Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TEBLİĞ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Hüseyin Kurt
"Mevlâna’da İnsanlığın Birliği ve Diyalog", “Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu”, 26-28 Ekim 2007

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Mevlânâ’nın 20. Yüzyıl Türk Fikir ve Sanat Adamlarına Etkisi: Yahya Kemal Örneği ", Uluslarararsı Mevlânâ Sempozyumu, Mayıs 2007, İstanbul

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Mevlana’nın Kadına Bakışı", Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu, Aralık 2005, İstanbul

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
"Mevlevî Âdâb ve Erkânı Kaynakları", PANEL, MEVLANA ARAŞTIRMALARINDA KAYNAK KULLANIMININ ÖNEMİ,SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, MEVLÂNA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, 13 Aralık 2010, Konya

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Mevlevîliğin Gülşenîlik Üzerine Etkileri", Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, 19-21 Aralık 2001, Manİsa, 2002, ss. 221-230

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye", Uluslararası Sultan Veled Sempozyumu, 9-11 Aralık 2011, İstanbul, 2011

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Milli Mücadele Yıllarında Urfa'da Tasavvuf ve Tarîkatlar", III.Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu, 06-08 Nisan 2018, ŞanlIurfa, 2018

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Milli Mücadelelerde Sufilerin Rolü ve Alvarlı Efe Hazretleri", Uluslararası Hace Muhammed Lutfi (Alvarlı Efe) Sempozyumu Bildiriler, 25-26 Nisan 2013, Erzurum, 2013

Özet | Abstract

Mahmud Erol Kılıç
"Modern Üniversite Eğitiminde Tasavvuf", İslamî İlimlerde Metodoloji (Usul) Meselesi - 2, 20-21 Mart 2004, İstanbul, 2005, ss. 1077-186

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Modernleşmenin Tasavvuf ve Tarikatlara Yönelişin Artmasındaki Rolü", Din Kültür ve Çağdaşlık Sempozyumu, 01-03 Mayıs 2004, Ankara, 2007, ss. 184-193

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Muhammed Zâhid el-Kevserî ve Tasavvuf", Uluslararası Muhammed Zâhid Kevserî Sempozyumu, 24-25 Kasım 2007, DÜzce

Özet | Abstract

Mustafa Tahralı
"Muhyiddin İbn Arabi ve Türkiye’ye Tesirleri, , 1996, s. 69-78", Endülüs’ten İspanya’ya, İstanbul, 1996, ss. 69-78

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Mustafa Hâki ve İhramcızâde İsmail Hakkı Hakkında Yayımlanmamış Bazı Notlar", Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, 24.06.2011, Darende, 2011

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Mutasavvıfların Diğer Dinlere Bakış Açısına Farklı Yaklaşımlar", Türkiye I. İslam Düşüncesi Sempozyumu, 24-27 Ekim, İstanbul, 1996

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Mutasavvıfların Kur’ânî Kavramlara Getirdiği Yorumlar Ve Alan Dışının Yarattığı Algı ", ULUSLARARASI YANLIŞ ALGILAR ve DOĞRU İSLÂM SEMPOZYUM, 28-30 Ekim 2016, ŞanlIurfa, Ekim, ss. 588-613

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Nâbî'de Tasavvufî Düşünce", Şâir Nâbî Sempozyumu, 13-15 Kasım 2009

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Nakşbendilik ve Yeseviliğin Mukayesesi", Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, 2 Haziran 2012, Malatya-Darende, 2013, ss. 29-42

Özet | Abstract

Halim Gül
"NAKŞÎ-HALİDÎ ŞEYHİ AHMED ZİYAÜDDÎN GÜMÜŞHANEVΒNİN ŞEYH/MÜRŞİD ANLAYIŞI", I. Uluslararası Ahmed Ziyauddîn Gümüşhanevî Sempozyumu, 3-4 Ekim 2013

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Nasuhi Efendi'nin Zikirle İlgili Görüşleri", Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu, 2016, Kastamonu, 2016

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
"Niyazî-i Mısrî’nin Tasavvuf Anlayışı", I. Uluslararası Malatyalı Niyazî-i Mısrî Sempozyumu, 16-17 Mayıs 2003, Malatya

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Nurettin Topçu’nun Gözüyle Mevlana", Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu, 19-21 Aralık 2005

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Orta Asya ve Kırgızistan Tarihinde Yaygın Bir Din Eğitimi Faaliyeti Olarak Tasavvuf", Uluslararası Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din, 21-22 Mayıs 2007 , BİŞkek

Özet | Abstract

Osman Türer
"Orta Asya’da İslâm’ın Muhafazasında Tarîkatların Rolü", Ahmed Yesevî Sempozyumu, 1-2 Mayıs 1993, İstanbul, 1993

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Osman Hulusi Ateş'in Eserlerinde Tasavvufî Unsurlar", Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, 18.06.2010, Darende, 2010

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Osmanlı'da Tarikat Kıyafetlerinde Sembolizm", Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, 14-15 Nisan 2005, İstanbul

Özet | Abstract

151 - 175 Arası (Toplam 312)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com