Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 7/03/2016 (804 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 201


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
10/08/2017 (475 ziyaretçi) 10/08/2017 (475 ziyaretçi)
11/08/2017 (503 ziyaretçi) 11/08/2017 (503 ziyaretçi)
12/08/2017 (496 ziyaretçi) 12/08/2017 (496 ziyaretçi)
13/08/2017 (512 ziyaretçi) 13/08/2017 (512 ziyaretçi)
14/08/2017 (499 ziyaretçi) 14/08/2017 (499 ziyaretçi)
15/08/2017 (517 ziyaretçi) 15/08/2017 (517 ziyaretçi)
16/08/2017 (522 ziyaretçi) 16/08/2017 (522 ziyaretçi)
17/08/2017 (559 ziyaretçi) 17/08/2017 (559 ziyaretçi)
18/08/2017 (179 ziyaretçi) 18/08/2017 (179 ziyaretçi)
19/08/2017 (422 ziyaretçi) 19/08/2017 (422 ziyaretçi)
20/08/2017 (551 ziyaretçi) 20/08/2017 (551 ziyaretçi)
21/08/2017 (544 ziyaretçi) 21/08/2017 (544 ziyaretçi)
22/08/2017 (540 ziyaretçi) 22/08/2017 (540 ziyaretçi)
23/08/2017 (560 ziyaretçi) 23/08/2017 (560 ziyaretçi)
24/08/2017 (554 ziyaretçi) 24/08/2017 (554 ziyaretçi)
25/08/2017 (550 ziyaretçi) 25/08/2017 (550 ziyaretçi)
26/08/2017 (535 ziyaretçi) 26/08/2017 (535 ziyaretçi)
27/08/2017 (533 ziyaretçi) 27/08/2017 (533 ziyaretçi)
28/08/2017 (525 ziyaretçi) 28/08/2017 (525 ziyaretçi)
29/08/2017 (521 ziyaretçi) 29/08/2017 (521 ziyaretçi)
30/08/2017 (510 ziyaretçi) 30/08/2017 (510 ziyaretçi)
31/08/2017 (517 ziyaretçi) 31/08/2017 (517 ziyaretçi)
1/09/2017 (516 ziyaretçi) 1/09/2017 (516 ziyaretçi)
2/09/2017 (531 ziyaretçi) 2/09/2017 (531 ziyaretçi)
3/09/2017 (512 ziyaretçi) 3/09/2017 (512 ziyaretçi)
4/09/2017 (518 ziyaretçi) 4/09/2017 (518 ziyaretçi)
5/09/2017 (533 ziyaretçi) 5/09/2017 (533 ziyaretçi)
6/09/2017 (548 ziyaretçi) 6/09/2017 (548 ziyaretçi)
7/09/2017 (553 ziyaretçi) 7/09/2017 (553 ziyaretçi)
8/09/2017 (532 ziyaretçi) 8/09/2017 (532 ziyaretçi)
9/09/2017 (477 ziyaretçi) 9/09/2017 (477 ziyaretçi)
10/09/2017 (542 ziyaretçi) 10/09/2017 (542 ziyaretçi)
11/09/2017 (549 ziyaretçi) 11/09/2017 (549 ziyaretçi)
12/09/2017 (565 ziyaretçi) 12/09/2017 (565 ziyaretçi)
13/09/2017 (585 ziyaretçi) 13/09/2017 (585 ziyaretçi)
14/09/2017 (551 ziyaretçi) 14/09/2017 (551 ziyaretçi)
15/09/2017 (559 ziyaretçi) 15/09/2017 (559 ziyaretçi)
16/09/2017 (547 ziyaretçi) 16/09/2017 (547 ziyaretçi)
17/09/2017 (532 ziyaretçi) 17/09/2017 (532 ziyaretçi)
18/09/2017 (556 ziyaretçi) 18/09/2017 (556 ziyaretçi)
19/09/2017 (575 ziyaretçi) 19/09/2017 (575 ziyaretçi)
20/09/2017 (511 ziyaretçi) 20/09/2017 (511 ziyaretçi)
21/09/2017 (530 ziyaretçi) 21/09/2017 (530 ziyaretçi)
22/09/2017 (504 ziyaretçi) 22/09/2017 (504 ziyaretçi)
23/09/2017 (497 ziyaretçi) 23/09/2017 (497 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (31597 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (25978 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (25107 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (21856 kez)

Anadolu Tasavvuf Önderleri (19251 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (18443 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (18187 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (17856 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (17557 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (16246 kez)


İlk 10 Makale

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (19972 kez)

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (19306 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (18775 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (18001 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (16785 kez)

Meybudî’nin Keşfu’l-esrâr ve ‘uddetu’l-ebrâr Adlı Tefsiri (15917 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tesir Halkası (15853 kez)

Tasavvuf Terimlerinin Oluşumu (15637 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (15252 kez)

İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri (15007 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (18302 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (13793 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (13537 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (12878 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (12300 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (10973 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (9274 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (8402 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (7736 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (7212 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (21935 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (18468 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (12724 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (11012 kez)

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (10500 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (8776 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (7169 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (5970 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (5934 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (5914 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (9201 kez)

Türk Tasavvuf Kültüründe Sûfîlerin Ölüme Bakışı ve Cenâze Merasimleri (6262 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (6209 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (5584 kez)

Şiranlı Mustafa Efendinin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri (5397 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (5155 kez)

İç Dünyadan Hayata: Tasavvuf Günümüz İnsanına Ne Söylüyor? (5132 kez)

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Tasavvuf ve Tarikatlar (5121 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî’de Nûr-I Muhammedî Telâkkisi (5106 kez)

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5106 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (10818 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (9887 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (9063 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (8406 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (7437 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (7100 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (6705 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (6061 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (5966 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (5853 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Islam, Saints and Sacred Geographies (Turkey) (4503 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (3921 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (3915 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (3910 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (3809 kez)

Fusûsu'l-Hikem (3645 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (3548 kez)

Mehmed Emin Tokadî (3495 kez)

Murad Buhârî (3481 kez)

Habib Acemî (3420 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (8068 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (5306 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (5275 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (4543 kez)

Selçuklulardan Günümüze Tasavvufi Açıdan Konya (4505 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (4504 kez)

Osmanlı Anadolu'sunda Tarîkatların Genel Dağılımı (4455 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (3972 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (3947 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (3750 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1861 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1321 kez)

Tasavvuf Yazıları (977 kez)

Sufi Texts (557 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (518 kez)

İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı (453 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (409 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (249 kez)

Tasavvuf Tarihi (183 kez)

Visale Yolculuk (92 kez)


İlk 10 Makale

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43580 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15529 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (11985 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11548 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (11428 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9558 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9264 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8361 kez)

Ürdün Üniversitesi Kütüphanesinde Tasavvufla İlgili Bulunan Tezler (8028 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8000 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (5382 kez)

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (529 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (197 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)

Muhasibî'de Marifet Anlayışı (1 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı (1213 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (353 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (89 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (31 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (1 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (3966 kez)

Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği (1860 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1266 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (1009 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (948 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (934 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (897 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (622 kez)

Mevlevî Âdâb ve Erkânı Kaynakları (602 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (568 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (5572 kez)

Prof. Dr. Erhan Yetik ile söyleşi (5191 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5107 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3975 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (3914 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3277 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (3218 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (2999 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (2503 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (2501 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1492 kez)

Murad Buhârî (328 kez)

Veli (282 kez)

Mehmed Emin Tokadî (279 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (260 kez)

Fusûsu'l-Hikem (1 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

İbrahim b. Şeybân (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (1727 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (232 kez)

Bahrul Fevaid (Tasavvuf Klasiklerinin İçinde) (172 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (43580 kez)

Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak (15529 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (11985 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (11548 kez)

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn (11428 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (9558 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (9264 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (8361 kez)

Ürdün Üniversitesi Kütüphanesinde Tasavvufla İlgili Bulunan Tezler (8028 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (8000 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com