Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Sempozyum: Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf: Âlimler, Eserler ve Meseleler

Sempozyum: Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf: Âlimler, Eserler ve Meseleler

Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf: Âlimler, Eserler ve Meseleler

İslâm kültür ve medeniyetine dair akademik çalışmalara hakim olan yerleşik anlayış, İslâm düşüncesinin ortaçağlardan itibaren üretkenliğini yitirdiği varsayımına dayanmaktadır. Bu bakış açısının bir neticesi olarak, ortaçağlardan modern dönemlere kadar süren Osmanlı devrinin İslâmî ilimler alanında en iyimser ifade ile durağan bir periyot olduğu kabulü yaygınlaşmıştı. Ancak son yıllarda yapılan revizyonist/eleştirel çalışmalar bu kabulleri sorgulamaya başlamıştır. Osmanlı dönemi İslâm bilgi ve kültür birikimi üretkenlik ve durağanlık gibi indirgemeci kavramsallaştırmaların ötesinde bu geleneği kendi bağlamından anlamaya dönük çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. İSAR, bu yaklaşımın bir uzantısı olmak üzere Osmanlı ilim geleneğini çok katmanlı bir anlayışla ele alarak onun hem İslâmî ilimler geleneğinde hem de dünya düşünce tarihi bağlamında yerini yeniden tanımlamayı hedefleyen ilmî toplantılar serisi tasarlamıştır. Serinin ilk iki sempozyumu, kelam ve fıkıh ilimlerine tahsis edilmişti. Serinin üçüncü toplantısı Osmanlı dönemi tasavvuf geleneğine odaklanacaktır.
Tasavvuf, Allah-insan ilişkisini içtenlik ve doğruluk açısından konu edinen, bunu yaparken ahlakı yeni baştan inşa ettiği gibi metafiziğin meselelerini de yeniden yorumlayan, dolayısıyla İslâmî ilimlerin oluşturduğu yekün içerisinde farklı bakış açılarına kaynaklık eden bir faaliyet sahasıdır. Tarikatların yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal yapının ayrılmaz unsuru haline gelen tasavvuf, kendisine yönelen toplum kesimlerinin çok yönlü beklentilerini cevaplama refleksi geliştirmiş, böylelikle gündelik ilişkilerde olduğu kadar siyasî bağlantılarda da, dindarlık biçimlerinde olduğu kadar İslâm nazarî mirasına ait sorunlarda da etkinlik göstermiştir. Bütün kültürel tezahürlerde iz bırakan tasavvufî tecrübe, İslâmî ilimler tarihi açısından çeşitli evreleri göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden okunmaya elverişli bir araştırma alanı olarak karşımızda durmaktadır. İslâmî ilimler tarihinin Osmanlı evresi ise teorik ve pratik yönleriyle tasavvufa özgü temel karakteristikleri çok yönlü olarak yansıtan bir tarihsel aralığa denk düşmektedir. Nitekim Osmanlı sûfîleri bir yandan yazdıkları eserlerle nazarî mirasın kavramsal dağarcığını canlı tutmuşlar, diğer yandan kurumsal kimliklerini tekkelerde bulan bir eğitim alanı oluşturarak tasavvufun insan hakkındaki perspektifine fiilen örneklik etmişlerdir. Bugünden bakıldığında gerek kavramsal uzanımları gerekse tarih içerisinde bulduğu uygulama alanlarıyla Osmanlı tasavvuf geleneğinin değerlendirilmesi, disiplinlerarası bir çabayı gerektirmektedir. Bu çaba tasavvuf çalışmalarına önemli katkılarda bulunmakla kalmayacak aynı zamanda tasavvufun yaygın bir etkiye sahip olduğu Osmanlı tarihini inceleyen araştırmacıların perspektifine de genişlik kazandıracaktır. Bu nedenle Osmanlı’da tasavvuf ilminin dini ve toplumsal boyutlarının kapsayıcı olarak incelenmesi ancak tarih, edebiyat, felsefe gibi farklı disiplinlerin ortak çabasıyla mümkün olacaktır. Tasavvuf tarihinin Osmanlı evresini konu alan ve mevcut literatüre yeni açılımlar kazandırmayı amaçlayan bu sempozyuma aşağıda belirtilen örnek başlıklar çerçevesinde özgün ve nitelikli bildiriler kabul edilecektir:
Osmanlı dönemi tasavvuf tecrübesinin genel olarak tasavvuf tarihi ve düşüncesi içindeki yeri
Osmanlı coğrafyasında tasavvufun teori ve pratiğine dönük metin ve ritüel düzeyindeki katkılar
Şerhler, haşiyeler, risaleler ve Osmanlı Türkçesine yapılan klasik metin tercümeleri
Tasavvuf düşüncesi ve kurumları etrafında cereyan eden temel polemikler: Vahdet-i vücud münakaşaları, sema-devran tartışmaları, ortodoksi-hetorodoksi ikilemi
Sûfî zümreler ile diğer ilmî muhitler arasındaki ilişkiler
Sûfî çevreler ve yönetici kesim arasındaki uyum ve gerilim
Tasavvuf ve Osmanlı siyaset geleneği arasındaki etkileşim
Diğer İslâmî ilimlere ait metinlerde (kelam, felsefe, fıkıh vd.) tasavvuf algısı
Tasavvuf ilminin ve sufilerin Osmanlı toplumsal hayatındaki yeri


Önemli Tarihler:
Özetlerin Teslimi: 15 Nisan 2017
Kabul Edilen Tebliğlerin Açıklanması: 30 Nisan 2017
Tebliğlerin Tam Metninin Gönderilmesi: 15 Ekim 2017
Sempozyum Tarihi: 9-10 Aralık 2017
 
Sempozyumu müteakip sunulan tebliğler içinden yalnızca seçilecek olanlar ayrı bir eser olarak yayımlanacaktır.
İstanbul’da gerçekleştirilecek Sempozyum’un dili Türkçe, İngilizce ve Arapça’dır.

Bildiri özetleri en fazla 250 kelime olarak düzenlenmelidir.
Özetler -başvuranların iletişim bilgileri ve akademik CV’leri ile birlikte- symposium@isar.org.tr adresine gönderilecektir.

İletişim:

İSTANBUL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI
Adres: Selami Ali Mahallesi. Selanikliler Sokak. No:44/1 Üsküdar İstanbul, Türkiye
Tel : + 90-216-310 99 20 Fax : + 90 216 391 26 33
sempozyum@isar.org.tr
sempozyum.isar.org.tr

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com