Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 291


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
26/06/2020 (171 ziyaretçi) 26/06/2020 (171 ziyaretçi)
27/06/2020 (147 ziyaretçi) 27/06/2020 (147 ziyaretçi)
28/06/2020 (169 ziyaretçi) 28/06/2020 (169 ziyaretçi)
29/06/2020 (187 ziyaretçi) 29/06/2020 (187 ziyaretçi)
30/06/2020 (184 ziyaretçi) 30/06/2020 (184 ziyaretçi)
1/07/2020 (187 ziyaretçi) 1/07/2020 (187 ziyaretçi)
2/07/2020 (167 ziyaretçi) 2/07/2020 (167 ziyaretçi)
3/07/2020 (186 ziyaretçi) 3/07/2020 (186 ziyaretçi)
4/07/2020 (141 ziyaretçi) 4/07/2020 (141 ziyaretçi)
5/07/2020 (148 ziyaretçi) 5/07/2020 (148 ziyaretçi)
6/07/2020 (152 ziyaretçi) 6/07/2020 (152 ziyaretçi)
7/07/2020 (168 ziyaretçi) 7/07/2020 (168 ziyaretçi)
8/07/2020 (144 ziyaretçi) 8/07/2020 (144 ziyaretçi)
9/07/2020 (494 ziyaretçi) 9/07/2020 (494 ziyaretçi)
10/07/2020 (528 ziyaretçi) 10/07/2020 (528 ziyaretçi)
11/07/2020 (511 ziyaretçi) 11/07/2020 (511 ziyaretçi)
12/07/2020 (522 ziyaretçi) 12/07/2020 (522 ziyaretçi)
13/07/2020 (516 ziyaretçi) 13/07/2020 (516 ziyaretçi)
14/07/2020 (523 ziyaretçi) 14/07/2020 (523 ziyaretçi)
15/07/2020 (497 ziyaretçi) 15/07/2020 (497 ziyaretçi)
16/07/2020 (502 ziyaretçi) 16/07/2020 (502 ziyaretçi)
17/07/2020 (485 ziyaretçi) 17/07/2020 (485 ziyaretçi)
18/07/2020 (499 ziyaretçi) 18/07/2020 (499 ziyaretçi)
19/07/2020 (496 ziyaretçi) 19/07/2020 (496 ziyaretçi)
20/07/2020 (510 ziyaretçi) 20/07/2020 (510 ziyaretçi)
21/07/2020 (508 ziyaretçi) 21/07/2020 (508 ziyaretçi)
22/07/2020 (484 ziyaretçi) 22/07/2020 (484 ziyaretçi)
23/07/2020 (472 ziyaretçi) 23/07/2020 (472 ziyaretçi)
24/07/2020 (453 ziyaretçi) 24/07/2020 (453 ziyaretçi)
25/07/2020 (455 ziyaretçi) 25/07/2020 (455 ziyaretçi)
26/07/2020 (498 ziyaretçi) 26/07/2020 (498 ziyaretçi)
27/07/2020 (551 ziyaretçi) 27/07/2020 (551 ziyaretçi)
28/07/2020 (488 ziyaretçi) 28/07/2020 (488 ziyaretçi)
29/07/2020 (476 ziyaretçi) 29/07/2020 (476 ziyaretçi)
30/07/2020 (480 ziyaretçi) 30/07/2020 (480 ziyaretçi)
31/07/2020 (508 ziyaretçi) 31/07/2020 (508 ziyaretçi)
1/08/2020 (542 ziyaretçi) 1/08/2020 (542 ziyaretçi)
2/08/2020 (587 ziyaretçi) 2/08/2020 (587 ziyaretçi)
3/08/2020 (574 ziyaretçi) 3/08/2020 (574 ziyaretçi)
4/08/2020 (599 ziyaretçi) 4/08/2020 (599 ziyaretçi)
5/08/2020 (556 ziyaretçi) 5/08/2020 (556 ziyaretçi)
6/08/2020 (583 ziyaretçi) 6/08/2020 (583 ziyaretçi)
7/08/2020 (509 ziyaretçi) 7/08/2020 (509 ziyaretçi)
8/08/2020 (539 ziyaretçi) 8/08/2020 (539 ziyaretçi)
9/08/2020 (462 ziyaretçi) 9/08/2020 (462 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (14191 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (12446 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (12328 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (12073 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (12061 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (11244 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (11123 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (11022 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (10766 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (10734 kez)


İlk 10 Makale

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (11579 kez)

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (11565 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (11359 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (11341 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (11258 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (11196 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (11110 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (10876 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (10798 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (10751 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (10979 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (10483 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (10435 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (10262 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (10053 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (9865 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (9706 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (9659 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (9452 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (9245 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (12342 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (11032 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (10484 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (10393 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (9710 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (9611 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (9557 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (9533 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8981 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (8195 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (9923 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (8751 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (8200 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (8140 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (8138 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (8040 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (8035 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (7985 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (7957 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (7941 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (8303 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (8092 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (8064 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (7939 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (7905 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (7858 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (7744 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7732 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (7721 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7693 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (7989 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (7974 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7708 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7645 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7641 kez)

Habib Acemî (7553 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7553 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7525 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7510 kez)

Ahmed Safi Bey (7472 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (9066 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (8433 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (8107 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (8037 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (8030 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (8027 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (7983 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (7938 kez)

Tasavvuf (7790 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (7775 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1343 kez)

Tasavvuf Yazıları (1000 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (533 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (195 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (72 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (63 kez)

Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri (4 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44644 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (13639 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (13265 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10528 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9910 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9235 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (9010 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8917 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (846 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (659 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (514 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Gelenbevî ve Vahdet-i Vücud (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (2708 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (521 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4932 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (2651 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (2290 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1668 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1565 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (1473 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1270 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (1049 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (985 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (824 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6338 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5759 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4697 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4632 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4096 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3951 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3510 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3192 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2974 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2948 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1863 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (928 kez)

Murad Buhârî (858 kez)

Mehmed Emin Tokadî (323 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2175 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (500 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Tarîkat Geleneğinde Evrâd, Hizb ya da Ed’iye (0 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44644 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (13639 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (13265 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10528 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9910 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9235 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (9010 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (8917 kez)

Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik, Şeyh Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004, 311+48 s. (8824 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com