Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 195


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
11/06/2017 (505 ziyaretçi) 11/06/2017 (505 ziyaretçi)
12/06/2017 (509 ziyaretçi) 12/06/2017 (509 ziyaretçi)
13/06/2017 (515 ziyaretçi) 13/06/2017 (515 ziyaretçi)
14/06/2017 (563 ziyaretçi) 14/06/2017 (563 ziyaretçi)
15/06/2017 (538 ziyaretçi) 15/06/2017 (538 ziyaretçi)
16/06/2017 (541 ziyaretçi) 16/06/2017 (541 ziyaretçi)
17/06/2017 (534 ziyaretçi) 17/06/2017 (534 ziyaretçi)
18/06/2017 (542 ziyaretçi) 18/06/2017 (542 ziyaretçi)
19/06/2017 (574 ziyaretçi) 19/06/2017 (574 ziyaretçi)
20/06/2017 (658 ziyaretçi) 20/06/2017 (658 ziyaretçi)
21/06/2017 (562 ziyaretçi) 21/06/2017 (562 ziyaretçi)
22/06/2017 (505 ziyaretçi) 22/06/2017 (505 ziyaretçi)
23/06/2017 (546 ziyaretçi) 23/06/2017 (546 ziyaretçi)
24/06/2017 (534 ziyaretçi) 24/06/2017 (534 ziyaretçi)
25/06/2017 (475 ziyaretçi) 25/06/2017 (475 ziyaretçi)
26/06/2017 (498 ziyaretçi) 26/06/2017 (498 ziyaretçi)
27/06/2017 (492 ziyaretçi) 27/06/2017 (492 ziyaretçi)
28/06/2017 (538 ziyaretçi) 28/06/2017 (538 ziyaretçi)
29/06/2017 (552 ziyaretçi) 29/06/2017 (552 ziyaretçi)
30/06/2017 (558 ziyaretçi) 30/06/2017 (558 ziyaretçi)
1/07/2017 (556 ziyaretçi) 1/07/2017 (556 ziyaretçi)
2/07/2017 (748 ziyaretçi) 2/07/2017 (748 ziyaretçi)
3/07/2017 (539 ziyaretçi) 3/07/2017 (539 ziyaretçi)
4/07/2017 (515 ziyaretçi) 4/07/2017 (515 ziyaretçi)
5/07/2017 (503 ziyaretçi) 5/07/2017 (503 ziyaretçi)
6/07/2017 (512 ziyaretçi) 6/07/2017 (512 ziyaretçi)
7/07/2017 (489 ziyaretçi) 7/07/2017 (489 ziyaretçi)
8/07/2017 (532 ziyaretçi) 8/07/2017 (532 ziyaretçi)
9/07/2017 (515 ziyaretçi) 9/07/2017 (515 ziyaretçi)
10/07/2017 (498 ziyaretçi) 10/07/2017 (498 ziyaretçi)
11/07/2017 (512 ziyaretçi) 11/07/2017 (512 ziyaretçi)
12/07/2017 (496 ziyaretçi) 12/07/2017 (496 ziyaretçi)
13/07/2017 (501 ziyaretçi) 13/07/2017 (501 ziyaretçi)
14/07/2017 (497 ziyaretçi) 14/07/2017 (497 ziyaretçi)
15/07/2017 (506 ziyaretçi) 15/07/2017 (506 ziyaretçi)
16/07/2017 (481 ziyaretçi) 16/07/2017 (481 ziyaretçi)
17/07/2017 (519 ziyaretçi) 17/07/2017 (519 ziyaretçi)
18/07/2017 (511 ziyaretçi) 18/07/2017 (511 ziyaretçi)
19/07/2017 (519 ziyaretçi) 19/07/2017 (519 ziyaretçi)
20/07/2017 (538 ziyaretçi) 20/07/2017 (538 ziyaretçi)
21/07/2017 (613 ziyaretçi) 21/07/2017 (613 ziyaretçi)
22/07/2017 (510 ziyaretçi) 22/07/2017 (510 ziyaretçi)
23/07/2017 (513 ziyaretçi) 23/07/2017 (513 ziyaretçi)
24/07/2017 (549 ziyaretçi) 24/07/2017 (549 ziyaretçi)
25/07/2017 (238 ziyaretçi) 25/07/2017 (238 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (30850 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (25386 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (24507 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (21365 kez)

Anadolu Tasavvuf Önderleri (18844 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (18009 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (17730 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (17410 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (17122 kez)

Bir Türk Mutasavvıfı Abdulmecid Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvûfî Görüşleri (15876 kez)


İlk 10 Makale

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (19539 kez)

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (18811 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (18303 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (17594 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (16338 kez)

Meybudî’nin Keşfu’l-esrâr ve ‘uddetu’l-ebrâr Adlı Tefsiri (15577 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tesir Halkası (15499 kez)

Tasavvuf Terimlerinin Oluşumu (15290 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (14871 kez)

İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri (14706 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (17920 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (13477 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (13218 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (12663 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (12009 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (10687 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (9058 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (8077 kez)

Nûreddin Birîfkânî'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (7790 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (7483 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (21419 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (18040 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (12475 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (10691 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (10167 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8589 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (6891 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (5875 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (5794 kez)

Muhammed İhsan Oguz ve Tasavvuf Felsefesi (5633 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (8942 kez)

Türk Tasavvuf Kültüründe Sûfîlerin Ölüme Bakışı ve Cenâze Merasimleri (6172 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (6126 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (5419 kez)

Şiranlı Mustafa Efendinin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri (5294 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (5063 kez)

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Tasavvuf ve Tarikatlar (5046 kez)

İç Dünyadan Hayata: Tasavvuf Günümüz İnsanına Ne Söylüyor? (5045 kez)

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5009 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî’de Nûr-I Muhammedî Telâkkisi (4979 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (10678 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (9771 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (8931 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (8309 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (7365 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (6998 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (6612 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (5938 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (5867 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (5734 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Islam, Saints and Sacred Geographies (Turkey) (4420 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (3845 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (3825 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (3812 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (3748 kez)

Fusûsu'l-Hikem (3584 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (3478 kez)

Mehmed Emin Tokadî (3443 kez)

Murad Buhârî (3421 kez)

Habib Acemî (3352 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (7937 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (5192 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (5174 kez)

Selçuklulardan Günümüze Tasavvufi Açıdan Konya (4436 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (4428 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (4409 kez)

Osmanlı Anadolu'sunda Tarîkatların Genel Dağılımı (4358 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (3902 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (3866 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (3675 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1821 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1280 kez)

Tasavvuf Yazıları (974 kez)

Sufi Texts (513 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (484 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (432 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (391 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (217 kez)

Tasavvuf Tarihi (161 kez)

Visale Yolculuk (92 kez)


İlk 10 Makale

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43517 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15481 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (11918 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11488 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (11269 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9472 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9220 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8304 kez)

Ürdün Üniversitesi Kütüphanesinde Tasavvufla İlgili Bulunan Tezler (7983 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (7909 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (13733 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (5312 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (170 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1192 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (628 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (50 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (3905 kez)

Eyüpte Medfun Bir Halvetî-Sivâsî Şeyhi: Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi (2954 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (1847 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1253 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (978 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (930 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (886 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (861 kez)

Mevlevî Âdâb ve Erkânı Kaynakları (602 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (598 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (5498 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (5136 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5064 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3930 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (3865 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3241 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3181 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (2975 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2477 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2445 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1460 kez)

Murad Buhârî (292 kez)

Veli (273 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (252 kez)

Mehmed Emin Tokadî (248 kez)

Fusûsu'l-Hikem (1 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

İbrahim b. Şeybân (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1707 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (578 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (220 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43517 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15481 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (11918 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11488 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (11269 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9472 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9220 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8304 kez)

Ürdün Üniversitesi Kütüphanesinde Tasavvufla İlgili Bulunan Tezler (7983 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (7909 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com