Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Hayri Karaca
Tasavvufta Sefer Kavramı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2006

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
Tasavvufta Velâyet Kavramı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1992, 101 s.

Özet | Abstract

Necdet Ayhan
Tokat Zile’li Muharrem Efendi’nin “Künuz’ül-evliya ve rumuz’ül-asfiya” adlı eserinin incelenmesi ve değerlendirilmesi (Devam Ediyor), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Fatma Şengül
Usşakilerde Etvar-ı Seb'a , Marmara Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, 161 s.

Özet | Abstract

Münevver Şerife İldeş
Üsküdarlı Balabanî Hasan Hüsnü Efendi ve "Nesamât-ı Rûhâniye" Adlı Eseri (Devam Ediyor), Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Ferzende İdiz
Van ve Çevresinde Yaşamış Mutasavvıflar, Yüzüncü Yıl Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 2000, 165+29 s.

Özet | Abstract

Osman Nuri Karadayı
XIX. Yüzyıl Âşık Şiirinde Tasavvuf , Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2009, 218 s.

Özet | Abstract

Zekiye Güntan
XIX. Yüzyıl İstanbul mutasavvıflarından Muhammed Murad Nakşibendî ve Hülâsatü'ş-Şürûh isimli mesnevî şerhinden ilk 1001 beytin tahlîli, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2009, 313 s.

Özet | Abstract

Hakan Kaya
XVII. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Nakşibendîlik (İstanbul, Diyarbakır, Bursa), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yeniçağ Tarihi) Anabilim Dalı, Ankara, 2011, 140 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ateşyürek
Yakup Afvî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, Ondokuz Mayıs Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, sAMSUN, 2003

Özet | Abstract

Ömer Özgül
İbn Akile’nin İkdü’l-Cevâhir Fî Selâsili’l-Ekabir Adlı Eseri (Edisyon-Kritik-Tahlil), Dokuz EYlül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2005

Özet | Abstract

Necdet Tosun
İbn Arabi Öncesi Tasavvuf Halvet ve Uzlet, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1995

Özet | Abstract

Yusuf Ramazan Saraç
İbnü’-Arabî’nin ed-Dürretü’l-Fahira Adlı Eserinin Tahlil ve Tahkiki, Süleyman Demirel Ü. Sosyal Bilimler ENstitüsü, Isparta, 2010, 8+96 s.

Özet | Abstract

Halime Gül
İbrahim b. Ethem ve Tasavvuf Tarihindeki Yeri, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2008, 106 s.

Özet | Abstract

Mehmet Fatih Çankaya
İbrahim Tennûrî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi , Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sİvas, 2009, 199 s.

Özet | Abstract

Hasan Rıza Özdemir
Yeni-Eflatunculuğun Tasavvufa Etkileri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2010, 154 s.

Özet | Abstract

Necmettin Şeker
İlk dönem sufilerinde hadis yorumu, Erciyes Ü. SOsyal Bilimler Enstitüsü, Kayserİ, 1998, 354 s.

Özet | Abstract

Kamran Abdullayev
İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler, Selçuk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , Konya, 2011, 125 s.

Özet | Abstract

Mahmud Erol Kılıç
İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1989, 208 s.

Özet | Abstract

Arif Demir
İslam tasavvuf kültüründe musiki dinleme adabı, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 163 s.

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
İsmail Hakkı Bursevi ve temamü’l-feyz adlı eseri (birinci kısım), Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1994, 265 s.

Özet | Abstract

Elif Söyleyici Dedeler
İsmâil Hakkı Bursevî'nin "Risâleyü'l-Hazarâti'l-Hamsi'l-İlâhiyye" ve "el-İnsânü'l-Kâmil" adlı eseri (metin- İnceleme), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2009, 270 s.

Özet | Abstract

Müslüm Dinç
İsmail Hakkı Bursevî'nin ed-Dürerü'l-İrfaniyye adlı Eserinin Transkripsiyonu ve Tahkiki, Harran Üniv Sos Bil. Enst., ŞanlIurfa, 1998

Özet | Abstract

İhsan Soysaldı
İsmail Hakkı Bursevî'nin Kitabü'n-Netice Adlı Eserindeki Tasavvufî Istılahlar, Harran Üniv Sosyal Bilimler Enstitüsü, ŞanlIurfa, 1998

Özet | Abstract

Fatih Tüzek
İsmâil Hakkı Bursevî'nin Vâridât adlı eserinin transkripsyon ve incelenmesi, Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , İstanbul, 2011, 295 s.

Özet | Abstract

176 - 200 Arası (Toplam 222)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com