Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli
Yazar : Abdurrahim Alkış
Türü : Doktora Tezi
Baskı Yeri/Yılı : İstanbul / 2008
Danışman : Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç
Üniversite Enstitü : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sayfa :
Görüntülenme : 15280
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Fusûs’un tabîatında olan yoğun mânâyı kelimelere sığdırma problemi, eserin üzerinde çok sayıda şerhin yazılmasına neden olmuştur. İbnü’l-Arabî bu eserinde vahdet-i vücûd fikriyâtı ile ilgili nihâî görüşlerini bir arada toplu olarak vermiştir. Allah-Kâinât ilişkisi eserin temel konularındandır. Ekberî İrfânın 8. yüzyıldaki en önemli mümessillerinden olan Abdürrezzâk-ı Kāşânî, Fusûsu’l-Hikem’i Reb’-i Reşîdî Hankāhı’nda okutmuş ve eserin sırlarını açıklayan Şerhu Fusûsi’l-Hikem’ini kaleme almıştır. Kāşânî bu şerhine, tasavvuf ilminin ıstılâhları ile örülmüş üç kısa mukaddeme ile başlamıştır. Kendisinin ifâde ettiği gibi bu üç mukaddeme Fusûs’un ekser fasslarını analiz etmede büyük önem taşır. Kısa ve öz olamsı cihetiyle Fusûs’un anlaşılması için kullanışlı bir şerh olup Fusûs çalışanlarının başvurduğu ilk şerhlerden olmuştur. Vahdet-i vücûd fikriyâtı ve hakîkatleri, şerhin üzerinde temerküz ettiği esâs sâhalardır. Bu çalışmamızda Kāşânî’nin doktrin yoğunluklu Fusûs şerhini müellif nüshasına dayanarak sağlıklı bir metin hazırladık. Metnin sıhhatinin te’yîdi için müellifin ders halakasında talebeleri tarafından istinsâh edilip müellife okunan iki nüshayı da metin bölümü çalışmamızda kullandık. Toshihiko İzutsu ve Ebü’l-A’lâ el-Afîfî başta olmak üzere pekçok araştırmacı Kāşânî’nin Fusûs şerhinin matbû nüshası üzerinden önemli çalışmalar yaptığından, bu matbû nüshanın müellif nüshasına dayalı olmamasından ve tahkîksiz bir şekilde basılıp çok ciddi hatâlar içermesinden dolayı hazırladığımız metni matbû nüsha ile de mükābele ettik. Eserin arka planının iyi bilinmesi için eserde geçen âyetlerin, hadîslerin, târihî olayların, şiirlerin, meşhûr olan felsefî ve hikemî sözlerin mûteber kaynaklardan asıllarını, açıklama ve ayrıntılarını dipnot şeklinde ortaya koyduk. Bu notları kaydederken yüzlerce kaynak taradık.
 

Anahtar Kelimeler

Tasavvuf, Vadet-i Vücûd, İbnü'l-Arabî, Abdurrezâk Kâşânî.
 

Abstract

The problem of dealing with intensive meanings in the nature of Fusūs by words have produced writing numerous commentaries on the work. Ibn al-Arabî collected his conclusive opinions on wahdat al-wucūd in his Fusūs. The relationship betwen God and nature is one of the main topics of the work. Abd al-Razzāq Qāshānī, one of the most important representatives Akbarī Wisdom at the 8 th century, taught it in Hankāh-ı Rab’-i Reşīdī and wrote a commentary on, which explains secrets of the work. Qāshānī, began his commentary by three short introductions that that describe the main concepts of teology. As he stated, these three introductions are essential to analyze other parts of the Fusūs. Since it is short useful commentary to understand Fusūs and is one of the first commentaries that is referred to by later scholars. The idea of wahdat al-wucūd and its esence is the main source of the commentaries to build their viws on. In this work, we prepared doctrinal text of Fusūs depending on author’s hand-script. We used two other copies that are written by author’s pupils in his courses and has been presented to the author, in order to get affirmation for the authenticity of the text. As Toshihiko İzutsu, Ebu al-A’lâ al-Afîfî and many other researchers have worked on printed copies of Qāshānī’s Sharh Fusūs al-Hikam, but since these copies does not depend on author’s hand-script and contain many serious errors, we referred to the manuscript. In order to be well understood, we used original verses of the Koran and hadiths, and compared the main sources historical events, poems, famuos philosophical and oracular allegations with their explanations and details in the footnotes. We checked hundreds of sources to get our references.
 

Keywords

İslamic Mystisizm, Vahdet-i Vücûd, İbn Arabi, Abd al-Razzaq Qashani.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com