Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 239


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
4/01/2019 (332 ziyaretçi) 4/01/2019 (332 ziyaretçi)
5/01/2019 (573 ziyaretçi) 5/01/2019 (573 ziyaretçi)
6/01/2019 (570 ziyaretçi) 6/01/2019 (570 ziyaretçi)
7/01/2019 (566 ziyaretçi) 7/01/2019 (566 ziyaretçi)
8/01/2019 (538 ziyaretçi) 8/01/2019 (538 ziyaretçi)
9/01/2019 (625 ziyaretçi) 9/01/2019 (625 ziyaretçi)
10/01/2019 (641 ziyaretçi) 10/01/2019 (641 ziyaretçi)
11/01/2019 (650 ziyaretçi) 11/01/2019 (650 ziyaretçi)
12/01/2019 (610 ziyaretçi) 12/01/2019 (610 ziyaretçi)
13/01/2019 (582 ziyaretçi) 13/01/2019 (582 ziyaretçi)
14/01/2019 (590 ziyaretçi) 14/01/2019 (590 ziyaretçi)
15/01/2019 (651 ziyaretçi) 15/01/2019 (651 ziyaretçi)
16/01/2019 (626 ziyaretçi) 16/01/2019 (626 ziyaretçi)
17/01/2019 (635 ziyaretçi) 17/01/2019 (635 ziyaretçi)
18/01/2019 (609 ziyaretçi) 18/01/2019 (609 ziyaretçi)
19/01/2019 (607 ziyaretçi) 19/01/2019 (607 ziyaretçi)
20/01/2019 (599 ziyaretçi) 20/01/2019 (599 ziyaretçi)
21/01/2019 (602 ziyaretçi) 21/01/2019 (602 ziyaretçi)
22/01/2019 (599 ziyaretçi) 22/01/2019 (599 ziyaretçi)
23/01/2019 (639 ziyaretçi) 23/01/2019 (639 ziyaretçi)
24/01/2019 (597 ziyaretçi) 24/01/2019 (597 ziyaretçi)
25/01/2019 (598 ziyaretçi) 25/01/2019 (598 ziyaretçi)
26/01/2019 (591 ziyaretçi) 26/01/2019 (591 ziyaretçi)
27/01/2019 (587 ziyaretçi) 27/01/2019 (587 ziyaretçi)
28/01/2019 (573 ziyaretçi) 28/01/2019 (573 ziyaretçi)
29/01/2019 (573 ziyaretçi) 29/01/2019 (573 ziyaretçi)
30/01/2019 (547 ziyaretçi) 30/01/2019 (547 ziyaretçi)
31/01/2019 (550 ziyaretçi) 31/01/2019 (550 ziyaretçi)
1/02/2019 (499 ziyaretçi) 1/02/2019 (499 ziyaretçi)
2/02/2019 (516 ziyaretçi) 2/02/2019 (516 ziyaretçi)
3/02/2019 (553 ziyaretçi) 3/02/2019 (553 ziyaretçi)
4/02/2019 (372 ziyaretçi) 4/02/2019 (372 ziyaretçi)
5/02/2019 (527 ziyaretçi) 5/02/2019 (527 ziyaretçi)
6/02/2019 (547 ziyaretçi) 6/02/2019 (547 ziyaretçi)
7/02/2019 (525 ziyaretçi) 7/02/2019 (525 ziyaretçi)
8/02/2019 (528 ziyaretçi) 8/02/2019 (528 ziyaretçi)
9/02/2019 (491 ziyaretçi) 9/02/2019 (491 ziyaretçi)
10/02/2019 (569 ziyaretçi) 10/02/2019 (569 ziyaretçi)
11/02/2019 (535 ziyaretçi) 11/02/2019 (535 ziyaretçi)
12/02/2019 (558 ziyaretçi) 12/02/2019 (558 ziyaretçi)
13/02/2019 (566 ziyaretçi) 13/02/2019 (566 ziyaretçi)
14/02/2019 (538 ziyaretçi) 14/02/2019 (538 ziyaretçi)
15/02/2019 (564 ziyaretçi) 15/02/2019 (564 ziyaretçi)
16/02/2019 (568 ziyaretçi) 16/02/2019 (568 ziyaretçi)
17/02/2019 (499 ziyaretçi) 17/02/2019 (499 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (9555 kez)

Visale Yolculuk (9208 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (9060 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (8937 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (8896 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (8835 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (8591 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (8506 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (8498 kez)

Bir Türk Mutasavvıfı Abdulmecid Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvûfî Görüşleri (8326 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (8679 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (8629 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (8578 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (8525 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (8495 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (8490 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (8471 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (8373 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (8328 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (8316 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (8450 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (8279 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (8268 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (8215 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (8037 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (8014 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (7932 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (7904 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (7894 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (7720 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (8991 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (8499 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (8320 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (8245 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (8184 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (7913 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (7907 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (7855 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (7825 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (7645 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (8072 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (7520 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (7309 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (7287 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (7273 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (7271 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7234 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7217 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (7214 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî’de Nûr-I Muhammedî Telâkkisi (7209 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (7251 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (7161 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7155 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7104 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7080 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7063 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7042 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7030 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7024 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7015 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7192 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7178 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7099 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7097 kez)

Habib Acemî (7035 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7034 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7011 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7003 kez)

Ahmed Safi Bey (6995 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (6992 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (7391 kez)

Nakşibendiyye (7299 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (7260 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (7227 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7215 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (7210 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (7208 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7156 kez)

Tasavvuf (7154 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (7147 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1335 kez)

Tasavvuf Yazıları (995 kez)

Sufi Texts (591 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (463 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (193 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44297 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (13022 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12603 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12177 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10228 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9698 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8757 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8750 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8483 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (5613 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (694 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (477 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1464 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (1363 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (356 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4544 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (2102 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1759 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1483 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1456 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1261 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1131 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (822 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (725 kez)

Mevlevî Âdâb ve Erkânı Kaynakları (611 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6112 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5511 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4404 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4390 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3673 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3658 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3317 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2963 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2817 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2740 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1692 kez)

Murad Buhârî (655 kez)

Veli (454 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (148 kez)

Mehmed Emin Tokadî (127 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1950 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (393 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (145 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44297 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (13022 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12603 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12177 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10228 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9698 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8757 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8750 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8483 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com