Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 211


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
6/12/2017 (561 ziyaretçi) 6/12/2017 (561 ziyaretçi)
7/12/2017 (529 ziyaretçi) 7/12/2017 (529 ziyaretçi)
8/12/2017 (541 ziyaretçi) 8/12/2017 (541 ziyaretçi)
9/12/2017 (571 ziyaretçi) 9/12/2017 (571 ziyaretçi)
10/12/2017 (538 ziyaretçi) 10/12/2017 (538 ziyaretçi)
11/12/2017 (545 ziyaretçi) 11/12/2017 (545 ziyaretçi)
12/12/2017 (542 ziyaretçi) 12/12/2017 (542 ziyaretçi)
13/12/2017 (535 ziyaretçi) 13/12/2017 (535 ziyaretçi)
14/12/2017 (594 ziyaretçi) 14/12/2017 (594 ziyaretçi)
15/12/2017 (568 ziyaretçi) 15/12/2017 (568 ziyaretçi)
16/12/2017 (516 ziyaretçi) 16/12/2017 (516 ziyaretçi)
17/12/2017 (571 ziyaretçi) 17/12/2017 (571 ziyaretçi)
18/12/2017 (537 ziyaretçi) 18/12/2017 (537 ziyaretçi)
19/12/2017 (516 ziyaretçi) 19/12/2017 (516 ziyaretçi)
20/12/2017 (516 ziyaretçi) 20/12/2017 (516 ziyaretçi)
21/12/2017 (509 ziyaretçi) 21/12/2017 (509 ziyaretçi)
22/12/2017 (479 ziyaretçi) 22/12/2017 (479 ziyaretçi)
23/12/2017 (477 ziyaretçi) 23/12/2017 (477 ziyaretçi)
24/12/2017 (459 ziyaretçi) 24/12/2017 (459 ziyaretçi)
25/12/2017 (471 ziyaretçi) 25/12/2017 (471 ziyaretçi)
26/12/2017 (527 ziyaretçi) 26/12/2017 (527 ziyaretçi)
27/12/2017 (502 ziyaretçi) 27/12/2017 (502 ziyaretçi)
28/12/2017 (549 ziyaretçi) 28/12/2017 (549 ziyaretçi)
29/12/2017 (512 ziyaretçi) 29/12/2017 (512 ziyaretçi)
30/12/2017 (508 ziyaretçi) 30/12/2017 (508 ziyaretçi)
31/12/2017 (528 ziyaretçi) 31/12/2017 (528 ziyaretçi)
1/01/2018 (517 ziyaretçi) 1/01/2018 (517 ziyaretçi)
2/01/2018 (512 ziyaretçi) 2/01/2018 (512 ziyaretçi)
3/01/2018 (555 ziyaretçi) 3/01/2018 (555 ziyaretçi)
4/01/2018 (564 ziyaretçi) 4/01/2018 (564 ziyaretçi)
5/01/2018 (520 ziyaretçi) 5/01/2018 (520 ziyaretçi)
6/01/2018 (531 ziyaretçi) 6/01/2018 (531 ziyaretçi)
7/01/2018 (501 ziyaretçi) 7/01/2018 (501 ziyaretçi)
8/01/2018 (560 ziyaretçi) 8/01/2018 (560 ziyaretçi)
9/01/2018 (492 ziyaretçi) 9/01/2018 (492 ziyaretçi)
10/01/2018 (556 ziyaretçi) 10/01/2018 (556 ziyaretçi)
11/01/2018 (538 ziyaretçi) 11/01/2018 (538 ziyaretçi)
12/01/2018 (527 ziyaretçi) 12/01/2018 (527 ziyaretçi)
13/01/2018 (498 ziyaretçi) 13/01/2018 (498 ziyaretçi)
14/01/2018 (508 ziyaretçi) 14/01/2018 (508 ziyaretçi)
15/01/2018 (550 ziyaretçi) 15/01/2018 (550 ziyaretçi)
16/01/2018 (532 ziyaretçi) 16/01/2018 (532 ziyaretçi)
17/01/2018 (502 ziyaretçi) 17/01/2018 (502 ziyaretçi)
18/01/2018 (528 ziyaretçi) 18/01/2018 (528 ziyaretçi)
19/01/2018 (335 ziyaretçi) 19/01/2018 (335 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (33969 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (27783 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (27044 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (23381 kez)

Anadolu Tasavvuf Önderleri (20535 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (19606 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (19431 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (19172 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (18665 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (17481 kez)


İlk 10 Makale

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (21152 kez)

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (20559 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (19963 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (19220 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (17968 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tesir Halkası (16957 kez)

Meybudî’nin Keşfu’l-esrâr ve ‘uddetu’l-ebrâr Adlı Tefsiri (16793 kez)

Tasavvuf Terimlerinin Oluşumu (16602 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (16307 kez)

İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri (16033 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (19562 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (14752 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (14616 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (13705 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (13181 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (11778 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (9988 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (9364 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (8490 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (7795 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (23365 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (19727 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (13532 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (12026 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (11657 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (9391 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (7969 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (7055 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (6303 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (6291 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (10049 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (6652 kez)

Türk Tasavvuf Kültüründe Sûfîlerin Ölüme Bakışı ve Cenâze Merasimleri (6556 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (6037 kez)

Şiranlı Mustafa Efendinin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri (5736 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (5482 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî’de Nûr-I Muhammedî Telâkkisi (5452 kez)

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5397 kez)

İç Dünyadan Hayata: Tasavvuf Günümüz İnsanına Ne Söylüyor? (5386 kez)

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Tasavvuf ve Tarikatlar (5384 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (11178 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (10168 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (9430 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (8619 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (7590 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7362 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (6923 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (6376 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (6271 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (6180 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Islam, Saints and Sacred Geographies (Turkey) (4704 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (4171 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (4170 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (4113 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (4010 kez)

Fusûsu'l-Hikem (3814 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (3756 kez)

Murad Buhârî (3689 kez)

Mehmed Emin Tokadî (3679 kez)

Habib Acemî (3602 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (8491 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (5650 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (5584 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (4930 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (4864 kez)

Selçuklulardan Günümüze Tasavvufi Açıdan Konya (4784 kez)

Osmanlı Anadolu'sunda Tarîkatların Genel Dağılımı (4713 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (4172 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (4142 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (3945 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1867 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1326 kez)

Tasavvuf Yazıları (983 kez)

Sufi Texts (569 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (524 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (455 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (411 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (290 kez)

Tasavvuf Tarihi (185 kez)

Visale Yolculuk (92 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43746 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15646 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12110 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (11823 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11693 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9719 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9348 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8450 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8227 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (5574 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (269 kez)

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (204 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1256 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (193 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (152 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (4093 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (1918 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1316 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (1152 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1086 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1014 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (952 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (819 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (671 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (613 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (5722 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (5298 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5205 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4078 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4014 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3388 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3323 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3079 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2611 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2584 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1536 kez)

Murad Buhârî (387 kez)

Veli (319 kez)

Mehmed Emin Tokadî (318 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (301 kez)

Fusûsu'l-Hikem (1 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

İbrahim b. Şeybân (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1797 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (1069 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (263 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43746 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15646 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (12110 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (11823 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11693 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9719 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9348 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8450 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8227 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com