Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 15/04/2019 (809 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 249


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
4/05/2019 (507 ziyaretçi) 4/05/2019 (507 ziyaretçi)
5/05/2019 (515 ziyaretçi) 5/05/2019 (515 ziyaretçi)
6/05/2019 (571 ziyaretçi) 6/05/2019 (571 ziyaretçi)
7/05/2019 (499 ziyaretçi) 7/05/2019 (499 ziyaretçi)
8/05/2019 (184 ziyaretçi) 8/05/2019 (184 ziyaretçi)
9/05/2019 (222 ziyaretçi) 9/05/2019 (222 ziyaretçi)
10/05/2019 (199 ziyaretçi) 10/05/2019 (199 ziyaretçi)
11/05/2019 (529 ziyaretçi) 11/05/2019 (529 ziyaretçi)
12/05/2019 (531 ziyaretçi) 12/05/2019 (531 ziyaretçi)
13/05/2019 (546 ziyaretçi) 13/05/2019 (546 ziyaretçi)
14/05/2019 (564 ziyaretçi) 14/05/2019 (564 ziyaretçi)
15/05/2019 (577 ziyaretçi) 15/05/2019 (577 ziyaretçi)
16/05/2019 (533 ziyaretçi) 16/05/2019 (533 ziyaretçi)
17/05/2019 (163 ziyaretçi) 17/05/2019 (163 ziyaretçi)
18/05/2019 (503 ziyaretçi) 18/05/2019 (503 ziyaretçi)
19/05/2019 (532 ziyaretçi) 19/05/2019 (532 ziyaretçi)
20/05/2019 (571 ziyaretçi) 20/05/2019 (571 ziyaretçi)
21/05/2019 (555 ziyaretçi) 21/05/2019 (555 ziyaretçi)
22/05/2019 (585 ziyaretçi) 22/05/2019 (585 ziyaretçi)
23/05/2019 (567 ziyaretçi) 23/05/2019 (567 ziyaretçi)
24/05/2019 (166 ziyaretçi) 24/05/2019 (166 ziyaretçi)
25/05/2019 (521 ziyaretçi) 25/05/2019 (521 ziyaretçi)
26/05/2019 (521 ziyaretçi) 26/05/2019 (521 ziyaretçi)
27/05/2019 (641 ziyaretçi) 27/05/2019 (641 ziyaretçi)
28/05/2019 (721 ziyaretçi) 28/05/2019 (721 ziyaretçi)
29/05/2019 (717 ziyaretçi) 29/05/2019 (717 ziyaretçi)
30/05/2019 (701 ziyaretçi) 30/05/2019 (701 ziyaretçi)
31/05/2019 (705 ziyaretçi) 31/05/2019 (705 ziyaretçi)
1/06/2019 (715 ziyaretçi) 1/06/2019 (715 ziyaretçi)
2/06/2019 (707 ziyaretçi) 2/06/2019 (707 ziyaretçi)
3/06/2019 (699 ziyaretçi) 3/06/2019 (699 ziyaretçi)
4/06/2019 (689 ziyaretçi) 4/06/2019 (689 ziyaretçi)
5/06/2019 (616 ziyaretçi) 5/06/2019 (616 ziyaretçi)
6/06/2019 (684 ziyaretçi) 6/06/2019 (684 ziyaretçi)
7/06/2019 (664 ziyaretçi) 7/06/2019 (664 ziyaretçi)
8/06/2019 (666 ziyaretçi) 8/06/2019 (666 ziyaretçi)
9/06/2019 (698 ziyaretçi) 9/06/2019 (698 ziyaretçi)
10/06/2019 (560 ziyaretçi) 10/06/2019 (560 ziyaretçi)
11/06/2019 (559 ziyaretçi) 11/06/2019 (559 ziyaretçi)
12/06/2019 (574 ziyaretçi) 12/06/2019 (574 ziyaretçi)
13/06/2019 (602 ziyaretçi) 13/06/2019 (602 ziyaretçi)
14/06/2019 (576 ziyaretçi) 14/06/2019 (576 ziyaretçi)
15/06/2019 (632 ziyaretçi) 15/06/2019 (632 ziyaretçi)
16/06/2019 (724 ziyaretçi) 16/06/2019 (724 ziyaretçi)
17/06/2019 (711 ziyaretçi) 17/06/2019 (711 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (10978 kez)

Visale Yolculuk (10446 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (10204 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (10052 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (9904 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (9898 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (9499 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (9367 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (9347 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (9119 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (9590 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (9489 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (9486 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (9477 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (9412 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (9331 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (9304 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (9225 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (9146 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (9065 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (9321 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (9059 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (9024 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (8871 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (8719 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (8615 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (8536 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (8490 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (8411 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (8256 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (10062 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (9327 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (9089 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (8990 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (8911 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (8528 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (8466 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (8461 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (8364 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8114 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (8685 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (7923 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (7614 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (7584 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (7541 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (7539 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7506 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (7482 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7445 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (7436 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (7530 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (7373 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7368 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7319 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7266 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7237 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7228 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7183 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (7179 kez)

Prof. Dr. Mustafa Kara ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7163 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7435 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7400 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7277 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7265 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7200 kez)

Habib Acemî (7188 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7162 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7160 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7139 kez)

Ahmed Safi Bey (7129 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (7777 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (7735 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (7536 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (7498 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (7489 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (7473 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7470 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7444 kez)

Tasavvuf (7388 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (7355 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1335 kez)

Tasavvuf Yazıları (995 kez)

Sufi Texts (591 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (463 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (193 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44365 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (13398 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12739 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12268 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10313 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9744 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8851 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8826 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (8955 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (541 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (186 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1504 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (400 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (368 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4631 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (2130 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1961 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1618 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1523 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1321 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1161 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (856 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (752 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (746 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6164 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5576 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4470 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4425 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3743 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3720 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3355 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3032 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2847 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2779 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1720 kez)

Murad Buhârî (690 kez)

Veli (472 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (178 kez)

Mehmed Emin Tokadî (169 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1982 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (418 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (348 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44365 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (13398 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12739 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12268 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10313 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9744 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8851 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8826 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8618 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com