Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Fatih Güllüce
Mehmed Nâzım Paşa’nın İbn Fârız tercümesi ve şerhi (Metin ve İnceleme), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008, 150 s.

Özet | Abstract

Müzekkir Kızılkaya
Mehmed Zâhid Kotku Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (Devam Ediyor), Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Nurettin Kahraman
Menâkıb-ı Emir Sultan (Hüsamettin Bursevî): inceleme ve metin , Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2009, 379 s.

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1996, 105 s.

Özet | Abstract

Abdurrahman Acer
Mesnevî-hân Ali Fuâd Efendi'nin Cerîde-i Sûfiyye'deki makâleleri: İnceleme ve metin, Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , İstanbul, 2011, 298 s.

Özet | Abstract

Serpil Yılmaz
Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Konya, 2011, 153 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Şevki Çalışkan
Mesnevî’de nefis kavramı, Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı, Sakarya, 2011, 146 s.

Özet | Abstract

Abdullah Türkoğlu
Mesnevî’nin I. Cildindeki Câriye Hikâyesinin Şerhlere Göre Değerlendirilmes, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 1990

Özet | Abstract

Adem Çatak
Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 231 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Tülay Tokmak
Mevlânâ Düşüncesinde Kadın, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2006, 144 s.

Özet | Abstract

Tuğba Sağıroğlu
Mevlânâ'nın Mesnevî adlı eserinde tevekkül anlayışı , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009, 218 s.

Özet | Abstract

Sami Bayrakcı
Meşhur Osmanlı sûfîlerinden Üftâde (1490-1580) ve Hâl-i Tarîkat isimli eseri (metin transkribe ve tahlîli), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2010, 201 s.

Özet | Abstract

Mehmet Türkmen
Mistik dindarlarda karakter yapısı, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1996, 91 s.

Özet | Abstract

Halil Sarı
Modern Türk şiirinde mistik düşünce, Dumlupınar Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999, 204 s.

Özet | Abstract

Pınar Karaatlı
Modernleşen Bir Gelenek: Cerrahilik. İstanbul’da Etkinlik Gösteren Bir Halveti-Cerrahi Çevresinin Etnolojik İncelemesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkbilim (Etnoloji) Anabilim Dalı, Ankara, 2006, 157 s.

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 160 s.

Özet | Abstract

Abdulvahap Yıldız
Muhammed b. Abdullah el-Hanî Hayatı Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (Devam Ediyor), Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ŞanlIurfa, 07.0

Özet | Abstract

Kadir Özköse
Muhammed b. Ali es-Senûsî ve Senûsîlik, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı, Ankara, 1995

Özet | Abstract

Hasan Fehmi Kumanlıoğlu
Muhammed Nûrü’l-Arabî Hayatı, Şahsiyeti ve Bazı Tasavvufî Görüşleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 1988, 143 s.

Özet | Abstract

Halim Gül
Muhammed Sadık Erzincanî ve Tasavvuf Anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bililimle Enstitüsü, Ankara, 1995, 139 s.

Özet | Abstract

Münevver Şerife İldeş
Muhammed Zafir Efendi ve "el-Envârü'l-Kudsiyye fî Tenzîh-i Turuki'l-Aliyye" Adlı Eseri (Devam Ediyor), Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Ali Bolat
Muhasibî'de Marifet Anlayışı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 1998, 144 s.

Özet | Abstract

Ayşe Serra Kesikbaş
Muhtasaru'l-velâye Tercümesi (metin ve inceleme), Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İlahiyat Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , İstanbul, 2011, 210 s.

Özet | Abstract

Kader Sukan
Mûr Ali Baba'nın "Tenbihü'üs-sâlikîn" adlı eseri bağlamında tasavvufi görüşleri (Devam Ediyor), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Hasan Hüseyin Kul
Mustafa Fevzi Bin Numan ve Kitabu İsbbati'l-Mesalik Fil Rabitati's-Salik Adlı Eseri'ndeki Tasavvufi Görüşleri, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2007, 191 s.

Özet | Abstract

101 - 125 Arası (Toplam 232)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com