Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

Alvarlı Muhammed Lutfi hayatı ve Hulasatu'l-Hakayik adlı eserindeki ahlaki unsurlar

1285-1956 yılları arasında yaĢayan Alvarlı Muhammed Lutfî, Erzurum‟un Hasankale ilçesinde, Dinarkom (Muratgeldi) Yavi ve son olarak da Alvar köyünde imamlık ve medrese hocalığı yaparak hayatını geçirmiĢtir. Arapça ve Farsça‟yı Ģiirler yazabilecek düzeyde iyi bilen bir gönül adamıdır.
XIX. asır Türk âlim ve mutasavvıflarından olan Muhammed Lutfi “Hulâsatu‟l-Hakayik ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî” adlı bir divançeye sâhiptir. Ayrıca Atatürk Üniversitesi yazma eserler sergi salonunda ona âit olduğu sanılan bir risale bulunmaktadır. Fakat eserde herhangi bir mahla kullanılmadığından dolayı bu bilgi kesinlik kazanmamıĢtır. Muhammed Lutfî Ģeyhi NakĢibendi Tarîkatı Ģeyhlerinden Muhammed Pîr-i Küfrevî Hazretleri‟dir. Bu çalıĢmamızda Muhammed Lutfi‟nin kesinleĢmiĢ tek eseri olan “Hulâsatu‟l-Hakâyik ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî” isimli eserinde ahlâkla ilgili görüĢlerini incelemeye çalıĢtık.

Anahtar Kelimeler

Alvarlı Muhammed Lütfî, ahlak, ahlâk-ı hamîde, ahlâk-ı zemîme, Hülâsatü'l-Hakâyık

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com