Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 181


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
9/02/2017 (590 ziyaretçi) 9/02/2017 (590 ziyaretçi)
10/02/2017 (585 ziyaretçi) 10/02/2017 (585 ziyaretçi)
11/02/2017 (692 ziyaretçi) 11/02/2017 (692 ziyaretçi)
12/02/2017 (692 ziyaretçi) 12/02/2017 (692 ziyaretçi)
13/02/2017 (691 ziyaretçi) 13/02/2017 (691 ziyaretçi)
14/02/2017 (683 ziyaretçi) 14/02/2017 (683 ziyaretçi)
15/02/2017 (744 ziyaretçi) 15/02/2017 (744 ziyaretçi)
16/02/2017 (780 ziyaretçi) 16/02/2017 (780 ziyaretçi)
17/02/2017 (419 ziyaretçi) 17/02/2017 (419 ziyaretçi)
18/02/2017 (407 ziyaretçi) 18/02/2017 (407 ziyaretçi)
19/02/2017 (392 ziyaretçi) 19/02/2017 (392 ziyaretçi)
20/02/2017 (435 ziyaretçi) 20/02/2017 (435 ziyaretçi)
21/02/2017 (637 ziyaretçi) 21/02/2017 (637 ziyaretçi)
22/02/2017 (783 ziyaretçi) 22/02/2017 (783 ziyaretçi)
23/02/2017 (790 ziyaretçi) 23/02/2017 (790 ziyaretçi)
24/02/2017 (737 ziyaretçi) 24/02/2017 (737 ziyaretçi)
25/02/2017 (778 ziyaretçi) 25/02/2017 (778 ziyaretçi)
26/02/2017 (800 ziyaretçi) 26/02/2017 (800 ziyaretçi)
27/02/2017 (766 ziyaretçi) 27/02/2017 (766 ziyaretçi)
28/02/2017 (794 ziyaretçi) 28/02/2017 (794 ziyaretçi)
1/03/2017 (759 ziyaretçi) 1/03/2017 (759 ziyaretçi)
2/03/2017 (733 ziyaretçi) 2/03/2017 (733 ziyaretçi)
3/03/2017 (743 ziyaretçi) 3/03/2017 (743 ziyaretçi)
4/03/2017 (716 ziyaretçi) 4/03/2017 (716 ziyaretçi)
5/03/2017 (669 ziyaretçi) 5/03/2017 (669 ziyaretçi)
6/03/2017 (652 ziyaretçi) 6/03/2017 (652 ziyaretçi)
7/03/2017 (708 ziyaretçi) 7/03/2017 (708 ziyaretçi)
8/03/2017 (666 ziyaretçi) 8/03/2017 (666 ziyaretçi)
9/03/2017 (478 ziyaretçi) 9/03/2017 (478 ziyaretçi)
13/03/2017 (270 ziyaretçi) 13/03/2017 (270 ziyaretçi)
14/03/2017 (743 ziyaretçi) 14/03/2017 (743 ziyaretçi)
15/03/2017 (734 ziyaretçi) 15/03/2017 (734 ziyaretçi)
16/03/2017 (728 ziyaretçi) 16/03/2017 (728 ziyaretçi)
17/03/2017 (714 ziyaretçi) 17/03/2017 (714 ziyaretçi)
18/03/2017 (665 ziyaretçi) 18/03/2017 (665 ziyaretçi)
19/03/2017 (719 ziyaretçi) 19/03/2017 (719 ziyaretçi)
20/03/2017 (676 ziyaretçi) 20/03/2017 (676 ziyaretçi)
21/03/2017 (649 ziyaretçi) 21/03/2017 (649 ziyaretçi)
22/03/2017 (709 ziyaretçi) 22/03/2017 (709 ziyaretçi)
23/03/2017 (745 ziyaretçi) 23/03/2017 (745 ziyaretçi)
24/03/2017 (698 ziyaretçi) 24/03/2017 (698 ziyaretçi)
25/03/2017 (554 ziyaretçi) 25/03/2017 (554 ziyaretçi)
26/03/2017 (627 ziyaretçi) 26/03/2017 (627 ziyaretçi)
27/03/2017 (741 ziyaretçi) 27/03/2017 (741 ziyaretçi)
28/03/2017 (503 ziyaretçi) 28/03/2017 (503 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (29099 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (23951 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (23052 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (20428 kez)

Anadolu Tasavvuf Önderleri (17720 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (17217 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (16865 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (16294 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (16203 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (15105 kez)


İlk 10 Makale

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (18643 kez)

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (18017 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (17455 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (16833 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (15561 kez)

Meybudî’nin Keşfu’l-esrâr ve ‘uddetu’l-ebrâr Adlı Tefsiri (14983 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tesir Halkası (14722 kez)

Tasavvuf Terimlerinin Oluşumu (14616 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (14140 kez)

İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri (14037 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (17128 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (12894 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (12346 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (12117 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (11420 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (10109 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (8633 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (7587 kez)

Nûreddin Birîfkânî'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (7143 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (7030 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (20314 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (17059 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (11880 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (10126 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (9375 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8215 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (6350 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (5555 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (5447 kez)

Muhammed İhsan Oguz ve Tasavvuf Felsefesi (5311 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (8334 kez)

Türk Tasavvuf Kültüründe Sûfîlerin Ölüme Bakışı ve Cenâze Merasimleri (5891 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (5735 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (5158 kez)

Şiranlı Mustafa Efendinin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri (5037 kez)

İç Dünyadan Hayata: Tasavvuf Günümüz İnsanına Ne Söylüyor? (4820 kez)

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Tasavvuf ve Tarikatlar (4801 kez)

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4800 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (4789 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî’de Nûr-I Muhammedî Telâkkisi (4732 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (10297 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (9464 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (8583 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (8076 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (7184 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (6745 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (6376 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (5699 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (5598 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (5464 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Islam, Saints and Sacred Geographies (Turkey) (4210 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (3661 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (3634 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (3601 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (3598 kez)

Fusûsu'l-Hikem (3449 kez)

Murad Buhârî (3306 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (3298 kez)

Mehmed Emin Tokadî (3276 kez)

Habib Acemî (3172 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (7600 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (4960 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (4953 kez)

Selçuklulardan Günümüze Tasavvufi Açıdan Konya (4210 kez)

Osmanlı Anadolu'sunda Tarîkatların Genel Dağılımı (4141 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (4114 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (4096 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (3727 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (3717 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (3453 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1776 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1240 kez)

Tasavvuf Yazıları (966 kez)

Sufi Texts (469 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (444 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (409 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (372 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (167 kez)

Tasavvuf Tarihi (137 kez)

Visale Yolculuk (92 kez)


İlk 10 Makale

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43411 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15438 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (11839 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11393 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (10946 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9347 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9147 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8242 kez)

Ürdün Üniversitesi Kütüphanesinde Tasavvufla İlgili Bulunan Tezler (7932 kez)

İsmail Fenni Ertuğrul’un İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücud Savunması (7795 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (12663 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (5157 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (61 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1134 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (443 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (11 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (3691 kez)

Eyüpte Medfun Bir Halvetî-Sivâsî Şeyhi: Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi (2854 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (1797 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1200 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (925 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (887 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (845 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (689 kez)

Mevlevî Âdâb ve Erkânı Kaynakları (600 kez)

Erzurumlu Âşık Sümmanî'nin Şiirlerinde Tasavvufî Neş'e (530 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (5402 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (5048 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4997 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3839 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (3758 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3122 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3098 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (2909 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2414 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2385 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1419 kez)

Murad Buhârî (245 kez)

Veli (231 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (214 kez)

Mehmed Emin Tokadî (195 kez)

Fusûsu'l-Hikem (1 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

İbrahim b. Şeybân (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (9372 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1665 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (190 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43411 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15438 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (11839 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11393 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (10946 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9347 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9147 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8242 kez)

Ürdün Üniversitesi Kütüphanesinde Tasavvufla İlgili Bulunan Tezler (7932 kez)

İsmail Fenni Ertuğrul’un İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücud Savunması (7795 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com