 kez)

Tasavvuf Tarihi (184 kez)

Visale Yolculuk (92 kez)


İlk 10 Makale

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43662 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15577 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12033 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (11646 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11623 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9640 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9299 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8390 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8116 kez)

Ürdün Üniversitesi Kütüphanesinde Tasavvufla İlgili Bulunan Tezler (8064 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (5487 kez)

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (1357 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (240 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1234 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (135 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (96 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4028 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (1886 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1292 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1049 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1023 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (973 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (924 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (648 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (602 kez)

Mevlevî Âdâb ve Erkânı Kaynakları (602 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (5638 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (5240 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5154 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4018 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (3958 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3329 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3260 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3032 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2558 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2538 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1513 kez)

Murad Buhârî (349 kez)

Mehmed Emin Tokadî (297 kez)

Veli (297 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (280 kez)

Fusûsu'l-Hikem (1 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

İbrahim b. Şeybân (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1760 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (493 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (243 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43662 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15577 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12033 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (11646 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11623 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9640 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9299 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8390 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8116 kez)

Ürdün Üniversitesi Kütüphanesinde Tasavvufla İlgili Bulunan Tezler (8064 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com