Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

KİTAP TANITIM LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Vahit Göktaş
"Michel Chodkiewicz, Sahilsiz Bir Umman Muhyiddin İbn Arabî, çev.: Atila Ataman, Gelenek Yay., İstanbul 2003, 168 s.", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 706-708

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hüseyin Kurt
"Muhammed Buhlî en-Niyal, El-Hakikatü't-Tarihiyye Li't-Tasavvufi'l-İslâmiyye, Mektebetü'n-Necâh Yayınları, Tunus 1384/1965, 430 s., İslâmiyât'ta Tasavvuf Dosyası", Tasavvuf, Ankara, 1999, sayı: 2, ss. 187-191

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ercan Alkan
"Muhammed Esad [Erbîlî], Risâle-i Tevhîd Tercümesi, İstanbul, 1337 (1918), 98 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 325-327

Özet | Abstract

Ercan Alkan
"Muhammed Esad Erbilî, Fâtiha-i Şerife Tercümesi, (İstanbul): Mahmud Bey Matbaası, 1327 (1909, 8s.", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 365

Özet | Abstract

Ercan Alkan
"Muhammed Esad Erbilî, Kenzü'l-İrfan fî Ahâdis-i Nebiyyi'r-Rahmân, (İstanbul): Mahmud Bey Matbaası, 1317 (1899), 182s.; 1327 (1909), 160s.", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 363-364

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Muhammed Hayat Nevşahî, Tezkire-i Nevşahiyye", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 25, ss. 295-297

Özet | Abstract

Hamdi Kızıler
"Muhammed Tancî, İslam Tasavvufu Üzerine, çeviren Bekir Topaloğlu, Damla Yayınevi, İstanbul 2002, 173 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 324-325

Özet | Abstract

Fatma Sena Yönlüer
"Muharrem Varol, Islahat, Siyaset, Tarikat: Bektâşiliğin İlgası Sonrasında Osmanlı Devleti'nin Tarikat Politikaları (1826-1866)", Tasavvuf, İstanbul, 2014, sayı: 33, ss. 251-257

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
"Muhittin Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis: Tasavvuf Kaynaklarındaki Tartışmalı Rivayetler, Yediveren Yayınları, Konya 2001, 472 s.", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 449-451

Özet | Abstract

Süleyman Gökbulut
"Muhsin Keyânî, Târîh-i Hankāh Der İrân", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 415-416

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 227-228

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, 469 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 227-228

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Mustafa Kara, Gönül Mektupları", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 6, ss. 317-323

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Mustafa Kara, Gönül Mektupları, Mavi Yayıncılık, İstanbul 2000, 176 s.", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 6, ss. 317-323

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Osman Nuri Küçük
"Mustafa Kara, Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri, Dergâh Yayınları, İstanbul 2002, 614 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 441-443

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Mustafa Tatçı, M. Cemal Öztürk, Tacettin Bütüçi, Üsküdarlı Selâmî Ali Efendi, Hayatı ve Eserleri, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2006, 138+30 s.", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 329

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hamdi Kızıler
"Mustafa Yiğitoğlu, Dinlerde Dua, Sunu ve Sunaklar (Fizikî Âlemden Sanal Âleme)", İTOBİAD ((İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi), 2015, cilt:4, sayı: 2

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Nahcivânî Tefsiri, çeviren: Ali İhsan Türcan", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum, 2014, cilt:13, sayı: 25, ss. 207-211

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kübra Zümrüt Orhan
"Necdet Tosun, Türkistan Dervişlerinden Yadigâr", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 343-344

Özet | Abstract

Halim Gül
"Necdet Tosun, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî: Hayatı, Eserleri, Tasavvufî ‎Görüşleri, İnsan Yay., İstanbul 2005, 176 s., Abddürrezzâk Kâşânî, Letâifu’l-a’lâm fî işarâtı ehli’l-ilhâm: Tasavvuf Sözlüğü,", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 413-416

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İhsan Soysaldı
"Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, Osmanlı Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul 2001, 560 s.", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 7, ss. 366-368

Özet | Abstract

Halil Baltacı
"Necmeddîn Dâye, Sûfî Diliyle Siyaset -İrşâdü’l-mürîd ile’l-murâd fî tercemeti Mirsâdü’l-‘ibâd, haz. Özgür Kavak", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 423-426

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Osman Aydınlı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslâm Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, Hititkitap Yayınevi, Ankara 2008, 384 s.", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum, 2008, sayı: 14, ss. 175-176

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Osman Nuri KÜÇÜK, Fîhi Mâ Fîh Ekseninde Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin ‎Tasavvufî Görüşleri, Rûmî Yay., Konya 2006, 186 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 382-384

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mesut Sandıkçı
"Osman Nuri Küçük, Fusûsu’l-Hikem ve Mesnevî’de İnsan-ı Kâmil", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 337-342

Özet | Abstract

76 - 100 Arası (Toplam 148)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com