Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 300


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
10/12/2020 (627 ziyaretçi) 10/12/2020 (627 ziyaretçi)
11/12/2020 (640 ziyaretçi) 11/12/2020 (640 ziyaretçi)
12/12/2020 (616 ziyaretçi) 12/12/2020 (616 ziyaretçi)
13/12/2020 (617 ziyaretçi) 13/12/2020 (617 ziyaretçi)
14/12/2020 (616 ziyaretçi) 14/12/2020 (616 ziyaretçi)
15/12/2020 (576 ziyaretçi) 15/12/2020 (576 ziyaretçi)
16/12/2020 (590 ziyaretçi) 16/12/2020 (590 ziyaretçi)
17/12/2020 (631 ziyaretçi) 17/12/2020 (631 ziyaretçi)
18/12/2020 (645 ziyaretçi) 18/12/2020 (645 ziyaretçi)
19/12/2020 (626 ziyaretçi) 19/12/2020 (626 ziyaretçi)
20/12/2020 (679 ziyaretçi) 20/12/2020 (679 ziyaretçi)
21/12/2020 (631 ziyaretçi) 21/12/2020 (631 ziyaretçi)
22/12/2020 (606 ziyaretçi) 22/12/2020 (606 ziyaretçi)
23/12/2020 (624 ziyaretçi) 23/12/2020 (624 ziyaretçi)
24/12/2020 (589 ziyaretçi) 24/12/2020 (589 ziyaretçi)
25/12/2020 (632 ziyaretçi) 25/12/2020 (632 ziyaretçi)
26/12/2020 (605 ziyaretçi) 26/12/2020 (605 ziyaretçi)
27/12/2020 (618 ziyaretçi) 27/12/2020 (618 ziyaretçi)
28/12/2020 (502 ziyaretçi) 28/12/2020 (502 ziyaretçi)
29/12/2020 (675 ziyaretçi) 29/12/2020 (675 ziyaretçi)
30/12/2020 (575 ziyaretçi) 30/12/2020 (575 ziyaretçi)
31/12/2020 (575 ziyaretçi) 31/12/2020 (575 ziyaretçi)
1/01/2021 (632 ziyaretçi) 1/01/2021 (632 ziyaretçi)
2/01/2021 (647 ziyaretçi) 2/01/2021 (647 ziyaretçi)
3/01/2021 (621 ziyaretçi) 3/01/2021 (621 ziyaretçi)
4/01/2021 (561 ziyaretçi) 4/01/2021 (561 ziyaretçi)
5/01/2021 (574 ziyaretçi) 5/01/2021 (574 ziyaretçi)
6/01/2021 (868 ziyaretçi) 6/01/2021 (868 ziyaretçi)
7/01/2021 (672 ziyaretçi) 7/01/2021 (672 ziyaretçi)
8/01/2021 (596 ziyaretçi) 8/01/2021 (596 ziyaretçi)
9/01/2021 (618 ziyaretçi) 9/01/2021 (618 ziyaretçi)
10/01/2021 (669 ziyaretçi) 10/01/2021 (669 ziyaretçi)
11/01/2021 (597 ziyaretçi) 11/01/2021 (597 ziyaretçi)
12/01/2021 (638 ziyaretçi) 12/01/2021 (638 ziyaretçi)
13/01/2021 (465 ziyaretçi) 13/01/2021 (465 ziyaretçi)
14/01/2021 (346 ziyaretçi) 14/01/2021 (346 ziyaretçi)
15/01/2021 (607 ziyaretçi) 15/01/2021 (607 ziyaretçi)
16/01/2021 (628 ziyaretçi) 16/01/2021 (628 ziyaretçi)
17/01/2021 (613 ziyaretçi) 17/01/2021 (613 ziyaretçi)
18/01/2021 (644 ziyaretçi) 18/01/2021 (644 ziyaretçi)
19/01/2021 (588 ziyaretçi) 19/01/2021 (588 ziyaretçi)
20/01/2021 (601 ziyaretçi) 20/01/2021 (601 ziyaretçi)
21/01/2021 (592 ziyaretçi) 21/01/2021 (592 ziyaretçi)
22/01/2021 (591 ziyaretçi) 22/01/2021 (591 ziyaretçi)
23/01/2021 (366 ziyaretçi) 23/01/2021 (366 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (16110 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (13988 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (13927 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (13575 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (13329 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (12385 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (12314 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (12266 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (11855 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (11825 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (12868 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (12776 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (12601 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (12536 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (12519 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (12461 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (12385 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (12014 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (11969 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (11794 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (12232 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (11640 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (11393 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (11207 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (11004 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (10694 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (10576 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (10511 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (10299 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (10055 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (13863 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (12233 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (11774 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (11476 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (10599 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (10512 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (10415 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (10394 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (9666 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (8578 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (10855 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (9324 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (8628 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (8625 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (8561 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (8447 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (8439 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (8387 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (8339 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (8325 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (8703 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (8431 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (8424 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (8247 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (8229 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (8187 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (8022 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (7991 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (7986 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (7946 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (8351 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (8304 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (7989 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (7945 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (7912 kez)

Habib Acemî (7781 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7772 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7746 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7738 kez)

Ahmed Safi Bey (7716 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (9422 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (8918 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (8479 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (8402 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (8391 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (8366 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (8337 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (8331 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (8127 kez)

Tasavvuf (8079 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1343 kez)

Tasavvuf Yazıları (1011 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (533 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (195 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (145 kez)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (111 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)

Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri (4 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44810 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (14752 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (14640 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10799 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10204 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9580 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (9358 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (9100 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (4833 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (1405 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (710 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Gelenbevî ve Vahdet-i Vücud (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (4599 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (19 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5055 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (3011 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (2491 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (2001 kez)

Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî (1815 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1730 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1391 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (1293 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (1050 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (879 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6450 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5845 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5197 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (4917 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4834 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (4057 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3587 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3288 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3067 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3033 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (1978 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (973 kez)

Murad Buhârî (952 kez)

Mehmed Emin Tokadî (418 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2328 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (547 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Tarîkat Geleneğinde Evrâd, Hizb ya da Ed’iye (0 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44810 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (14752 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (14640 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10799 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10204 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9580 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (9358 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (9100 kez)

Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik, Şeyh Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004, 311+48 s. (8995 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com