Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İstatistikler

En Çok Ziyaretçinin Geldiği Gün: 27/09/2023 (3901 Ziyaretçi)

Günde Ortalama Ziyaretçi: 378


Son 45 Günlük Ziyaretçi Grafiği
16/10/2023 (889 ziyaretçi) 16/10/2023 (889 ziyaretçi)
17/10/2023 (917 ziyaretçi) 17/10/2023 (917 ziyaretçi)
18/10/2023 (914 ziyaretçi) 18/10/2023 (914 ziyaretçi)
19/10/2023 (1215 ziyaretçi) 19/10/2023 (1215 ziyaretçi)
20/10/2023 (2799 ziyaretçi) 20/10/2023 (2799 ziyaretçi)
21/10/2023 (3217 ziyaretçi) 21/10/2023 (3217 ziyaretçi)
22/10/2023 (2221 ziyaretçi) 22/10/2023 (2221 ziyaretçi)
23/10/2023 (2182 ziyaretçi) 23/10/2023 (2182 ziyaretçi)
24/10/2023 (1687 ziyaretçi) 24/10/2023 (1687 ziyaretçi)
25/10/2023 (1668 ziyaretçi) 25/10/2023 (1668 ziyaretçi)
26/10/2023 (999 ziyaretçi) 26/10/2023 (999 ziyaretçi)
27/10/2023 (1267 ziyaretçi) 27/10/2023 (1267 ziyaretçi)
28/10/2023 (990 ziyaretçi) 28/10/2023 (990 ziyaretçi)
29/10/2023 (1180 ziyaretçi) 29/10/2023 (1180 ziyaretçi)
30/10/2023 (839 ziyaretçi) 30/10/2023 (839 ziyaretçi)
31/10/2023 (1069 ziyaretçi) 31/10/2023 (1069 ziyaretçi)
1/11/2023 (909 ziyaretçi) 1/11/2023 (909 ziyaretçi)
2/11/2023 (755 ziyaretçi) 2/11/2023 (755 ziyaretçi)
3/11/2023 (687 ziyaretçi) 3/11/2023 (687 ziyaretçi)
4/11/2023 (643 ziyaretçi) 4/11/2023 (643 ziyaretçi)
5/11/2023 (689 ziyaretçi) 5/11/2023 (689 ziyaretçi)
6/11/2023 (705 ziyaretçi) 6/11/2023 (705 ziyaretçi)
7/11/2023 (704 ziyaretçi) 7/11/2023 (704 ziyaretçi)
8/11/2023 (745 ziyaretçi) 8/11/2023 (745 ziyaretçi)
9/11/2023 (747 ziyaretçi) 9/11/2023 (747 ziyaretçi)
10/11/2023 (686 ziyaretçi) 10/11/2023 (686 ziyaretçi)
11/11/2023 (776 ziyaretçi) 11/11/2023 (776 ziyaretçi)
12/11/2023 (713 ziyaretçi) 12/11/2023 (713 ziyaretçi)
13/11/2023 (703 ziyaretçi) 13/11/2023 (703 ziyaretçi)
14/11/2023 (681 ziyaretçi) 14/11/2023 (681 ziyaretçi)
15/11/2023 (664 ziyaretçi) 15/11/2023 (664 ziyaretçi)
16/11/2023 (879 ziyaretçi) 16/11/2023 (879 ziyaretçi)
17/11/2023 (1249 ziyaretçi) 17/11/2023 (1249 ziyaretçi)
18/11/2023 (1117 ziyaretçi) 18/11/2023 (1117 ziyaretçi)
19/11/2023 (1178 ziyaretçi) 19/11/2023 (1178 ziyaretçi)
20/11/2023 (1584 ziyaretçi) 20/11/2023 (1584 ziyaretçi)
21/11/2023 (2511 ziyaretçi) 21/11/2023 (2511 ziyaretçi)
22/11/2023 (3285 ziyaretçi) 22/11/2023 (3285 ziyaretçi)
23/11/2023 (3718 ziyaretçi) 23/11/2023 (3718 ziyaretçi)
24/11/2023 (3551 ziyaretçi) 24/11/2023 (3551 ziyaretçi)
25/11/2023 (3287 ziyaretçi) 25/11/2023 (3287 ziyaretçi)
26/11/2023 (3663 ziyaretçi) 26/11/2023 (3663 ziyaretçi)
27/11/2023 (3500 ziyaretçi) 27/11/2023 (3500 ziyaretçi)
28/11/2023 (2789 ziyaretçi) 28/11/2023 (2789 ziyaretçi)
29/11/2023 (1129 ziyaretçi) 29/11/2023 (1129 ziyaretçi)


En Çok İncelenen

İlk 10 Kitap

Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım (27148 kez)

Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar (22177 kez)

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (22162 kez)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri (21688 kez)

The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (20437 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (18879 kez)

Kurtuluş Savaşında Bektaşiler (18661 kez)

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili (18506 kez)

Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi. (18235 kez)

Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım' (17916 kez)


İlk 10 Makale

Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye” (19921 kez)

Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. (19643 kez)

Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta (19544 kez)

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU (19495 kez)

Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci (19384 kez)

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi (19089 kez)

Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi (18681 kez)

Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri (18435 kez)

İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri (17716 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tesir Halkası (17647 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi (18757 kez)

Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri (17902 kez)

Kur'an'da Nefs Kavramı (16592 kez)

HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ (16411 kez)

Tasavvufta Velâyet Kavramı (16049 kez)

Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil) (15443 kez)

Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar (15385 kez)

Merâtibü'l-Vücûd Hakkında Üç Risâle (15128 kez)

İmam Şernubi’nin Tabakatül-Evliya adlı eserinde keramet ve sufiler (14602 kez)

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi (14338 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (21892 kez)

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (18361 kez)

Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (18273 kez)

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber (17716 kez)

OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF (15138 kez)

Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları (15116 kez)

Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli (14813 kez)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci (14668 kez)

19. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (13348 kez)

İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği- (10905 kez)


İlk 10 Tebliğ

Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği) (15692 kez)

Hz. Peygamberin Kur'ân Ahlâkının Sûfîlerin Düşünce ve Hâllerine Yansıması (12533 kez)

Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği (11033 kez)

Halid-i Bağdâdî'nin Urfa Halifesi Hartavîzâde Muhammed Selim Hâfız el-Ruhâvî'ye Gönderdiği Mektuplar. (10925 kez)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri (10800 kez)

Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği (10778 kez)

İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri (10636 kez)

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine (10427 kez)

Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi (10349 kez)

Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri (10320 kez)


İlk 10 Söyleşi

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, İstanbul-Urfa Sufi Yolu Tarikatlar Buluşması (11128 kez)

Annemarie Schimmel ile söyleşi, İslâm'a Hakettiği Değeri Vermeliyiz (10634 kez)

Stephen Hirkenstein ile söyleşi, Ibn Arabî Society (İbn arabi topluluğu) Hakkında (10546 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (10202 kez)

Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile söyleşi (9974 kez)

Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi (9960 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (9802 kez)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (9677 kez)

Prof. Dr. İrfan Gündüz ile söyleşi (9514 kez)

Prof. Dr. Osman Türer ile söyleşi, İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır (9465 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)” (10327 kez)

Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin (10159 kez)

Dukkî, Ebu Bekir Muhammed b. Davud Dineverî (9758 kez)

Dîneverî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (9745 kez)

Habib Acemî (9379 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (9360 kez)

Sadeddin-i Kaşgari (9170 kez)

Zeynuddîn el-Hâfî Ebû Bakr b. Muhammed (9025 kez)

Ahmed Safi Bey (8957 kez)

Habib Acemî (8945 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (11621 kez)

Nakşibendiyye (10885 kez)

Şanlıurfa'da Tasavvuf: Şanlıurfalıların Dini Hayatında Dergâh Camii Zikrinin Yeri (10564 kez)

Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow (10544 kez)

Tarihsel Süreçte Urfa'da ahîlik Geleneği (10420 kez)

Kürtlerde Tasavvuf ve Tarikatlar (10390 kez)

Şanlıurfa'da Tekke ve Zâviyeler (10337 kez)

Milli Mücadelenin Ardından Yapılan reformlara Sufilerin Tepkileri: Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü? (Yazara ait ve State and the Subaltern adlı kitaptaki ingilizce orijinalinin türkçe tercümesidir) (10292 kez)

Orta Asya'da Tasavvuf (9883 kez)

İslâm Felsefesi İle İlgili Fransızca Etüdlere Umumi Bir Bakış (9826 kez)


En Çok İndirilen

İlk 10 Kitap

Kırgızistan Notları (Dini Egitim Literatürü, Kurumlar, Eserler, Faaliyetler) (1876 kez)

Allahdın Dini İslam (Kırgızca) (1344 kez)

Tasavvuf Yazıları (1045 kez)

Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri (533 kez)

DHIKR (REMEMBRANCE) IN SUFISM (438 kez)

Tasavvufa Giriş (Kırgızca) (420 kez)

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (345 kez)

Tasavvuf Tarihi (195 kez)

Allah'la Varolmanın Yolu: ZİKİR (88 kez)

Hasan Ünsî ve Tasavvufî Görüşleri (4 kez)


İlk 10 Makale

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45469 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (20012 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (18544 kez)

İbnü’l Arabî Düşüncesinde Varlığın Tasavvufî Yorumunun Sayı Metafiziğine Uzanan Yansımaları (12816 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (12292 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (12216 kez)

Tarîkat Geleneğinde Salavât-ı Şerîfe ve Müstakimzâde’nin Şerh-i Evrâd-ı Kâdirî adlı Eseri (11777 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (11192 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10997 kez)


İlk 10 Yüksek Lisans Tezi

Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu (20488 kez)

Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları (3004 kez)

Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (918 kez)

Hûd b. Muhakkem el-Huvvârî ve Tefsîrindeki Yöntemi (6 kez)

İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce (2 kez)

Gelenbevî ve Vahdet-i Vücud (2 kez)

Tasavvuf Dergisi (Yazarları, Konuları ve Metin Tahlili) (2 kez)

İsmail-i Ankaravî'nin Hüccetü's-Sema Adlı Eserine Göre Musikî Anlayışı (1 kez)

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi (1 kez)

Tasavvuf Kültüründe Kadın (1 kez)


İlk 10 Doktora Tezi

Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri (10537 kez)

Risale-i Nur'da varlık ve mertebeleri / Existence and levels of existence in Risale-i Nur (2100 kez)

Bosna Hersek'te nakşbendî tarikatı / Naqshbandi tariqa in Bosnia and Herzegovina (1208 kez)

İmam Gazâlî'de nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi / The refinement of the nafs and the purification of the heart in the Imam Ghazali (1039 kez)

İbrâhim Hakkı Erzurûmî'de nefs ve kendini bilmek / Ibrahim Hakki Erzurûmî: his conception of nafs and knowing oneself (889 kez)

Abdullah Bosnevî'de varlık-imkân ve yokluk / The being-possibility and non-existance in Abdullah Bosnevi (887 kez)

XVIII. Asır İstanbul Mevlevîliği / The Mawlawiyya in Istanbul in the 18th Century (535 kez)

Sarı Abdullah Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri / Sarı Abdullah Efendi's life, works and sufi views (428 kez)

Şerhu Mevâkıfi'n-Nifferî bağlamında Afîfüddîn Tilimsânî'nin tasavvufî görüşleri ve vakfe anlayışı / Mystic ideas of 'Afīf al-Dīn Tilimthānī in Sharhu Mawaqif al-Niffarî and his waqfa idea (418 kez)

Muhammed el-Mâlikî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri / The life, works and sufî wievs of Muhammed el-Mâlikî (410 kez)


İlk 10 Tebliğ

XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu (5609 kez)

Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri (3918 kez)

“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi (3486 kez)

17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar (3330 kez)

Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler (2339 kez)

Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı (2089 kez)

Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi (1798 kez)

Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri (1314 kez)

Eyüpte Medfun Bir Halvetî-Sivâsî Şeyhi: Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi (1212 kez)

Şeyh İsa ve İbn İsa’nın Tasavvufî Görüşleri (1185 kez)


İlk 10 Söyleşi

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile söyleşi (7157 kez)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6896 kez)

Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6465 kez)

Prof. Dr. Reşat Öngören ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (6278 kez)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ile söyleşi (5625 kez)

Prof. Dr. Hamid ALGAR ile söyleşi (4977 kez)

Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile söyleşi (4095 kez)

Şefik Can ile söyleşi, Son Mesnevîhân Şefik CAN ile Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik (3877 kez)

Dr. Ali Tenik ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3484 kez)

Prof. Dr. Dilaver Gürer ile söyleşi, Mevlânâ ve Mevlevîlik (3479 kez)


İlk 10 Ansiklopedi Maddesi

Muhâsibî (2490 kez)

Murad Buhârî (1360 kez)

Neccarzade Mustafa Rıza (1243 kez)

Mehmed Emin Tokadî (765 kez)

Habib Acemî (3 kez)

Fusûsu'l-Hikem (2 kez)

İbrahim b. Şeybân (2 kez)

el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye (1 kez)

İbnü'l-Arabî, Muhyiddin (1 kez)

Hayret (1 kez)


İlk 10 Kitapta Bölüm

Mesnevî’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (2730 kez)

Tasavvuf Açısından Vahdet-i Vücud (843 kez)

Osmanlı Dönemi Tekke Hayâtına Bir Örnek: Yiğitbaşı Velî ve Tarîkat Usûlü (2 kez)

Batı'nın İslam'ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri (1 kez)

Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘ (1 kez)

Osmanlı Padişahları ve Tasavvuf (1 kez)

İmam-ı Gazali (1 kez)

Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü (1 kez)

Tarîkat Geleneğinde Evrâd, Hizb ya da Ed’iye (0 kez)


Tasavvuf Dergisinin En Çok İndirilen İlk 10 Makalesi

Hâlidiyye Tarikatının Endonezya’ya Girişi Hakkında Bazı Notlar (2147483647 kez)

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakanî (45469 kez)

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu (20012 kez)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm (18544 kez)

İbnü’l Arabî Düşüncesinde Varlığın Tasavvufî Yorumunun Sayı Metafiziğine Uzanan Yansımaları (12816 kez)

Keşfu’l-Mahcûb (12292 kez)

İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎ (12216 kez)

Tarîkat Geleneğinde Salavât-ı Şerîfe ve Müstakimzâde’nin Şerh-i Evrâd-ı Kâdirî adlı Eseri (11777 kez)

İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri (11192 kez)

Hatmu’l-Evliyâ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî (10997 kez)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com