Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 318


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
14/12/2021 (561 ziyaretçi) 14/12/2021 (561 ziyaretçi)
15/12/2021 (546 ziyaretçi) 15/12/2021 (546 ziyaretçi)
16/12/2021 (557 ziyaretçi) 16/12/2021 (557 ziyaretçi)
17/12/2021 (554 ziyaretçi) 17/12/2021 (554 ziyaretçi)
18/12/2021 (549 ziyaretçi) 18/12/2021 (549 ziyaretçi)
19/12/2021 (562 ziyaretçi) 19/12/2021 (562 ziyaretçi)
20/12/2021 (566 ziyaretçi) 20/12/2021 (566 ziyaretçi)
21/12/2021 (553 ziyaretçi) 21/12/2021 (553 ziyaretçi)
22/12/2021 (553 ziyaretçi) 22/12/2021 (553 ziyaretçi)
23/12/2021 (533 ziyaretçi) 23/12/2021 (533 ziyaretçi)
24/12/2021 (535 ziyaretçi) 24/12/2021 (535 ziyaretçi)
25/12/2021 (530 ziyaretçi) 25/12/2021 (530 ziyaretçi)
26/12/2021 (531 ziyaretçi) 26/12/2021 (531 ziyaretçi)
27/12/2021 (574 ziyaretçi) 27/12/2021 (574 ziyaretçi)
28/12/2021 (538 ziyaretçi) 28/12/2021 (538 ziyaretçi)
29/12/2021 (548 ziyaretçi) 29/12/2021 (548 ziyaretçi)
30/12/2021 (525 ziyaretçi) 30/12/2021 (525 ziyaretçi)
31/12/2021 (487 ziyaretçi) 31/12/2021 (487 ziyaretçi)
1/01/2022 (542 ziyaretçi) 1/01/2022 (542 ziyaretçi)
2/01/2022 (523 ziyaretçi) 2/01/2022 (523 ziyaretçi)
3/01/2022 (529 ziyaretçi) 3/01/2022 (529 ziyaretçi)
4/01/2022 (513 ziyaretçi) 4/01/2022 (513 ziyaretçi)
5/01/2022 (506 ziyaretçi) 5/01/2022 (506 ziyaretçi)
6/01/2022 (507 ziyaretçi) 6/01/2022 (507 ziyaretçi)
7/01/2022 (505 ziyaretçi) 7/01/2022 (505 ziyaretçi)
8/01/2022 (524 ziyaretçi) 8/01/2022 (524 ziyaretçi)
9/01/2022 (514 ziyaretçi) 9/01/2022 (514 ziyaretçi)
10/01/2022 (506 ziyaretçi) 10/01/2022 (506 ziyaretçi)
11/01/2022 (519 ziyaretçi) 11/01/2022 (519 ziyaretçi)
12/01/2022 (516 ziyaretçi) 12/01/2022 (516 ziyaretçi)
13/01/2022 (521 ziyaretçi) 13/01/2022 (521 ziyaretçi)
14/01/2022 (522 ziyaretçi) 14/01/2022 (522 ziyaretçi)
15/01/2022 (539 ziyaretçi) 15/01/2022 (539 ziyaretçi)
16/01/2022 (488 ziyaretçi) 16/01/2022 (488 ziyaretçi)
17/01/2022 (547 ziyaretçi) 17/01/2022 (547 ziyaretçi)
18/01/2022 (553 ziyaretçi) 18/01/2022 (553 ziyaretçi)
19/01/2022 (549 ziyaretçi) 19/01/2022 (549 ziyaretçi)
20/01/2022 (535 ziyaretçi) 20/01/2022 (535 ziyaretçi)
21/01/2022 (522 ziyaretçi) 21/01/2022 (522 ziyaretçi)
22/01/2022 (536 ziyaretçi) 22/01/2022 (536 ziyaretçi)
23/01/2022 (544 ziyaretçi) 23/01/2022 (544 ziyaretçi)
24/01/2022 (554 ziyaretçi) 24/01/2022 (554 ziyaretçi)
25/01/2022 (523 ziyaretçi) 25/01/2022 (523 ziyaretçi)
26/01/2022 (550 ziyaretçi) 26/01/2022 (550 ziyaretçi)
27/01/2022 (490 ziyaretçi) 27/01/2022 (490 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (20314 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (17058 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (17028 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (16654 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (15991 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (14817 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (14791 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (14565 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (14350 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (14109 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (15543 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (15334 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (15223 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (15213 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (15154 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (15050 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (14772 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (14501 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (14141 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (14061 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (14695 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (13975 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (13275 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (13221 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (12941 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (12383 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (12284 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (12277 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (11885 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (11634 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (16924 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (14528 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (14290 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (13787 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (12257 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (12164 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (12104 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (11972 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (11039 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (9418 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (12681 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (10480 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (9500 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (9475 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (9337 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (9310 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (9219 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (9111 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (9052 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (9046 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (9529 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (9233 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (9176 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (8997 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (8857 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (8842 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (8637 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (8589 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (8525 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (8418 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (9062 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (8979 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (8591 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (8590 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (8426 kez)

Habib Acemî (8305 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (8228 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (8213 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (8167 kez)

Ahmed Safi Bey (8147 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (9922 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (9905 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (9198 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (9175 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (9097 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (9093 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (9089 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (9039 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (8774 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (8650 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1343 kez)

Tasavvuf Yazıları (1039 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (533 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (302 kez)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (228 kez)

Tasavvuf Tarihi (195 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)

Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri (4 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45223 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (18844 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (16735 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10995 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (10670 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10637 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (10154 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (9945 kez)

Muhyiddin İbn Arabî’nin İtikadı (9414 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (13221 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (2201 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (814 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Gelenbevî ve Vahdet-i Vücud (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (7362 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

Abdullah Bosnevî'de varlık-imkân ve yokluk / The being-possibility and non-existance in Abdullah Bosnevi (281 kez)

Bosna Hersek'te nakşbendî tarikatı / Naqshbandi tariqa in Bosnia and Herzegovina (240 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (230 kez)

XVIII. Asır İstanbul Mevlevîliği / The Mawlawiyya in Istanbul in the 18th Century (218 kez)

İbrâhim Hakkı Erzurûmî'de nefs ve kendini bilmek / Ibrahim Hakki Erzurûmî: his conception of nafs and knowing oneself (149 kez)

Cumhuriyet Dönemi mutasavvıflarından doktor Münir Derman, hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri / Republic Period sufi doctor Munir Derman's life, works and thoughts (145 kez)

Muhammed el-Mâlikî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri / The life, works and sufî wievs of Muhammed el-Mâlikî (127 kez)

Şeyh Abdullah Sirâceddin ve Suriye'nin kuzeyinde tasavvuf / Sheikh Abdullah Sirajaddin and sufism in the north of Syria (122 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5336 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (3519 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (2952 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (2845 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (2065 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (1728 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1629 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (1184 kez)

Eyüpte Medfun Bir Halvetî-Sivâsî Şeyhi: Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi (1004 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (952 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6757 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6359 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6210 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5747 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (5135 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (4574 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3802 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3556 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3229 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3227 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (2255 kez)

Murad Buhârî (1149 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (1087 kez)

Mehmed Emin Tokadî (558 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2535 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (678 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Tarîkat Geleneğinde Evrâd, Hizb ya da Ed’iye (0 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45223 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (18844 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (16735 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10995 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (10670 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10637 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (10154 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (9945 kez)

Muhyiddin İbn Arabî’nin İtikadı (9414 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com