Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 15/04/2019 (809 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 245


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
10/03/2019 (610 ziyaretçi) 10/03/2019 (610 ziyaretçi)
11/03/2019 (662 ziyaretçi) 11/03/2019 (662 ziyaretçi)
12/03/2019 (641 ziyaretçi) 12/03/2019 (641 ziyaretçi)
13/03/2019 (591 ziyaretçi) 13/03/2019 (591 ziyaretçi)
14/03/2019 (665 ziyaretçi) 14/03/2019 (665 ziyaretçi)
15/03/2019 (673 ziyaretçi) 15/03/2019 (673 ziyaretçi)
16/03/2019 (674 ziyaretçi) 16/03/2019 (674 ziyaretçi)
17/03/2019 (665 ziyaretçi) 17/03/2019 (665 ziyaretçi)
18/03/2019 (676 ziyaretçi) 18/03/2019 (676 ziyaretçi)
19/03/2019 (403 ziyaretçi) 19/03/2019 (403 ziyaretçi)
20/03/2019 (719 ziyaretçi) 20/03/2019 (719 ziyaretçi)
21/03/2019 (737 ziyaretçi) 21/03/2019 (737 ziyaretçi)
22/03/2019 (739 ziyaretçi) 22/03/2019 (739 ziyaretçi)
23/03/2019 (721 ziyaretçi) 23/03/2019 (721 ziyaretçi)
24/03/2019 (737 ziyaretçi) 24/03/2019 (737 ziyaretçi)
25/03/2019 (238 ziyaretçi) 25/03/2019 (238 ziyaretçi)
26/03/2019 (213 ziyaretçi) 26/03/2019 (213 ziyaretçi)
27/03/2019 (218 ziyaretçi) 27/03/2019 (218 ziyaretçi)
28/03/2019 (208 ziyaretçi) 28/03/2019 (208 ziyaretçi)
29/03/2019 (192 ziyaretçi) 29/03/2019 (192 ziyaretçi)
30/03/2019 (167 ziyaretçi) 30/03/2019 (167 ziyaretçi)
31/03/2019 (610 ziyaretçi) 31/03/2019 (610 ziyaretçi)
1/04/2019 (727 ziyaretçi) 1/04/2019 (727 ziyaretçi)
2/04/2019 (765 ziyaretçi) 2/04/2019 (765 ziyaretçi)
3/04/2019 (747 ziyaretçi) 3/04/2019 (747 ziyaretçi)
4/04/2019 (778 ziyaretçi) 4/04/2019 (778 ziyaretçi)
5/04/2019 (755 ziyaretçi) 5/04/2019 (755 ziyaretçi)
6/04/2019 (749 ziyaretçi) 6/04/2019 (749 ziyaretçi)
7/04/2019 (763 ziyaretçi) 7/04/2019 (763 ziyaretçi)
8/04/2019 (773 ziyaretçi) 8/04/2019 (773 ziyaretçi)
9/04/2019 (756 ziyaretçi) 9/04/2019 (756 ziyaretçi)
10/04/2019 (739 ziyaretçi) 10/04/2019 (739 ziyaretçi)
11/04/2019 (677 ziyaretçi) 11/04/2019 (677 ziyaretçi)
12/04/2019 (712 ziyaretçi) 12/04/2019 (712 ziyaretçi)
13/04/2019 (759 ziyaretçi) 13/04/2019 (759 ziyaretçi)
14/04/2019 (751 ziyaretçi) 14/04/2019 (751 ziyaretçi)
15/04/2019 (809 ziyaretçi) 15/04/2019 (809 ziyaretçi)
16/04/2019 (785 ziyaretçi) 16/04/2019 (785 ziyaretçi)
17/04/2019 (673 ziyaretçi) 17/04/2019 (673 ziyaretçi)
18/04/2019 (714 ziyaretçi) 18/04/2019 (714 ziyaretçi)
19/04/2019 (687 ziyaretçi) 19/04/2019 (687 ziyaretçi)
20/04/2019 (677 ziyaretçi) 20/04/2019 (677 ziyaretçi)
21/04/2019 (694 ziyaretçi) 21/04/2019 (694 ziyaretçi)
22/04/2019 (562 ziyaretçi) 22/04/2019 (562 ziyaretçi)
23/04/2019 (102 ziyaretçi) 23/04/2019 (102 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (10620 kez)

Visale Yolculuk (10176 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (9939 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (9800 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (9656 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (9635 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (9283 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (9207 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (9157 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (8928 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (9372 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (9291 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (9283 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (9250 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (9201 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (9134 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (9125 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (9077 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (8965 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (8897 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (9135 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (8893 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (8860 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (8719 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (8563 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (8477 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (8382 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (8364 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (8320 kez)

Ömer Nasuhi Bilmen ve tasavvufî görüşleri (8139 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (9794 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (9161 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (8908 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (8853 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (8742 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (8406 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (8353 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (8347 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (8243 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8023 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (8543 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (7822 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (7539 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (7518 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (7483 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (7482 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7443 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (7414 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7394 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî’de Nûr-I Muhammedî Telâkkisi (7381 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (7427 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7326 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (7313 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7257 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7208 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7187 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7182 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7144 kez)

Prof. Dr. Mustafa Kara ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7130 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (7127 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7384 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7338 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7230 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7225 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7157 kez)

Habib Acemî (7148 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7123 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7120 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7098 kez)

Rabıta (7096 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (7656 kez)

Nakşibendiyye (7604 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (7469 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (7431 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (7411 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (7402 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7396 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7379 kez)

Tasavvuf (7330 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (7314 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1335 kez)

Tasavvuf Yazıları (995 kez)

Sufi Texts (591 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (463 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (193 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44339 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (13254 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12696 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12236 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10283 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9730 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8808 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8801 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (7504 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (512 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (93 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1487 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (383 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (21 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4584 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (2121 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1867 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1539 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1510 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1288 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1155 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (842 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (740 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (696 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6144 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5550 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4447 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4414 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3713 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3698 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3343 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3005 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2837 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2765 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1711 kez)

Murad Buhârî (677 kez)

Veli (466 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (171 kez)

Mehmed Emin Tokadî (152 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1970 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (409 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (85 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44339 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (13254 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12696 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12236 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10283 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9730 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8808 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8801 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8555 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com