Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 269


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
31/08/2019 (1122 ziyaretçi) 31/08/2019 (1122 ziyaretçi)
1/09/2019 (1168 ziyaretçi) 1/09/2019 (1168 ziyaretçi)
2/09/2019 (1118 ziyaretçi) 2/09/2019 (1118 ziyaretçi)
3/09/2019 (1014 ziyaretçi) 3/09/2019 (1014 ziyaretçi)
4/09/2019 (1345 ziyaretçi) 4/09/2019 (1345 ziyaretçi)
5/09/2019 (1312 ziyaretçi) 5/09/2019 (1312 ziyaretçi)
6/09/2019 (1483 ziyaretçi) 6/09/2019 (1483 ziyaretçi)
7/09/2019 (1395 ziyaretçi) 7/09/2019 (1395 ziyaretçi)
8/09/2019 (1219 ziyaretçi) 8/09/2019 (1219 ziyaretçi)
9/09/2019 (639 ziyaretçi) 9/09/2019 (639 ziyaretçi)
10/09/2019 (1310 ziyaretçi) 10/09/2019 (1310 ziyaretçi)
11/09/2019 (1304 ziyaretçi) 11/09/2019 (1304 ziyaretçi)
12/09/2019 (1474 ziyaretçi) 12/09/2019 (1474 ziyaretçi)
13/09/2019 (1325 ziyaretçi) 13/09/2019 (1325 ziyaretçi)
14/09/2019 (1343 ziyaretçi) 14/09/2019 (1343 ziyaretçi)
15/09/2019 (1509 ziyaretçi) 15/09/2019 (1509 ziyaretçi)
16/09/2019 (1461 ziyaretçi) 16/09/2019 (1461 ziyaretçi)
17/09/2019 (1514 ziyaretçi) 17/09/2019 (1514 ziyaretçi)
18/09/2019 (1357 ziyaretçi) 18/09/2019 (1357 ziyaretçi)
19/09/2019 (1606 ziyaretçi) 19/09/2019 (1606 ziyaretçi)
20/09/2019 (1477 ziyaretçi) 20/09/2019 (1477 ziyaretçi)
21/09/2019 (1016 ziyaretçi) 21/09/2019 (1016 ziyaretçi)
22/09/2019 (1075 ziyaretçi) 22/09/2019 (1075 ziyaretçi)
23/09/2019 (1606 ziyaretçi) 23/09/2019 (1606 ziyaretçi)
24/09/2019 (1178 ziyaretçi) 24/09/2019 (1178 ziyaretçi)
25/09/2019 (1498 ziyaretçi) 25/09/2019 (1498 ziyaretçi)
26/09/2019 (909 ziyaretçi) 26/09/2019 (909 ziyaretçi)
27/09/2019 (784 ziyaretçi) 27/09/2019 (784 ziyaretçi)
28/09/2019 (719 ziyaretçi) 28/09/2019 (719 ziyaretçi)
29/09/2019 (960 ziyaretçi) 29/09/2019 (960 ziyaretçi)
30/09/2019 (1161 ziyaretçi) 30/09/2019 (1161 ziyaretçi)
1/10/2019 (1128 ziyaretçi) 1/10/2019 (1128 ziyaretçi)
2/10/2019 (969 ziyaretçi) 2/10/2019 (969 ziyaretçi)
3/10/2019 (1151 ziyaretçi) 3/10/2019 (1151 ziyaretçi)
4/10/2019 (1149 ziyaretçi) 4/10/2019 (1149 ziyaretçi)
5/10/2019 (1029 ziyaretçi) 5/10/2019 (1029 ziyaretçi)
6/10/2019 (1241 ziyaretçi) 6/10/2019 (1241 ziyaretçi)
7/10/2019 (1217 ziyaretçi) 7/10/2019 (1217 ziyaretçi)
8/10/2019 (1196 ziyaretçi) 8/10/2019 (1196 ziyaretçi)
9/10/2019 (1501 ziyaretçi) 9/10/2019 (1501 ziyaretçi)
10/10/2019 (1691 ziyaretçi) 10/10/2019 (1691 ziyaretçi)
11/10/2019 (1467 ziyaretçi) 11/10/2019 (1467 ziyaretçi)
12/10/2019 (981 ziyaretçi) 12/10/2019 (981 ziyaretçi)
13/10/2019 (1325 ziyaretçi) 13/10/2019 (1325 ziyaretçi)
14/10/2019 (553 ziyaretçi) 14/10/2019 (553 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (12103 kez)

Visale Yolculuk (11321 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (11020 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (10912 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (10713 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (10696 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (10143 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (10020 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (9951 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (9715 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (10304 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (10207 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (10170 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (10082 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (10062 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (10044 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (10029 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (9791 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (9779 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (9645 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (9928 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (9546 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (9543 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (9364 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (9204 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (9078 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (8991 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (8902 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (8782 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (8642 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (10943 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (9964 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (9655 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (9530 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (9462 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (8969 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (8877 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (8857 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (8839 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8410 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (9138 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (8221 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (7829 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (7809 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (7749 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (7724 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7677 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (7676 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7647 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (7620 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (7749 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7570 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (7567 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7526 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7453 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7423 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7385 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (7363 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7314 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (7302 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7623 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7614 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7435 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7414 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7359 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7312 kez)

Habib Acemî (7311 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7290 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7280 kez)

Ahmed Safi Bey (7255 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (8152 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (7997 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (7739 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (7697 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (7692 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (7685 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7662 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7625 kez)

Tasavvuf (7541 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (7502 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1343 kez)

Tasavvuf Yazıları (995 kez)

Sufi Texts (591 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (463 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (193 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44463 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12863 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12356 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10391 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9794 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8940 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8888 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8701 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (1388 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (582 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (116 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1532 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (1431 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (435 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4746 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (2185 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1740 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1551 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1388 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1187 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1077 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (887 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (764 kez)

Konevi ve Kelabazi’nin Bazı Hadisleri Şerhi Bağlamında Temizliğin Batını Yorumu (626 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6228 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5649 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4524 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4477 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3815 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3779 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3411 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3088 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2889 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2825 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1753 kez)

Murad Buhârî (734 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (657 kez)

Veli (500 kez)

Mehmed Emin Tokadî (219 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2019 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (441 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (242 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44463 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12863 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12356 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10391 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9794 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8940 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8888 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8701 kez)

Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik, Şeyh Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004, 311+48 s. (8555 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com