Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 27/09/2023 (3901 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 388


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
29/02/2024 (632 ziyaretçi) 29/02/2024 (632 ziyaretçi)
1/03/2024 (646 ziyaretçi) 1/03/2024 (646 ziyaretçi)
2/03/2024 (663 ziyaretçi) 2/03/2024 (663 ziyaretçi)
3/03/2024 (649 ziyaretçi) 3/03/2024 (649 ziyaretçi)
4/03/2024 (650 ziyaretçi) 4/03/2024 (650 ziyaretçi)
5/03/2024 (669 ziyaretçi) 5/03/2024 (669 ziyaretçi)
6/03/2024 (741 ziyaretçi) 6/03/2024 (741 ziyaretçi)
7/03/2024 (688 ziyaretçi) 7/03/2024 (688 ziyaretçi)
8/03/2024 (682 ziyaretçi) 8/03/2024 (682 ziyaretçi)
9/03/2024 (680 ziyaretçi) 9/03/2024 (680 ziyaretçi)
10/03/2024 (656 ziyaretçi) 10/03/2024 (656 ziyaretçi)
11/03/2024 (666 ziyaretçi) 11/03/2024 (666 ziyaretçi)
12/03/2024 (688 ziyaretçi) 12/03/2024 (688 ziyaretçi)
13/03/2024 (688 ziyaretçi) 13/03/2024 (688 ziyaretçi)
14/03/2024 (648 ziyaretçi) 14/03/2024 (648 ziyaretçi)
15/03/2024 (653 ziyaretçi) 15/03/2024 (653 ziyaretçi)
16/03/2024 (623 ziyaretçi) 16/03/2024 (623 ziyaretçi)
17/03/2024 (662 ziyaretçi) 17/03/2024 (662 ziyaretçi)
18/03/2024 (678 ziyaretçi) 18/03/2024 (678 ziyaretçi)
19/03/2024 (711 ziyaretçi) 19/03/2024 (711 ziyaretçi)
20/03/2024 (655 ziyaretçi) 20/03/2024 (655 ziyaretçi)
21/03/2024 (642 ziyaretçi) 21/03/2024 (642 ziyaretçi)
22/03/2024 (652 ziyaretçi) 22/03/2024 (652 ziyaretçi)
23/03/2024 (647 ziyaretçi) 23/03/2024 (647 ziyaretçi)
24/03/2024 (647 ziyaretçi) 24/03/2024 (647 ziyaretçi)
25/03/2024 (677 ziyaretçi) 25/03/2024 (677 ziyaretçi)
26/03/2024 (669 ziyaretçi) 26/03/2024 (669 ziyaretçi)
27/03/2024 (669 ziyaretçi) 27/03/2024 (669 ziyaretçi)
28/03/2024 (724 ziyaretçi) 28/03/2024 (724 ziyaretçi)
29/03/2024 (880 ziyaretçi) 29/03/2024 (880 ziyaretçi)
30/03/2024 (655 ziyaretçi) 30/03/2024 (655 ziyaretçi)
31/03/2024 (644 ziyaretçi) 31/03/2024 (644 ziyaretçi)
1/04/2024 (635 ziyaretçi) 1/04/2024 (635 ziyaretçi)
2/04/2024 (666 ziyaretçi) 2/04/2024 (666 ziyaretçi)
3/04/2024 (676 ziyaretçi) 3/04/2024 (676 ziyaretçi)
4/04/2024 (652 ziyaretçi) 4/04/2024 (652 ziyaretçi)
5/04/2024 (674 ziyaretçi) 5/04/2024 (674 ziyaretçi)
6/04/2024 (634 ziyaretçi) 6/04/2024 (634 ziyaretçi)
7/04/2024 (623 ziyaretçi) 7/04/2024 (623 ziyaretçi)
8/04/2024 (627 ziyaretçi) 8/04/2024 (627 ziyaretçi)
9/04/2024 (655 ziyaretçi) 9/04/2024 (655 ziyaretçi)
10/04/2024 (638 ziyaretçi) 10/04/2024 (638 ziyaretçi)
11/04/2024 (637 ziyaretçi) 11/04/2024 (637 ziyaretçi)
12/04/2024 (606 ziyaretçi) 12/04/2024 (606 ziyaretçi)
13/04/2024 (577 ziyaretçi) 13/04/2024 (577 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (28966 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (23584 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (23441 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (23004 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (21584 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (19918 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (19637 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (19505 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (19201 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (18844 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (20977 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (20778 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (20628 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (20616 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (20453 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (20123 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (19684 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (19427 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (18675 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tesir Halkası (18622 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (19782 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (18874 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (17448 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (17224 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (16806 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (16199 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (16168 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (15813 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (15326 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (15009 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (23158 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (19385 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (19248 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (18741 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (15904 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (15826 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (15534 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (15335 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (13896 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (11270 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (16468 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (12992 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (11411 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (11277 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (11169 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (11145 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (10980 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (10734 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (10638 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (10635 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (11581 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (11001 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (10911 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (10487 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (10302 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (10288 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (10045 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (9988 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (9801 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (9745 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (10599 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (10416 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (10030 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (10013 kez)

Habib Acemî (9622 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (9576 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (9362 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (9208 kez)

Ahmed Safi Bey (9150 kez)

Habib Acemî (9140 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (12114 kez)

Nakşibendiyye (11099 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (10890 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (10866 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (10737 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (10698 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (10632 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (10595 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (10172 kez)

İslâm Felsefesi İle İlgili Fransızca Etüdlere Umumi Bir Bakış (10115 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1344 kez)

Tasavvuf Yazıları (1045 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (533 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (483 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (390 kez)

Tasavvuf Tarihi (195 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)

Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri (4 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45572 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (20175 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (19047 kez)

İbnü’l Arabî Düşüncesinde Varlığın Tasavvufî Yorumunun Sayı Metafiziğine Uzanan Yansımaları (13726 kez)

Tarîkat Geleneğinde Salavât-ı Şerîfe ve Müstakimzâde’nin Şerh-i Evrâd-ı Kâdirî adlı Eseri (13021 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (12787 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (12562 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (11287 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (11104 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (23098 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (3147 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (964 kez)

Hûd b. Muhakkem el-Huvvârî ve Tefsîrindeki Yöntemi (63 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Gelenbevî ve Vahdet-i Vücud (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (12208 kez)

Risale-i Nur'da varlık ve mertebeleri / Existence and levels of existence in Risale-i Nur (3060 kez)

Bosna Hersek'te nakşbendî tarikatı / Naqshbandi tariqa in Bosnia and Herzegovina (1351 kez)

İbrâhim Hakkı Erzurûmî'de nefs ve kendini bilmek / Ibrahim Hakki Erzurûmî: his conception of nafs and knowing oneself (1290 kez)

Abdullah Bosnevî'de varlık-imkân ve yokluk / The being-possibility and non-existance in Abdullah Bosnevi (1057 kez)

Said Nursi'ye göre Seyr ü süluk / 'Seyr u suluk' (Spiritual education) in Said Nursi (736 kez)

XVIII. Asır İstanbul Mevlevîliği / The Mawlawiyya in Istanbul in the 18th Century (601 kez)

Şerhu Mevâkıfi'n-Nifferî bağlamında Afîfüddîn Tilimsânî'nin tasavvufî görüşleri ve vakfe anlayışı / Mystic ideas of 'Afīf al-Dīn Tilimthānī in Sharhu Mawaqif al-Niffarî and his waqfa idea (521 kez)

Sarı Abdullah Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri / Sarı Abdullah Efendi's life, works and sufi views (497 kez)

Muhammed el-Mâlikî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri / The life, works and sufî wievs of Muhammed el-Mâlikî (474 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5663 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (3982 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (3639 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (3409 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (2412 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (2208 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1868 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (1361 kez)

Şeyh İsa ve İbn İsa’nın Tasavvufî Görüşleri (1268 kez)

Eyüpte Medfun Bir Halvetî-Sivâsî Şeyhi: Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi (1255 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (7272 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (7096 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6547 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6469 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (5792 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (5087 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (4194 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (4018 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3573 kez)

Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz ile söyleşi (3559 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (2576 kez)

Murad Buhârî (1432 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (1292 kez)

Mehmed Emin Tokadî (812 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2791 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (915 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Tarîkat Geleneğinde Evrâd, Hizb ya da Ed’iye (0 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45572 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (20175 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (19047 kez)

İbnü’l Arabî Düşüncesinde Varlığın Tasavvufî Yorumunun Sayı Metafiziğine Uzanan Yansımaları (13726 kez)

Tarîkat Geleneğinde Salavât-ı Şerîfe ve Müstakimzâde’nin Şerh-i Evrâd-ı Kâdirî adlı Eseri (13021 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (12787 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (12562 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (11287 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (11104 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com