Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 10/10/2019 (1691 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 305


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
3/03/2021 (580 ziyaretçi) 3/03/2021 (580 ziyaretçi)
4/03/2021 (553 ziyaretçi) 4/03/2021 (553 ziyaretçi)
5/03/2021 (574 ziyaretçi) 5/03/2021 (574 ziyaretçi)
6/03/2021 (545 ziyaretçi) 6/03/2021 (545 ziyaretçi)
7/03/2021 (545 ziyaretçi) 7/03/2021 (545 ziyaretçi)
8/03/2021 (582 ziyaretçi) 8/03/2021 (582 ziyaretçi)
9/03/2021 (577 ziyaretçi) 9/03/2021 (577 ziyaretçi)
10/03/2021 (561 ziyaretçi) 10/03/2021 (561 ziyaretçi)
11/03/2021 (542 ziyaretçi) 11/03/2021 (542 ziyaretçi)
12/03/2021 (560 ziyaretçi) 12/03/2021 (560 ziyaretçi)
13/03/2021 (573 ziyaretçi) 13/03/2021 (573 ziyaretçi)
14/03/2021 (618 ziyaretçi) 14/03/2021 (618 ziyaretçi)
15/03/2021 (556 ziyaretçi) 15/03/2021 (556 ziyaretçi)
16/03/2021 (574 ziyaretçi) 16/03/2021 (574 ziyaretçi)
17/03/2021 (617 ziyaretçi) 17/03/2021 (617 ziyaretçi)
18/03/2021 (520 ziyaretçi) 18/03/2021 (520 ziyaretçi)
19/03/2021 (563 ziyaretçi) 19/03/2021 (563 ziyaretçi)
20/03/2021 (516 ziyaretçi) 20/03/2021 (516 ziyaretçi)
21/03/2021 (568 ziyaretçi) 21/03/2021 (568 ziyaretçi)
22/03/2021 (551 ziyaretçi) 22/03/2021 (551 ziyaretçi)
23/03/2021 (1084 ziyaretçi) 23/03/2021 (1084 ziyaretçi)
24/03/2021 (558 ziyaretçi) 24/03/2021 (558 ziyaretçi)
25/03/2021 (559 ziyaretçi) 25/03/2021 (559 ziyaretçi)
26/03/2021 (568 ziyaretçi) 26/03/2021 (568 ziyaretçi)
27/03/2021 (536 ziyaretçi) 27/03/2021 (536 ziyaretçi)
28/03/2021 (605 ziyaretçi) 28/03/2021 (605 ziyaretçi)
29/03/2021 (685 ziyaretçi) 29/03/2021 (685 ziyaretçi)
30/03/2021 (707 ziyaretçi) 30/03/2021 (707 ziyaretçi)
31/03/2021 (683 ziyaretçi) 31/03/2021 (683 ziyaretçi)
1/04/2021 (732 ziyaretçi) 1/04/2021 (732 ziyaretçi)
2/04/2021 (609 ziyaretçi) 2/04/2021 (609 ziyaretçi)
3/04/2021 (586 ziyaretçi) 3/04/2021 (586 ziyaretçi)
4/04/2021 (594 ziyaretçi) 4/04/2021 (594 ziyaretçi)
5/04/2021 (655 ziyaretçi) 5/04/2021 (655 ziyaretçi)
6/04/2021 (601 ziyaretçi) 6/04/2021 (601 ziyaretçi)
7/04/2021 (587 ziyaretçi) 7/04/2021 (587 ziyaretçi)
8/04/2021 (620 ziyaretçi) 8/04/2021 (620 ziyaretçi)
9/04/2021 (571 ziyaretçi) 9/04/2021 (571 ziyaretçi)
10/04/2021 (578 ziyaretçi) 10/04/2021 (578 ziyaretçi)
11/04/2021 (546 ziyaretçi) 11/04/2021 (546 ziyaretçi)
12/04/2021 (574 ziyaretçi) 12/04/2021 (574 ziyaretçi)
13/04/2021 (571 ziyaretçi) 13/04/2021 (571 ziyaretçi)
14/04/2021 (560 ziyaretçi) 14/04/2021 (560 ziyaretçi)
15/04/2021 (523 ziyaretçi) 15/04/2021 (523 ziyaretçi)
16/04/2021 (480 ziyaretçi) 16/04/2021 (480 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (16920 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (14630 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (14608 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (14262 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (13872 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (12915 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (12870 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (12776 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (12372 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (12322 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (13439 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (13320 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (13176 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (13097 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (13048 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (13010 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (12884 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (12553 kez)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı (12437 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (12280 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (12778 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (12128 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (11836 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (11637 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (11417 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (11038 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (10933 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (10865 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (10644 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (10423 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (14524 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (12755 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (12335 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (11987 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (10955 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (10864 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (10795 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (10736 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (9980 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (8753 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (11259 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (9570 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (8820 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (8812 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (8735 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (8623 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (8617 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (8554 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (8486 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (8482 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (8897 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (8628 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (8614 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (8411 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (8388 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (8363 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (8166 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (8138 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (8113 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (8079 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (8512 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (8445 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (8116 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (8084 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (8025 kez)

Habib Acemî (7881 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (7865 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (7863 kez)

Küfrevî, Pîr Muhammed (7835 kez)

Ahmed Safi Bey (7820 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Nakşibendiyye (9530 kez)

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (9126 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (8637 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (8566 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (8553 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (8521 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (8503 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (8477 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (8268 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (8210 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1343 kez)

Tasavvuf Yazıları (1020 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (533 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Tarihi (195 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (194 kez)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (141 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)

Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri (4 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44903 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (16094 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (15211 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10847 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10333 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (9755 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9740 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (9141 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (7485 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (1760 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (735 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Gelenbevî ve Vahdet-i Vücud (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (5858 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (354 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (98 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (3 kez)

18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi (2 kez)

Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi (1 kez)

Melametîlik (1 kez)

Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı (1 kez)

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) (1 kez)

Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları (1 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5139 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (3237 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (2585 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (2327 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (1830 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1464 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (1444 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (1090 kez)

Mevlana'nın Düşüncesinde Edep (895 kez)

Eyüpte Medfun Bir Halvetî-Sivâsî Şeyhi: Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi (846 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (6563 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5962 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5635 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (5165 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (4913 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (4256 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (3635 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3349 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3106 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3076 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (2075 kez)

Murad Buhârî (1037 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (995 kez)

Mehmed Emin Tokadî (458 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2404 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (574 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Tarîkat Geleneğinde Evrâd, Hizb ya da Ed’iye (0 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (44903 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (16094 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (15211 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (10847 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10333 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (9755 kez)

XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek (9740 kez)

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler (9141 kez)

Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik, Şeyh Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004, 311+48 s. (9079 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com