Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Ayşenur Aydınlı
Harîrîzâde Kemâleddin Efendi’nin Kenzü'l-Feyz İsimli Eseri (Metin ve İnceleme), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015

Özet | Abstract

Abdurrahim Alkış
Hasan b. Mûsâ el-Bânî’nin Şerhu’l-Hikem İsimli Eserininin Tahkîk ve Tahlîli, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2003

Özet | Abstract

Nihat Tosun
Hayyat Muhammed Vehbi Erzincanî'nin (Terzi Baba) Hayatı Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (Devam Ediyor), Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, Çorum

Özet | Abstract

Samire Mahmudova
Hazini’nin “Menba’ul-ebhar fi riyazi’l-ebrar” adlı eserinin tahkik, neşir ve değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , İstanbul, 2000, 129+82 s.

Özet | Abstract

Mehmet Uyar
Hicâbî Abdülbâkî Efendi’nin Tasavvufi Görüsleri, Ondokuz Mayıs Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 2012

Özet | Abstract

Züleyha Şeker
Hocazâde Muhammed Râsim Efendi'nin Kâşifü't-Te'vîlât İsimli Eserinin Transkiripsiyonu ve İncelenmesi , Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, 245 s.

Özet | Abstract

Ahmet Vural
HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, GÜmÜŞhane, 30.1, 118 s.

Özet | Abstract

Hasan Yılmaz
Hz. Mevlana’nın Eserlerinde Kadın, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2004, 153 s.

Özet | Abstract

Himmet Konur
Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil), DEÜSBE, İzmİr, 1992, 1-47 s.

Özet | Abstract

Mehmet Kaya
Kemâlüddîn Abdürrezzâk Kâşânî ve tefsiri Te'vîlâtü'l-Kur'ân'ın tefsir metodolojisi açısından tahlil ve tanıtımı , Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayserİ, 2009, 166 s.

Özet | Abstract

Feyza Işık
Köstendilli Süleyman Şeyhî'nin Sübhatü'l-Levâyıh Adlı Eseri (Metin-İnceleme), Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , İstanbul, 2011, 243 s.

Özet | Abstract

Gönül Doğan
Köstendilli Süleyman Şeyhî’nin Nikâkü’l-hikem isimli eseri (İnceleme ve metin) , Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008, 313 s.

Özet | Abstract

Mehmet Yıldız
Kur'an'da Kelime Kavramı, Selçuk Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2006

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
Kur'an'da Nefs Kavramı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensittüsü, Konya, 1992, 120 s.

Özet | Abstract

Osman Karataş
Kur’an’da nefis muhasebesi , Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ElazIĞ, 2009, 139 s.

Özet | Abstract

Zafer Erginli
Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1995

Özet | Abstract

Mustafa Tunçay
Kuşşâşi’nin (ö. 1071/1661) “Kelimetü'l-cûd ale'l-kavli bi-vahdeti'l-vücûd“ adlı eseri , Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 1997, 19, 92, 84 s.

Özet | Abstract

İsa Çelik
Kırımlı Selim Baba ve Burhânu’l-Ârifîn’i, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1997

Özet | Abstract

Hamide Türk
Ma'ruf El-Kerhi Hayatı, Tasavvufi Görüşleri ve "Menakıbu Ma'ruf El-Kerhi" isimli Eseri, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2005, 115 s.

Özet | Abstract

Osman Sacid Arı
Meclis-i Meşayıh müessesi, kuruluşu ve faaliyetleri, Marmara Ü. Sosyal Bil. Enstitüsü, İstanbul, 2003

Özet | Abstract

Fatih Güllüce
Mehmed Nâzım Paşa’nın İbn Fârız tercümesi ve şerhi (Metin ve İnceleme), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008, 150 s.

Özet | Abstract

Müzekkir Kızılkaya
Mehmed Zâhid Kotku Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (Devam Ediyor), Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Nurettin Kahraman
Menâkıb-ı Emir Sultan (Hüsamettin Bursevî): inceleme ve metin , Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2009, 379 s.

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1996, 105 s.

Özet | Abstract

Abdurrahman Acer
Mesnevî-hân Ali Fuâd Efendi'nin Cerîde-i Sûfiyye'deki makâleleri: İnceleme ve metin, Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , İstanbul, 2011, 298 s.

Özet | Abstract

76 - 100 Arası (Toplam 222)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com