Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 326


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
27/06/2022 (534 ziyaretçi) 27/06/2022 (534 ziyaretçi)
28/06/2022 (512 ziyaretçi) 28/06/2022 (512 ziyaretçi)
29/06/2022 (510 ziyaretçi) 29/06/2022 (510 ziyaretçi)
30/06/2022 (507 ziyaretçi) 30/06/2022 (507 ziyaretçi)
1/07/2022 (499 ziyaretçi) 1/07/2022 (499 ziyaretçi)
2/07/2022 (485 ziyaretçi) 2/07/2022 (485 ziyaretçi)
3/07/2022 (497 ziyaretçi) 3/07/2022 (497 ziyaretçi)
4/07/2022 (506 ziyaretçi) 4/07/2022 (506 ziyaretçi)
5/07/2022 (531 ziyaretçi) 5/07/2022 (531 ziyaretçi)
6/07/2022 (521 ziyaretçi) 6/07/2022 (521 ziyaretçi)
7/07/2022 (516 ziyaretçi) 7/07/2022 (516 ziyaretçi)
8/07/2022 (523 ziyaretçi) 8/07/2022 (523 ziyaretçi)
9/07/2022 (486 ziyaretçi) 9/07/2022 (486 ziyaretçi)
10/07/2022 (507 ziyaretçi) 10/07/2022 (507 ziyaretçi)
11/07/2022 (508 ziyaretçi) 11/07/2022 (508 ziyaretçi)
12/07/2022 (495 ziyaretçi) 12/07/2022 (495 ziyaretçi)
13/07/2022 (513 ziyaretçi) 13/07/2022 (513 ziyaretçi)
14/07/2022 (507 ziyaretçi) 14/07/2022 (507 ziyaretçi)
15/07/2022 (510 ziyaretçi) 15/07/2022 (510 ziyaretçi)
16/07/2022 (520 ziyaretçi) 16/07/2022 (520 ziyaretçi)
17/07/2022 (524 ziyaretçi) 17/07/2022 (524 ziyaretçi)
18/07/2022 (535 ziyaretçi) 18/07/2022 (535 ziyaretçi)
19/07/2022 (525 ziyaretçi) 19/07/2022 (525 ziyaretçi)
20/07/2022 (531 ziyaretçi) 20/07/2022 (531 ziyaretçi)
21/07/2022 (538 ziyaretçi) 21/07/2022 (538 ziyaretçi)
22/07/2022 (534 ziyaretçi) 22/07/2022 (534 ziyaretçi)
23/07/2022 (504 ziyaretçi) 23/07/2022 (504 ziyaretçi)
24/07/2022 (531 ziyaretçi) 24/07/2022 (531 ziyaretçi)
25/07/2022 (533 ziyaretçi) 25/07/2022 (533 ziyaretçi)
26/07/2022 (544 ziyaretçi) 26/07/2022 (544 ziyaretçi)
27/07/2022 (519 ziyaretçi) 27/07/2022 (519 ziyaretçi)
28/07/2022 (517 ziyaretçi) 28/07/2022 (517 ziyaretçi)
29/07/2022 (500 ziyaretçi) 29/07/2022 (500 ziyaretçi)
30/07/2022 (489 ziyaretçi) 30/07/2022 (489 ziyaretçi)
31/07/2022 (495 ziyaretçi) 31/07/2022 (495 ziyaretçi)
1/08/2022 (499 ziyaretçi) 1/08/2022 (499 ziyaretçi)
2/08/2022 (507 ziyaretçi) 2/08/2022 (507 ziyaretçi)
3/08/2022 (495 ziyaretçi) 3/08/2022 (495 ziyaretçi)
4/08/2022 (498 ziyaretçi) 4/08/2022 (498 ziyaretçi)
5/08/2022 (477 ziyaretçi) 5/08/2022 (477 ziyaretçi)
6/08/2022 (484 ziyaretçi) 6/08/2022 (484 ziyaretçi)
7/08/2022 (482 ziyaretçi) 7/08/2022 (482 ziyaretçi)
8/08/2022 (488 ziyaretçi) 8/08/2022 (488 ziyaretçi)
9/08/2022 (526 ziyaretçi) 9/08/2022 (526 ziyaretçi)
10/08/2022 (431 ziyaretçi) 10/08/2022 (431 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (22467 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (18717 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (18651 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (18269 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (17281 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (16098 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (16060 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (15744 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (15731 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (15260 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (16941 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (16614 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (16593 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (16580 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (16429 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (16282 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (16011 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (15779 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (15243 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (15168 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (15964 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (15271 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (14229 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (14214 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (13875 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (13310 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (13186 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (13163 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (12733 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (12440 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (18468 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (15695 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (15591 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (14980 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (13170 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (13148 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (12929 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (12765 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (11729 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (9818 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (13617 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (11075 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (9952 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (9906 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (9743 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (9735 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (9619 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (9489 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (9439 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (9413 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (9951 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (9592 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (9544 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (9351 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (9119 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (9118 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (8963 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (8896 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (8803 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (8663 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (9436 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (9321 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (8923 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (8922 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (8715 kez)

Habib Acemî (8567 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (8476 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (8425 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (8391 kez)

Ahmed Safi Bey (8358 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (10405 kez)

Nakşibendiyye (10241 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (9597 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (9584 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (9469 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (9460 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (9455 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (9414 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (9097 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (8929 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1344 kez)

Tasavvuf Yazıları (1043 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (533 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (349 kez)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (274 kez)

Tasavvuf Tarihi (195 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)

Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri (4 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45302 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (19510 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (17229 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (11160 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (11058 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10788 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (10488 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (10338 kez)

Muhyiddin İbn Arabî’nin İtikadı (9705 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (15562 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (2454 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (832 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Gelenbevî ve Vahdet-i Vücud (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (8145 kez)

Bosna Hersek'te nakşbendî tarikatı / Naqshbandi tariqa in Bosnia and Herzegovina (582 kez)

Abdullah Bosnevî'de varlık-imkân ve yokluk / The being-possibility and non-existance in Abdullah Bosnevi (436 kez)

Risale-i Nur'da varlık ve mertebeleri / Existence and levels of existence in Risale-i Nur (388 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

İbrâhim Hakkı Erzurûmî'de nefs ve kendini bilmek / Ibrahim Hakki Erzurûmî: his conception of nafs and knowing oneself (307 kez)

XVIII. Asır İstanbul Mevlevîliği / The Mawlawiyya in Istanbul in the 18th Century (300 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (282 kez)

İmam Gazâlî'de nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi / The refinement of the nafs and the purification of the heart in the Imam Ghazali (242 kez)

Muhammed el-Mâlikî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri / The life, works and sufî wievs of Muhammed el-Mâlikî (230 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5429 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (3666 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (3112 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (3000 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (2155 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (1819 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1682 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (1231 kez)

Eyüpte Medfun Bir Halvetî-Sivâsî Şeyhi: Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi (1066 kez)

Şeyh İsa ve İbn İsa’nın Tasavvufî Görüşleri (987 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6859 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6555 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6281 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5933 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (5259 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (4705 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3892 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3669 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3307 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3297 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (2337 kez)

Murad Buhârî (1209 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (1139 kez)

Mehmed Emin Tokadî (609 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2586 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (715 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Tarîkat Geleneğinde Evrâd, Hizb ya da Ed’iye (0 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45302 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (19510 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (17229 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (11160 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (11058 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10788 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (10488 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (10338 kez)

Muhyiddin İbn Arabî’nin İtikadı (9705 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com