Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 295


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
6/09/2020 (525 ziyaretçi) 6/09/2020 (525 ziyaretçi)
7/09/2020 (524 ziyaretçi) 7/09/2020 (524 ziyaretçi)
8/09/2020 (530 ziyaretçi) 8/09/2020 (530 ziyaretçi)
9/09/2020 (518 ziyaretçi) 9/09/2020 (518 ziyaretçi)
10/09/2020 (529 ziyaretçi) 10/09/2020 (529 ziyaretçi)
11/09/2020 (505 ziyaretçi) 11/09/2020 (505 ziyaretçi)
12/09/2020 (498 ziyaretçi) 12/09/2020 (498 ziyaretçi)
13/09/2020 (472 ziyaretçi) 13/09/2020 (472 ziyaretçi)
14/09/2020 (495 ziyaretçi) 14/09/2020 (495 ziyaretçi)
15/09/2020 (513 ziyaretçi) 15/09/2020 (513 ziyaretçi)
16/09/2020 (544 ziyaretçi) 16/09/2020 (544 ziyaretçi)
17/09/2020 (514 ziyaretçi) 17/09/2020 (514 ziyaretçi)
18/09/2020 (517 ziyaretçi) 18/09/2020 (517 ziyaretçi)
19/09/2020 (478 ziyaretçi) 19/09/2020 (478 ziyaretçi)
20/09/2020 (475 ziyaretçi) 20/09/2020 (475 ziyaretçi)
21/09/2020 (489 ziyaretçi) 21/09/2020 (489 ziyaretçi)
22/09/2020 (499 ziyaretçi) 22/09/2020 (499 ziyaretçi)
23/09/2020 (508 ziyaretçi) 23/09/2020 (508 ziyaretçi)
24/09/2020 (523 ziyaretçi) 24/09/2020 (523 ziyaretçi)
25/09/2020 (478 ziyaretçi) 25/09/2020 (478 ziyaretçi)
26/09/2020 (476 ziyaretçi) 26/09/2020 (476 ziyaretçi)
27/09/2020 (485 ziyaretçi) 27/09/2020 (485 ziyaretçi)
28/09/2020 (493 ziyaretçi) 28/09/2020 (493 ziyaretçi)
29/09/2020 (485 ziyaretçi) 29/09/2020 (485 ziyaretçi)
30/09/2020 (494 ziyaretçi) 30/09/2020 (494 ziyaretçi)
1/10/2020 (479 ziyaretçi) 1/10/2020 (479 ziyaretçi)
2/10/2020 (468 ziyaretçi) 2/10/2020 (468 ziyaretçi)
3/10/2020 (467 ziyaretçi) 3/10/2020 (467 ziyaretçi)
4/10/2020 (491 ziyaretçi) 4/10/2020 (491 ziyaretçi)
5/10/2020 (514 ziyaretçi) 5/10/2020 (514 ziyaretçi)
6/10/2020 (525 ziyaretçi) 6/10/2020 (525 ziyaretçi)
7/10/2020 (506 ziyaretçi) 7/10/2020 (506 ziyaretçi)
8/10/2020 (511 ziyaretçi) 8/10/2020 (511 ziyaretçi)
9/10/2020 (497 ziyaretçi) 9/10/2020 (497 ziyaretçi)
10/10/2020 (507 ziyaretçi) 10/10/2020 (507 ziyaretçi)
11/10/2020 (492 ziyaretçi) 11/10/2020 (492 ziyaretçi)
12/10/2020 (504 ziyaretçi) 12/10/2020 (504 ziyaretçi)
13/10/2020 (533 ziyaretçi) 13/10/2020 (533 ziyaretçi)
14/10/2020 (522 ziyaretçi) 14/10/2020 (522 ziyaretçi)
15/10/2020 (509 ziyaretçi) 15/10/2020 (509 ziyaretçi)
16/10/2020 (511 ziyaretçi) 16/10/2020 (511 ziyaretçi)
17/10/2020 (498 ziyaretçi) 17/10/2020 (498 ziyaretçi)
18/10/2020 (519 ziyaretçi) 18/10/2020 (519 ziyaretçi)
19/10/2020 (492 ziyaretçi) 19/10/2020 (492 ziyaretçi)
20/10/2020 (476 ziyaretçi) 20/10/2020 (476 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (15059 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (13165 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (13094 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (12756 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (12652 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (11807 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (11657 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (11651 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (11254 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (11242 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (12178 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (12136 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (11937 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (11889 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (11801 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (11797 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (11738 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (11402 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (11373 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (11232 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (11600 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (11051 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (10889 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (10712 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (10498 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (10255 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (10126 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (10051 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (9869 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (9648 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (13033 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (11589 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (11088 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (10916 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (10129 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (10042 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (9958 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (9944 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (9319 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (8376 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (10377 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (9017 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (8404 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (8386 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (8344 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (8231 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (8225 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (8162 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (8131 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (8126 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (8459 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (8228 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (8224 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (8068 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (8059 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (7999 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (7859 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7839 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7821 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (7820 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (8161 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (8128 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7837 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7785 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7769 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7661 kez)

Habib Acemî (7655 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7621 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7621 kez)

Ahmed Safi Bey (7575 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (9224 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (8666 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (8281 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (8214 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (8207 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (8197 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (8149 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (8123 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (7938 kez)

Tasavvuf (7928 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1343 kez)

Tasavvuf Yazıları (1000 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (533 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (195 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (87 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (86 kez)

Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri (4 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44713 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (13918 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (13541 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10569 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9958 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9339 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (9055 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (9033 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (1906 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (680 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (640 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Gelenbevî ve Vahdet-i Vücud (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (3299 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (548 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4972 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (2808 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (2367 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1711 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1611 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1577 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1304 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (1154 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (1012 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (846 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6369 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5800 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4740 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4697 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4157 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3984 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3536 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3226 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3005 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2983 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1895 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (944 kez)

Murad Buhârî (894 kez)

Mehmed Emin Tokadî (350 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2251 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (517 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Tarîkat Geleneğinde Evrâd, Hizb ya da Ed’iye (0 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44713 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (13918 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (13541 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10569 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9958 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9339 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (9055 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (9033 kez)

Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik, Şeyh Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004, 311+48 s. (8900 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com