Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 189


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
13/04/2017 (611 ziyaretçi) 13/04/2017 (611 ziyaretçi)
14/04/2017 (612 ziyaretçi) 14/04/2017 (612 ziyaretçi)
15/04/2017 (563 ziyaretçi) 15/04/2017 (563 ziyaretçi)
16/04/2017 (554 ziyaretçi) 16/04/2017 (554 ziyaretçi)
17/04/2017 (552 ziyaretçi) 17/04/2017 (552 ziyaretçi)
18/04/2017 (588 ziyaretçi) 18/04/2017 (588 ziyaretçi)
19/04/2017 (601 ziyaretçi) 19/04/2017 (601 ziyaretçi)
20/04/2017 (569 ziyaretçi) 20/04/2017 (569 ziyaretçi)
21/04/2017 (584 ziyaretçi) 21/04/2017 (584 ziyaretçi)
22/04/2017 (572 ziyaretçi) 22/04/2017 (572 ziyaretçi)
23/04/2017 (539 ziyaretçi) 23/04/2017 (539 ziyaretçi)
24/04/2017 (543 ziyaretçi) 24/04/2017 (543 ziyaretçi)
25/04/2017 (625 ziyaretçi) 25/04/2017 (625 ziyaretçi)
26/04/2017 (566 ziyaretçi) 26/04/2017 (566 ziyaretçi)
27/04/2017 (563 ziyaretçi) 27/04/2017 (563 ziyaretçi)
28/04/2017 (501 ziyaretçi) 28/04/2017 (501 ziyaretçi)
29/04/2017 (530 ziyaretçi) 29/04/2017 (530 ziyaretçi)
30/04/2017 (511 ziyaretçi) 30/04/2017 (511 ziyaretçi)
1/05/2017 (531 ziyaretçi) 1/05/2017 (531 ziyaretçi)
2/05/2017 (554 ziyaretçi) 2/05/2017 (554 ziyaretçi)
3/05/2017 (530 ziyaretçi) 3/05/2017 (530 ziyaretçi)
4/05/2017 (583 ziyaretçi) 4/05/2017 (583 ziyaretçi)
5/05/2017 (571 ziyaretçi) 5/05/2017 (571 ziyaretçi)
6/05/2017 (537 ziyaretçi) 6/05/2017 (537 ziyaretçi)
7/05/2017 (585 ziyaretçi) 7/05/2017 (585 ziyaretçi)
8/05/2017 (579 ziyaretçi) 8/05/2017 (579 ziyaretçi)
9/05/2017 (576 ziyaretçi) 9/05/2017 (576 ziyaretçi)
10/05/2017 (550 ziyaretçi) 10/05/2017 (550 ziyaretçi)
11/05/2017 (535 ziyaretçi) 11/05/2017 (535 ziyaretçi)
12/05/2017 (571 ziyaretçi) 12/05/2017 (571 ziyaretçi)
13/05/2017 (549 ziyaretçi) 13/05/2017 (549 ziyaretçi)
14/05/2017 (546 ziyaretçi) 14/05/2017 (546 ziyaretçi)
15/05/2017 (548 ziyaretçi) 15/05/2017 (548 ziyaretçi)
16/05/2017 (527 ziyaretçi) 16/05/2017 (527 ziyaretçi)
17/05/2017 (523 ziyaretçi) 17/05/2017 (523 ziyaretçi)
18/05/2017 (496 ziyaretçi) 18/05/2017 (496 ziyaretçi)
19/05/2017 (533 ziyaretçi) 19/05/2017 (533 ziyaretçi)
20/05/2017 (583 ziyaretçi) 20/05/2017 (583 ziyaretçi)
21/05/2017 (525 ziyaretçi) 21/05/2017 (525 ziyaretçi)
22/05/2017 (475 ziyaretçi) 22/05/2017 (475 ziyaretçi)
23/05/2017 (554 ziyaretçi) 23/05/2017 (554 ziyaretçi)
24/05/2017 (560 ziyaretçi) 24/05/2017 (560 ziyaretçi)
25/05/2017 (564 ziyaretçi) 25/05/2017 (564 ziyaretçi)
26/05/2017 (554 ziyaretçi) 26/05/2017 (554 ziyaretçi)
27/05/2017 (520 ziyaretçi) 27/05/2017 (520 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (30097 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (24722 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (23888 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (20921 kez)

Anadolu Tasavvuf Önderleri (18400 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (17659 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (17323 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (16936 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (16724 kez)

Bir Türk Mutasavvıfı Abdulmecid Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvûfî Görüşleri (15519 kez)


İlk 10 Makale

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (19145 kez)

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (18436 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (17938 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (17252 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (15976 kez)

Meybudî’nin Keşfu’l-esrâr ve ‘uddetu’l-ebrâr Adlı Tefsiri (15293 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tesir Halkası (15169 kez)

Tasavvuf Terimlerinin Oluşumu (14969 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (14544 kez)

İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri (14407 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (17517 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (13203 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (12845 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (12417 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (11739 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (10421 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (8842 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (7823 kez)

Nûreddin Birîfkânî'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (7506 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (7249 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (20917 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (17635 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (12175 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (10402 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (9827 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8418 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (6619 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (5761 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (5659 kez)

Muhammed İhsan Oguz ve Tasavvuf Felsefesi (5501 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (8673 kez)

Türk Tasavvuf Kültüründe Sûfîlerin Ölüme Bakışı ve Cenâze Merasimleri (6041 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (6008 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (5315 kez)

Şiranlı Mustafa Efendinin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri (5191 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (4955 kez)

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Tasavvuf ve Tarikatlar (4955 kez)

İç Dünyadan Hayata: Tasavvuf Günümüz İnsanına Ne Söylüyor? (4947 kez)

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4913 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî’de Nûr-I Muhammedî Telâkkisi (4878 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (10559 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (9646 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (8757 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (8195 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (7282 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (6893 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (6497 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (5845 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (5766 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (5628 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Islam, Saints and Sacred Geographies (Turkey) (4331 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (3772 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (3733 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (3718 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (3672 kez)

Fusûsu'l-Hikem (3527 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (3404 kez)

Mehmed Emin Tokadî (3370 kez)

Murad Buhârî (3360 kez)

Habib Acemî (3275 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (7794 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (5079 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (5075 kez)

Selçuklulardan Günümüze Tasavvufi Açıdan Konya (4339 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (4318 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (4300 kez)

Osmanlı Anadolu'sunda Tarîkatların Genel Dağılımı (4252 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (3810 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (3786 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (3575 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1778 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1242 kez)

Tasavvuf Yazıları (974 kez)

Sufi Texts (472 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (446 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (410 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (373 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (190 kez)

Tasavvuf Tarihi (139 kez)

Visale Yolculuk (92 kez)


İlk 10 Makale

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43462 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15457 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (11882 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11447 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (11120 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9408 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9191 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8269 kez)

Ürdün Üniversitesi Kütüphanesinde Tasavvufla İlgili Bulunan Tezler (7953 kez)

İsmail Fenni Ertuğrul’un İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücud Savunması (7859 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (13251 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (5227 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (108 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1168 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (558 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (29 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (3817 kez)

Eyüpte Medfun Bir Halvetî-Sivâsî Şeyhi: Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi (2909 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (1823 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1233 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (958 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (909 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (870 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (790 kez)

Mevlevî Âdâb ve Erkânı Kaynakları (601 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (570 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (5459 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (5086 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5031 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3882 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (3820 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3153 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3144 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (2938 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2450 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2413 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1444 kez)

Murad Buhârî (271 kez)

Veli (254 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (236 kez)

Mehmed Emin Tokadî (231 kez)

Fusûsu'l-Hikem (1 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

İbrahim b. Şeybân (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (10487 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1691 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (208 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43462 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15457 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (11882 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11447 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (11120 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9408 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9191 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8269 kez)

Ürdün Üniversitesi Kütüphanesinde Tasavvufla İlgili Bulunan Tezler (7953 kez)

İsmail Fenni Ertuğrul’un İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücud Savunması (7859 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com