Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 1/08/2019 (1261 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 258


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
12/07/2019 (173 ziyaretçi) 12/07/2019 (173 ziyaretçi)
13/07/2019 (184 ziyaretçi) 13/07/2019 (184 ziyaretçi)
14/07/2019 (142 ziyaretçi) 14/07/2019 (142 ziyaretçi)
15/07/2019 (152 ziyaretçi) 15/07/2019 (152 ziyaretçi)
16/07/2019 (547 ziyaretçi) 16/07/2019 (547 ziyaretçi)
17/07/2019 (707 ziyaretçi) 17/07/2019 (707 ziyaretçi)
18/07/2019 (696 ziyaretçi) 18/07/2019 (696 ziyaretçi)
19/07/2019 (690 ziyaretçi) 19/07/2019 (690 ziyaretçi)
20/07/2019 (706 ziyaretçi) 20/07/2019 (706 ziyaretçi)
21/07/2019 (675 ziyaretçi) 21/07/2019 (675 ziyaretçi)
22/07/2019 (726 ziyaretçi) 22/07/2019 (726 ziyaretçi)
23/07/2019 (759 ziyaretçi) 23/07/2019 (759 ziyaretçi)
24/07/2019 (779 ziyaretçi) 24/07/2019 (779 ziyaretçi)
25/07/2019 (749 ziyaretçi) 25/07/2019 (749 ziyaretçi)
26/07/2019 (768 ziyaretçi) 26/07/2019 (768 ziyaretçi)
27/07/2019 (664 ziyaretçi) 27/07/2019 (664 ziyaretçi)
28/07/2019 (697 ziyaretçi) 28/07/2019 (697 ziyaretçi)
29/07/2019 (706 ziyaretçi) 29/07/2019 (706 ziyaretçi)
30/07/2019 (892 ziyaretçi) 30/07/2019 (892 ziyaretçi)
31/07/2019 (740 ziyaretçi) 31/07/2019 (740 ziyaretçi)
1/08/2019 (1261 ziyaretçi) 1/08/2019 (1261 ziyaretçi)
2/08/2019 (709 ziyaretçi) 2/08/2019 (709 ziyaretçi)
3/08/2019 (735 ziyaretçi) 3/08/2019 (735 ziyaretçi)
4/08/2019 (753 ziyaretçi) 4/08/2019 (753 ziyaretçi)
5/08/2019 (921 ziyaretçi) 5/08/2019 (921 ziyaretçi)
6/08/2019 (823 ziyaretçi) 6/08/2019 (823 ziyaretçi)
7/08/2019 (821 ziyaretçi) 7/08/2019 (821 ziyaretçi)
8/08/2019 (982 ziyaretçi) 8/08/2019 (982 ziyaretçi)
9/08/2019 (911 ziyaretçi) 9/08/2019 (911 ziyaretçi)
10/08/2019 (869 ziyaretçi) 10/08/2019 (869 ziyaretçi)
11/08/2019 (914 ziyaretçi) 11/08/2019 (914 ziyaretçi)
12/08/2019 (1091 ziyaretçi) 12/08/2019 (1091 ziyaretçi)
13/08/2019 (904 ziyaretçi) 13/08/2019 (904 ziyaretçi)
14/08/2019 (945 ziyaretçi) 14/08/2019 (945 ziyaretçi)
15/08/2019 (1146 ziyaretçi) 15/08/2019 (1146 ziyaretçi)
16/08/2019 (1208 ziyaretçi) 16/08/2019 (1208 ziyaretçi)
17/08/2019 (918 ziyaretçi) 17/08/2019 (918 ziyaretçi)
18/08/2019 (960 ziyaretçi) 18/08/2019 (960 ziyaretçi)
19/08/2019 (937 ziyaretçi) 19/08/2019 (937 ziyaretçi)
20/08/2019 (1007 ziyaretçi) 20/08/2019 (1007 ziyaretçi)
21/08/2019 (941 ziyaretçi) 21/08/2019 (941 ziyaretçi)
22/08/2019 (1178 ziyaretçi) 22/08/2019 (1178 ziyaretçi)
23/08/2019 (1092 ziyaretçi) 23/08/2019 (1092 ziyaretçi)
24/08/2019 (1228 ziyaretçi) 24/08/2019 (1228 ziyaretçi)
25/08/2019 (991 ziyaretçi) 25/08/2019 (991 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (11561 kez)

Visale Yolculuk (10897 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (10602 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (10506 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (10339 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (10300 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (9834 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (9732 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (9696 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (9455 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (9986 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (9864 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (9852 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (9804 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (9778 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (9718 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (9688 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (9532 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (9506 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (9363 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (9610 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (9327 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (9309 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (9140 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (9011 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (8872 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (8791 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (8713 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (8626 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (8458 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (10532 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (9699 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (9399 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (9280 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (9208 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (8780 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (8687 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (8678 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (8600 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8274 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (8916 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (8098 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (7739 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (7705 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (7668 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (7650 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7599 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (7591 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7564 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (7533 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (7658 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (7492 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7476 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7431 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7377 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7344 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7315 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (7285 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7247 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (7239 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7540 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7509 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7362 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7348 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7282 kez)

Habib Acemî (7253 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7241 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7234 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7215 kez)

Ahmed Safi Bey (7205 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (8003 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (7881 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (7651 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (7605 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (7602 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (7601 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7579 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7544 kez)

Tasavvuf (7479 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (7444 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1335 kez)

Tasavvuf Yazıları (995 kez)

Sufi Texts (591 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (532 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (463 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (193 kez)

Visale Yolculuk (97 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44411 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12799 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12317 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10354 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9772 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8895 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8854 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8667 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (949 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (570 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (10 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1525 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (932 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (424 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4695 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (2151 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (2080 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1694 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1539 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1356 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1174 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (962 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (875 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (760 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6203 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5616 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4503 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4450 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3777 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3752 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3388 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3058 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2867 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2802 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1736 kez)

Murad Buhârî (712 kez)

Veli (481 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (191 kez)

Mehmed Emin Tokadî (184 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2008 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (434 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (18 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44411 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12799 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (12317 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10354 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9772 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8895 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8854 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8667 kez)

İsmail Fenni Ertuğrul’un İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücud Savunması (8526 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com