Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 332


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
19/10/2022 (685 ziyaretçi) 19/10/2022 (685 ziyaretçi)
20/10/2022 (754 ziyaretçi) 20/10/2022 (754 ziyaretçi)
21/10/2022 (762 ziyaretçi) 21/10/2022 (762 ziyaretçi)
22/10/2022 (789 ziyaretçi) 22/10/2022 (789 ziyaretçi)
23/10/2022 (850 ziyaretçi) 23/10/2022 (850 ziyaretçi)
24/10/2022 (736 ziyaretçi) 24/10/2022 (736 ziyaretçi)
25/10/2022 (941 ziyaretçi) 25/10/2022 (941 ziyaretçi)
26/10/2022 (544 ziyaretçi) 26/10/2022 (544 ziyaretçi)
27/10/2022 (735 ziyaretçi) 27/10/2022 (735 ziyaretçi)
28/10/2022 (796 ziyaretçi) 28/10/2022 (796 ziyaretçi)
29/10/2022 (617 ziyaretçi) 29/10/2022 (617 ziyaretçi)
30/10/2022 (518 ziyaretçi) 30/10/2022 (518 ziyaretçi)
31/10/2022 (525 ziyaretçi) 31/10/2022 (525 ziyaretçi)
1/11/2022 (522 ziyaretçi) 1/11/2022 (522 ziyaretçi)
2/11/2022 (530 ziyaretçi) 2/11/2022 (530 ziyaretçi)
3/11/2022 (593 ziyaretçi) 3/11/2022 (593 ziyaretçi)
4/11/2022 (575 ziyaretçi) 4/11/2022 (575 ziyaretçi)
5/11/2022 (500 ziyaretçi) 5/11/2022 (500 ziyaretçi)
6/11/2022 (493 ziyaretçi) 6/11/2022 (493 ziyaretçi)
7/11/2022 (524 ziyaretçi) 7/11/2022 (524 ziyaretçi)
8/11/2022 (511 ziyaretçi) 8/11/2022 (511 ziyaretçi)
9/11/2022 (514 ziyaretçi) 9/11/2022 (514 ziyaretçi)
10/11/2022 (510 ziyaretçi) 10/11/2022 (510 ziyaretçi)
11/11/2022 (502 ziyaretçi) 11/11/2022 (502 ziyaretçi)
12/11/2022 (518 ziyaretçi) 12/11/2022 (518 ziyaretçi)
13/11/2022 (576 ziyaretçi) 13/11/2022 (576 ziyaretçi)
14/11/2022 (506 ziyaretçi) 14/11/2022 (506 ziyaretçi)
15/11/2022 (525 ziyaretçi) 15/11/2022 (525 ziyaretçi)
16/11/2022 (525 ziyaretçi) 16/11/2022 (525 ziyaretçi)
17/11/2022 (515 ziyaretçi) 17/11/2022 (515 ziyaretçi)
18/11/2022 (513 ziyaretçi) 18/11/2022 (513 ziyaretçi)
19/11/2022 (506 ziyaretçi) 19/11/2022 (506 ziyaretçi)
20/11/2022 (496 ziyaretçi) 20/11/2022 (496 ziyaretçi)
21/11/2022 (511 ziyaretçi) 21/11/2022 (511 ziyaretçi)
22/11/2022 (600 ziyaretçi) 22/11/2022 (600 ziyaretçi)
23/11/2022 (507 ziyaretçi) 23/11/2022 (507 ziyaretçi)
24/11/2022 (542 ziyaretçi) 24/11/2022 (542 ziyaretçi)
25/11/2022 (493 ziyaretçi) 25/11/2022 (493 ziyaretçi)
26/11/2022 (535 ziyaretçi) 26/11/2022 (535 ziyaretçi)
27/11/2022 (547 ziyaretçi) 27/11/2022 (547 ziyaretçi)
28/11/2022 (530 ziyaretçi) 28/11/2022 (530 ziyaretçi)
29/11/2022 (552 ziyaretçi) 29/11/2022 (552 ziyaretçi)
30/11/2022 (1142 ziyaretçi) 30/11/2022 (1142 ziyaretçi)
1/12/2022 (1410 ziyaretçi) 1/12/2022 (1410 ziyaretçi)
2/12/2022 (292 ziyaretçi) 2/12/2022 (292 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (23530 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (19408 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (19377 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (18976 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (18030 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (16642 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (16628 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (16368 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (16276 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (15870 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (17659 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (17262 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (17201 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (17140 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (17106 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (16885 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (16570 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (16327 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (15763 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (15749 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (16527 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (15809 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (14750 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (14661 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (14327 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (13746 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (13655 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (13579 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (13091 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (12815 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (19179 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (16217 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (16131 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (15545 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (13549 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (13533 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (13281 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (13144 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (12056 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (10050 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (14008 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (11390 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (10178 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (10120 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (9958 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (9954 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (9827 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (9674 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (9642 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (9591 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (10198 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (9807 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (9752 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (9541 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (9290 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (9288 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (9178 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (9052 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (8963 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (8857 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (9631 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (9509 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (9105 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (9099 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (8844 kez)

Habib Acemî (8752 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (8651 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (8556 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (8510 kez)

Ahmed Safi Bey (8496 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (10643 kez)

Nakşibendiyye (10374 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (9804 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (9782 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (9657 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (9650 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (9638 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (9617 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (9252 kez)

İslâm Felsefesi İle İlgili Fransızca Etüdlere Umumi Bir Bakış (9106 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1344 kez)

Tasavvuf Yazıları (1043 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (533 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (376 kez)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (295 kez)

Tasavvuf Tarihi (195 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)

Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri (4 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45338 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (19753 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (17476 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (11407 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (11079 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (10902 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10833 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (10426 kez)

Muhyiddin İbn Arabî’nin İtikadı (9870 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (16573 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (2624 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (850 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Gelenbevî ve Vahdet-i Vücud (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (8683 kez)

Bosna Hersek'te nakşbendî tarikatı / Naqshbandi tariqa in Bosnia and Herzegovina (711 kez)

Risale-i Nur'da varlık ve mertebeleri / Existence and levels of existence in Risale-i Nur (613 kez)

Abdullah Bosnevî'de varlık-imkân ve yokluk / The being-possibility and non-existance in Abdullah Bosnevi (512 kez)

İbrâhim Hakkı Erzurûmî'de nefs ve kendini bilmek / Ibrahim Hakki Erzurûmî: his conception of nafs and knowing oneself (437 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

XVIII. Asır İstanbul Mevlevîliği / The Mawlawiyya in Istanbul in the 18th Century (346 kez)

İmam Gazâlî'de nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi / The refinement of the nafs and the purification of the heart in the Imam Ghazali (344 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (317 kez)

Muhammed el-Mâlikî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri / The life, works and sufî wievs of Muhammed el-Mâlikî (282 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5473 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (3749 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (3192 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (3042 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (2209 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (1861 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1707 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (1257 kez)

Eyüpte Medfun Bir Halvetî-Sivâsî Şeyhi: Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi (1105 kez)

Şeyh İsa ve İbn İsa’nın Tasavvufî Görüşleri (1021 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6935 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6665 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6324 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6010 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (5333 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (4767 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3946 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3725 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3346 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3333 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (2374 kez)

Murad Buhârî (1238 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (1161 kez)

Mehmed Emin Tokadî (649 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2612 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (736 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Tarîkat Geleneğinde Evrâd, Hizb ya da Ed’iye (0 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45338 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (19753 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (17476 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (11407 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (11079 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (10902 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10833 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (10426 kez)

Muhyiddin İbn Arabî’nin İtikadı (9870 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com